บทคัดย่อ

ศึกษาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามบทบาทหน้าที่ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2543
โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

ผู้วิจัย

นางภัทรินทร์ ชูมาก

สาขา การบริหารการศึกษา
ปี พ.ศ. 2548
ประธานกรรมการที่ปรึกษา

ผศ.ดร.ปราโมทย์ เงียบประเสริฐ

กรรมการที่ปรึกษา ผศ.สำราญ ไชยศร
ISBN

974-234-119-2


      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์    เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ตตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 เพื่อเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการตามสถานภาพ คุณวุฒิ อาชีพและรายได้ และเพื่อทราบปัญหาและข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยในครั้งนี้ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัด เขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต จำนวน 85 โรงเรียน รวม 435 คน ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าที (t-test) และค่าเอฟ (F-test)

      ผลการวิจัยมีดังนี้
     การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามบทบาท หน้าที่ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 ในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีสถานภาพ อาชีพและ คุณวุฒิแตกต่างกันมีการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 ส่วนด้านรายได้ไม่แตกต่างกัน
     ผลการสังเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สถานศึกษาได้แก่ คณะกรรมการขาดความรู้ในเรื่องบทบาทหน้าที่ของตนเอง โรงเรียนไม่เปิดโอกาสให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการน้อย โรงเรียนไม่ประสานสัมพันธ์กับชุมชน โรงเรียนกำหนดแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ไว้ก่อนแล้วให้คณะกรรมการลงนามเห็นชอบ คณะกรรมการไม่ค่อยมีเวลาให้กับโรงเรียนเพราะไม่มีรายได้โรงเรียนขาดการประชาสัมพันธ์ และการกำกับติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานและมีข้อเสนอแนะดังนี้ จัดประชุมอบรมคณะกรรมการชี้แจง และทำแนวปฏิบัติบทบาทหน้าที่ให้คณะกรรมการ ควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็นในการกำหนดแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ไม่ให้เห็นชอบอย่างเดียวจะได้สร้างความตระหนัก ให้คณะกรรมการเห็นความสำคัญในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

 


ABSTRACT

A Study of the Performance of the Members of Basic Education School Boards in Phuket Educational Area According to their Roles Assigned by the Ministry of Education in 2543 B.E.

The Author
Patarin Choomak
Program Educational Administration
Year 2005
Thesis Advisors

Asst. Prof. Dr. Pramote Geibprasert

  Asst. Prof. Samran Chaisorn
ISBN

974-234-119-2


    The purpose of this study were to study the level of performance of the Basic Education School Boards of in Phuket Educational Area, and to compare the level of their performance according to their status, educational background, occupations and income. The researcher also looked at the problems and provided some suggestions for the improvement of the members’ performance.
    The sample of this project was 435 members of the Basic Education School Boards from 85 schools in Phuket Educational Area. Questionaires were used in to collect data in this study. The data was then analyzed and shown in percentages , mean , standard deviation, t-test and F- test. . The results of analysis were as follows :
    1. The level of the performance of the members the Basic Education School Boards was moderate in all aspects. It was found that there was a significant difference, at the 0.01 level, in the performance level of the board members based on their social status, occupation and educational achievement. However, there was no significant difference in the performance of board members with differing income levels.
    2. It was found that there were many problems found with the performance of the members the Basic Education School Boards . The problems included the following ; members did not have adequate knowledge about their roles ; schools did not provide enough opportunities for the members to participate ; members did not have time to attend the school’s meetings and activities ; schools lack a process of evaluation and reporting to the community.
    3. The researcher suggests some strategies to improve the performance of the members the Basic Education School Boards as follows : the school should organize regular meetings for the members to inform them about their roles, to provide useful guidelines for their work and to encourage the members to participate in making decisions about the school’s plan so that the members realize the importance of their role and their responsibilities.


.