หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
Master of Business Administration Program in Business Administration
2/2
4 จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างของหลักสูตร
        หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 ประกอบด้วยหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต จาก 4 กลุ่มวิชาได้แก่
         1) กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป (General Management)
         2) กลุ่มวิชาการตลาด (Marketing)
         3) กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management)
         4) กลุ่มวิชา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (Tourism and Hospitality Industry Management)
  1. หมวดวิชาสัมพันธ์ -
  2. หมวดวิชาเฉพาะ  
    วิชาบังคับ  สำหรับ  แผน ก แบบ ก2  และแผน ข บังคับเรียน 21 หน่วยกิต
รหัส
รายวิชา
21 หน่วยกิต
4471221
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
4471222
การจัดการธุรกิจสมัยใหม่
3(2-2-5)
4471223
การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
4471224
การบัญชีและการเงินเพื่อการบริหารธุรกิจ
3(2-2-5)
4471225
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(2-2-5)
4471226
การวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
4471227
จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
       วิชาเลือก  สำหรับแผน ก แบบ ก 2 ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต สำหรับแผน ข ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต 
       1. กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป
 
รหัส
รายวิชา
หน่วยกิต
4471231
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
4471232
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
4471233
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
4471234
การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
4471235
การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
4471236
การบริหารโครงการและการตัดสินใจเพื่อการลงทุน
3(3-0-6)
4471237
การจัดการโลจิสติกส์
3(3-0-6)
4471238
ภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
4471239
การจัดการความเสี่ยง
3(3-0-6)
4471240
การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้ง
3(3-0-6)
4471241
สัมมนาการจัดการทั่วไป
3(2-2-5)
      2. กลุ่มวิชาการตลาด
 
รหัส
รายวิชา
หน่วยกิต
4471251
การตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
4471252
การตลาดสมัยใหม่
3(3-0-6)
4471253
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
3(3-0-6)
4471254
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และเครือข่าย
3(3-0-6)
4471255
พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
4471256
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
4471257
การตลาดทางอินเตอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
4471258
การตลาดอุตสาหกรรมและท่องเที่ยว
3(3-0-6)
4471259
สัมมนาการจัดการทางการตลาด
3(2-2-5)
      3. กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
รหัส
รายวิชา
หน่วยกิต
4471271
ความปลอดภัยในระบบสารสนเทศและการบริหารความเสี่ยง
3(3-0-6)
4471272
การจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
3(3-0-6)
4471273
ระบบสื่อสารและเครือข่ายสำหรับผู้จัดการ
3(3-0-6)
4471274
การจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
4471275
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3(3-0-6)
4471276
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปขั้นสูงสำหรับธุรกิจ
3(2-2-5)
4471277
การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
3(2-2-5)
4471278
การศึกษาความเหมาะสมและการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
4471279
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
4471280
คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล
3(2-2-5)
4471281
การจัดซื้อจัดจ้างอิเลช็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
4471282
สัมมนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
        4. กลุ่มวิชา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  
 
รหัส
รายวิชา
หน่วยกิต
 
4471261
พฤติกรรมผู้บริโภคและจิตวิทยาในอุตสาหกรรมบริการ
3(3-0-6)
 
4471262
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3(2-2-5)
 
4471263
การจัดการและการปฏิบัติงานบริการ
3(2-2-5)
 
4471264
การจัดการทรัพยากรมนุษย์และภาวะผู้นำในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
3(3-0-6)
 
4471265
การบริหารรายได้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
3(3-0-6)
 
4471266
การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
3(2-2-5)
 
4471267
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจนำเที่ยว
3(2-2-5)
 
4471268
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจโรงแรม
3(2-2-5)
 
4471361
การจัดการธุรกิจ การประชุมสัมมนาการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและนิทรรศการ
3(3-0-6)
 
4471362
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร
3(2-2-5)
 
4471363
การจัดการธุรกิจสปาและแพทย์ทางเลือก
3(2-2-5)
 
4471364
การจัดการอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งสินค้าทางอากาศ
3(3-0-6)
 
4471365
การจัดการธุรกิจเรือสำราญ
3(3-0-6)
 
4471269
สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
3(2-2-5)
  3. วิทยานิพนธ์  
 
4471291
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
    4. สารนิพนธ์  
 
34471293
สารนิพนธ์
 3 หน่วยกิต
   
รวม
42 หน่วยกิต

  รายวิชาเสริม  
  นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก 2 และ  แผน ข  จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกำหนด โดยพิจารณาจากผลการสอบ ผู้ที่คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต
 
4400101
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิต
3(2-2)
4400102 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิต
3(2-2)
     
  ข้อกำหนดเฉพาะ
 
4471103 กฎหมายธุรกิจ
3(2-2-5)
4471104 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 3(2-2-5)
 
     
  การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
 
  นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ให้ได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากำหนด  
 


