บทคัดย่อ

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย
นางกาญจนา นิรัติศัย
สาขา หลักสูตรและการสอน
ปี พ.ศ. 2547
ประธานกรรมการที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจันทร์ เงียบประเสริฐ
กรรมการที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ เงียบประเสริฐ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเปรียบเทียบความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างกลุ่มทดลองที่จัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับกลุ่มควบคุมที่จัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามปกติ

กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยสุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต มาเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และกำหนดให้มีการทดสอบก่อนและหลังเรียนทั้งสองกลุ่ม

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 1 การเขียนคำ มีกิจกรรมการเรียนรู้ 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม มีอะไรในภาพบ้าง สร้างคำจากเสียงได้ ให้คำแล้วต่อเติม เพิ่มคำให้มีความหมาย หน่วยที่ 2 การเขียนประโยค มีกิจกรรมการเรียนรู้ 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม คุณค่าของใช้ ให้คำเขียนประโยค โลกแห่งจินตนาการ สืบสานเรื่องราว หน่วยที่ 3 การเขียนข้อความ มีกิจกรรมการเรียนรู้ 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม บอกใบ้ทายกัน ความฝันของหนู รู้นะ..คิดอะไร ใครใครช่วยที และหน่วยที่ 4 การเขียนเรื่อง มีกิจกรรมการเรียนรู้ 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม ต่อเติมสร้างสรรค์ เรียงกันเป็นเรื่อง ต่อเนื่องนิทาน รวมทั้งแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ในการเขียน และแบบสอบถามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที (t – test)


ผลการวิจัย พบว่า

นักเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสามารถทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และมีความสามารถทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียน สูงกว่านักเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001


ABSTRACT


A DEVELOPMENT OF THE CREATIVE WRITING ABILITIES AND THE NEEDED CHARACTERISTICS OF THE PRATHOMSUKSA TWO STUDENTS
ACCORDING TO THE BASIC EDUCATION CURRICULUM CRITERIA
The Author
Kanchana Nirattisai
Program Curriculum and Instruction
Year 2004
Thesis Advisors Asst. Prof. Dr. Penchan Geibprasert
  Asst. Prof. Dr. Pramote Geibprasert

 

.....The objectives of this research were to develop the creative writing abilities and the needed characteristics of the Prathomsuksa two students according to the Basic Education Curriculum criteria and to compare the levels of creative writing abilities and the needed characteristics of the students in the experimental group which were taught by using various materials developed by the researcher and conducted the teaching via co-operative learning and the students in the control group which were taught by using materials developed by the Ministry of the Education.

.....The sample consisted of Prathomsuksa two students in two pilot schools implementing the new Basic Education Curriculum 2001 of Phuket Educational Service Area Office. Both groups of the students were given the pre-tests and post-tests to compare their levels of creative writing abilities and the needed characteristics. Research tools consisted of 1) four units and 15 activities to develop the creative writing abilities and the needed characteristics of the students 2) creative writing abilities tests and 3) needed characteristics tests. Standard deviation and t-test were used to analyze the data.

.....It was revealed that the levels of the creative writing abilities and the needed characteristics of the students in the experiment group were significantly higher at the 001 level. In comparing the levels of creative writing abilities and the needed characteristics between the students in experimental group and the students in control group, it was found that the levels of creative writing abilities and the needed characteristics of the students in the experimental group were significantly higher at the .001 level.