บทคัดย่อ

ศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา

ผู้วิจัย
นายกิตติภูมิ มังสุรีย์
สาขา การบริหารการศึกษา
ปี พ.ศ. 2547
ประธานกรรมการที่ปรึกษา ผศ . ดร . ปราโมทย์ เงียบประเสริฐ
กรรมการที่ปรึกษา

ดร . จิรพันธ์ ไตรทิพจรัส

 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนประถมศึกษาศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ตามตัวแปร ภาระหน้าที่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร และความร่วมมือจากชุมชนในการจัดการศึกษา และเพื่อทราบข้อเสนอแนะ และประมวลความคิดเห็นของผู้ชำนาญการในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ปีการศึกษา 2546 ที่ได้จากการสุ่ม จำนวน 424 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือจากชุมชนในการจัดการศึกษาตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู และแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันในการปฏิบัติด้านการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 ภารกิจ ผู้วิจัยวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ และการวิเคราะห์ เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

การปฏิบัติด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามภาระ หน้าที่ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นในการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ส่วนครูมีความคิดเห็นในการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาตามความ ร่วมมือจากชุมชนในการจัดการศึกษา พบว่า ทั้งผู้บริหารและครูมีความคิดเห็น ในการปฏิบัติด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาในทำนองเดียวกัน การเปรียบเทียบความแตกต่างด้านการบริหาร หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พบว่า ผู้บริหารและครูมีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ . 001 และเมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนเปรียบเทียบความคิดเห็น เกี่ยวกับการปฏิบัติด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามภาระหน้าที่ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร และความร่วมมือจากชุมชนในการจัดการศึกษา พบว่า การปฏิบัติด้าน การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งภาพรวมและรายด้าน ไม่ปรากฏ ปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างตัวแปร และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามตัวแปรความร่วมมือจากชุมชนในการจัดการศึกษา พบว่า มีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ . 001 แต่ไม่พบความแตกต่างตามตัวแปรความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร

ข้อเสนอแนะและประมวลความคิดเห็นของผู้ชำนาญการ ในการบริหารหลักสูตร สถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พบว่า การอบรมเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรควรจัดอย่างทั่วถึง ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้สามารถนำความรู้ไปจัดทำหลักสูตรอย่างชัดเจน และมีระยะเวลาที่เหมาะสม ควรมีการวางแผนการใช้หลักสูตร มีการวิเคราะห์หลักสูตรและการวัดผลประเมินผล ครูควรพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และทุกคนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของการจัดทำหลักสูตร ผู้บริหารควรมีการวางแผนการนิเทศ และดำเนินการนิเทศตามแผน ควรเปิดรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สรุปผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เกี่ยวข้อง และโรงเรียนควรมีการประเมินผลการใช้หลักสูตร เพื่อให้ทราบจุดที่จะต้องพัฒนาและจัดทำรายงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง

 


ABSTRACT

A Study of the Administration of the Curriculum Focused on Child- Centered Learning of the Primary Schools under the Office of Phang - nga Education Area
The Author
Kittipoom Mangsuree
Program Master of Education
Year 2004
Thesis Advisors Asst. Professor Dr. Pramote Giebprasert
  Dr. Jirapan Tritipjaras

..

The purposes of this study were to study the administration of the school curriculum focused on child-centered learning of the personnel in the schools under the supervision of Phang - nga primary education area office according to these variables ; rank of staff at the school , the level of understanding the curriculum and the level of community participation in the schools. The researcher also compiled some suggestions from the experts in order to look at the problems and ways to improve the administration of the school curriculum of these schools .

The sample of this project was 424 administrators and teachers in primary schools under the supervision of Phang – nga primary education area office. Rating-scale questionnaires with open-ended questions were used in to collect data in this study as well as the tests on the knowledge of curriculum and guideline questions for the focus group. The data was then analyzed and shown in percentages , mean , standard derivation , t-test , and f-test. The results of analysis were as follows :

The research found that both the level of the perception of the administration of the school curriculum focused on child-centered learning in schools and the level of understanding of the administrators were high while the level of perception and the level of understanding of the teachers were moderate. Moreover, it was found that there was a significant difference at the .001 level for the perception of the administration of the school curriculum focused on child-centered learning between the administrators and teachers. But no difference was found of the level of understanding the curriculum between them. Comparing the level of community involvement in the schools between the schools in Phang-nga , the researcher found that the administrators and teachers from the schools that had the high level of community involvement had a higher level of performance of the administration of the curriculum than those with lower level of community involvement. Moreover, the study revealed that there was a significant difference at the .001 level for the performance of the administration of the school curriculum focused on child-centered learning between the administrators and teachers. From the variance analysis of the three variables ; rank of staff at the school , the level of understanding the curriculum and the level of community participation in the schools, it was found that there was no correlation between them.

From the expert focus group, there were some suggestions to improve the administration of the school curriculum focused on child-centered learning. For teachers, there should be more regular training programs and workshops to develop themselves in planning, implementing and evaluating the curriculum. In addition, the administrators should encourage in-school supervision, friendly face-to-face discussion and feedback to the teachers. Lastly, the school curriculum should be assessed regularly and developed to suit the needs of the students.

 


.