บทคัดย่อ

การประเมินโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ของโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
เขตพื้นที่การศึกษาพังงา จังหวัดพังงา

ผู้วิจัย

นายเมษ ตัลยารักษ์

สาขา การบริหารการศึกษา
ปี พ.ศ. 2548
ประธานกรรมการที่ปรึกษา

รศ. มะโน คำบำรุง

กรรมการที่ปรึกษา ผศ.สำราญ ไชยศร
ISBN

974-234-104-4


      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์    เพื่อประเมินโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ด้านคุณภาพผู้เรียน และเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ของโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา เขตพื้นที่การศึกษาพังงา จังหวัดพังงา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา จำนวน 43 คน และนักเรียนช่วงชั้นที่ 3-4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 ,4 และ 5 ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2548 จำนวน 265 คน รวมทั้งสิ้น 308 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม เชิงคุณภาพกำหนดเกณฑ์การประเมินแบบรูบิค(Rubic) และแบบสอบถามปลายเปิด สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการจัดสนทนากลุ่ม(Focus Group)
      ผลการวิจัยพบว่า    คุณภาพผู้เรียน ในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ของโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา เขตพื้นที่การศึกษาพังงา ในภาพรวมคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เมื่อจำแนกเป็น รายด้าน คุณภาพผู้เรียนด้านเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ มีคุณภาพอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง คุณภาพผู้เรียนด้านมีทักษะการดำรงชีวิต มั่นใจในตนเอง และ ด้านมีความเป็นไทย มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง
      ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ด้านคุณภาพผู้เรียน ของโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา เขตพื้นที่การศึกษาพังงา มีประเด็นที่สำคัญ คือ โรงเรียนมีโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านน้อย บรรยากาศในการเรียนรู้มีน้อย คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ สื่อ ICT และแหล่งเรียนรู้แต่ละแหล่งมีสื่อวัสดุอุปกรณ์น้อย กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษนอกเหนือการเรียนการสอนมีน้อย นักเรียนไม่ได้สัมผัสกับเจ้าของภาษาโดยตรง การสืบค้นและใช้เทคโนโลยีภายนอกโรงเรียนทำได้ยาก ครูขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสื่อ ICTในการเรียนการสอน และขาดบุคลากรที่สนับสนุน แนะนำในเรื่อง ICT ห้องปฏิบัติการที่ใช้สื่อ ICT มีไม่เพียงพอ หลักสูตรการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ไม่ครอบคลุมซอฟแวร์ใหม่ ๆ และ ด้านมีความเป็นไทย กิจกรรมในชุมชนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์มีน้อย
      แนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ด้านคุณภาพผู้เรียน ของโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา เขตพื้นที่การศึกษาพังงา ในด้านการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ กำหนดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการอ่าน จัดระบบการวัดผลให้เอื้อประโยชน์ต่อการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน จัดการสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน และจัดหาหนังสือที่เหมาะกับวัยและความสนใจของผู้เรียน จัดหาเทคโนโลยีและซอฟแวร์เพื่อปรับระบบการสืบค้นข้อมูลและสื่อในห้องสมุด และจัดการเรียนรู้บูรณาการในการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ ICT ลงในรายวิชาคอมพิวเตอร์ จัดอบรมให้ครูทุกคนสามารถใช้ระบบ E-learning ในการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบูรณาการข้ามกลุ่มสาระและจัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษนอกเหนือการเรียนการสอน เช่น สนับสนุนการจัดครูเจ้าของภาษามาสอนโดยตรง จัดให้มีบุคลากรที่มีความชำนาญทางคอมพิวเตอร์ให้การสนับสนุน แนะนำเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีแก่บุคคลกร ตลอดจน ปรับปรุงหลักสูตรคอมพิวเตอร์ทุกช่วงชั้นให้ครอบคลุมซอฟแวร์ใหม่ ๆ เช่น โปรแกรมสำหรับสร้างภาพเคลื่อนไหว(Animation) โปรแกรมสำหรับการออกแบบชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์ คุณภาพผู้เรียนด้านมีทักษะการดำรงชีวิต มั่นใจในตนเอง ต้องส่งเสริมกิจกรรมการสร้างงานสร้างอาชีพให้นักเรียนให้มากขึ้น ส่วนด้านมีความเป็นไทย ควรจัดเวทีกลางแจ้งให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้าน ดนตรี กีฬา ศิลปะอย่างอิสระในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

 


ABSTRACT

The Evaluation and Follow- up of Thaimuangwittaya School’s “ One District
One Lab School” Project

The Author
Mes Tanyaluk
Program Educational Administration
Year 2005
Thesis Advisors

Assosc.Prof. Mano Kambumrung

  Asst. Prof. Sumran Chaisorn
ISBN

974-234-104-4


      The purposes of this research were to evaluate and follow- up the One District One Lab School Project of Thaimuangwittaya School under the supervision of Phang-nga Educational Area by assessing the academic performances the students , to investigate the barriers encountered and propose some suggestions for the improvement of this project. The sample for this study was 43 teachers and 265 students who were studying in Matayomsuksa 2, 3, 4, and 5 of Thaimuangwithaya School in the academic year 2005. The data collection instruments consisted of questionnaires with open –ended questions. The collected data was analyzed by using percentage, mean, standard deviation, and content analysis.
      The study showed that the level of academic performances of the students were moderate in general. As for the individual components, it was found that the level of life skills, self confidence and Thai identity of the students was at a medium level while the level of independent and analytical learning was found to be low. The obstacles of operating the One District One Lab School Project of Thaimuangwithaya School were as follows : inadequate learning atmosphere and projects to encourage students to love reading, insufficient computers, educational software and the internet for students, inadequate training in IT for teachers , lack of native speakers of English, and very few extra-curricular cultural activities to enhance the feelings of Thai identity of the students.
      The researcher proposed some guidelines for the improvement of the school projects which included 1) To encourage the students to read more, the school has to provide a lot of activities for reading in and outside classrooms and establish a reading clinic to help students with reading problems. 2) the school should provide students with sufficient computers and access to the internet so that students can retrieve useful and up to date information 3) teachers should be trained to be able to use computers effectively to assist their teaching and integrate technology in the curriculum 4) To help the students to communicate in English with confidence and improve their attitudes in studying English, the school should organize extra English activities and invite native speakers to meet with students. 5) the school should encourage students to participate more in cultural activities so that the students come to appreciate their own culture


.