5 คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
        หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 ประกอบด้วยหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต จาก 4 กลุ่มวิชาได้แก่
         1) กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป (General Management)
         2) กลุ่มวิชาการตลาด (Marketing)
         3) กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management)
         4) กลุ่มวิชา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (Tourism and Hospitality Industry Management)
4471221 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
Managerial Economics
3(2-2-5)
  ศึกษาหลักพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาคศึกษาอุปสงค์และอุปทานพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าและ
บริการให้ได้อรรถประโยชน์สูงสุด การเลือกใช้ปัจจัยการผลิตเพื่อให้ต้นทุนการผลิตต่ำสุด หน่วยผลิตภายใต้ตลาดประเภทต่างๆ
การกำหนดนโยบายราคาสำหรับในระดับมหภาคจะศึกษาถึงการกำหนดรายได้ประชาชาติ ดุลการค้าและดุลการชำระเงิน นโยบาย
การเงินและนโยบายการคลังนโยบายทางเศรษฐกิจเพื่อการเจริญเติบโตและความมีเสถียรภาพรวมทั้งการประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์
เพื่อใช้ในการบริหารงานในด้านต่างๆ
4471222 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่
Modern Business Management
3(2-2-5)
  หลักการจัดการสมัยใหม่ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติที่มีผลต่อการจัดการในปัจจุบันการออกแบบงานกระบวนการและออกแบบองค์การในสายงานต่างๆ
ในปัจจุบันและอนาคตตามหลักการจัดการสมัยใหม่การวิเคราะห์โครงสร้างขององค์การพฤติกรรมบุคคลและพฤติกรรมกลุ่มในทุกสายงานขององค์การ
การประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ในสายงานวางแผน ปฏิบัติการ และการควบคุมตรวจสอบ เช่น Key Performance Index (KPI),
Balance Score Card, TQM
 
4471223
การจัดการการตลาด
Marketing Management
3(3-0-6)
  กระบวนการจัดการการตลาดโดยศึกษาแนวคิดการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านการจัดการ
ระบบข้อมูลการตลาดและการวิจัยการตลาด การแบ่งส่วนการตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมายและตำแหน่งทางการตลาด การ
กำหนดกลยุทธ์การตลาดและการวางแผนการตลาด การดำเนินงานตามแผน การควบคุมและการประเมินผลทางการตลาด
 
4471224
การบัญชีและการเงินเพื่อการบริหารธุรกิจ
Accounting and Finance for Business Administration
3(2-2-5)
  หลักการทางบัญชีและนโยบายการบัญชีกระบวนการทางบัญชีระบบการควบคุมภายในการบัญชีการวิเคราะห์แปลความหมายของ
งบการเงินการประยุกต์ใช้ต้นทุนทางการบัญชี วิธีการงบประมาณ การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อประโยชน์ในการวางแผนและ
ควบคุมทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและสินทรัพย์หมุนเวียน การตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ถาวร การจัดโครงสร้าง
เงินทุน การระดมเงินทุน การขยายกิจการ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาทางการเงินของธุรกิจ
 
4471225
การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
3(2-2-5)
  การจัดการเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของธุรกิจในมุมมองของผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้ธุรกิจดำรงอยู่และเจริญเติบโตในสภาวะ
การแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของธุรกิจ การกำหนดทิศทางของธุรกิจ การกำหนด
เป้าหมาย การจัดทำแผนกลยุทธ์ การกำหนดวิธีการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ การประเมินและควบคุมกลยุทธ์ รวมทั้งการ
วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวโยงกับนโยบายด้านต่าง ๆ ของธุรกิจ
 
4471226 การวิจัยทางธุรกิจ
Business Research
3(2-2-5)
  แนวความคิด หลักการ ระเบียบวิธีดำเนินการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัยทางธุรกิจ ด้านการวางแผนทางธุรกิจ การพัฒนา
การตลาด การลงทุน การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการที่ดี ฯลฯ ตลอดรวมถึงการศึกษาสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic)
และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการหาค่าสถิติต่างๆ ประกอบการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยนักศึกษาต้องมีผลงานวิจัยอย่างน้อยหนึ่งโครงการ
 
4471227
จริยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics
3(3-0-6)
  ทฤษฎีและแนวทางจรรยาบรรณทางธุรกิจความเป็นธรรมความรับผิดชอบต่อผู้ขายปัจจัยการผลิตผู้บริโภคผู้จัดจำหน่ายผู้แทนจำหน่ายพนักงาน
สังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงผลกระทบของจริยธรรมต่อการบริหารงานโดยให้ตระหนักถึงความโปร่งใสในการบริหารและการจัดการองค์กร
ตามหลักบรรษัทธรรมภิบาลและการปกป้องผลประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยกำหนดเป็นหลักการและวิธีการในการยกร่างนโยบายกำกับ
ดูแลกิจการของบริษัท และแนวทางในการสื่อสารให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงภายในองค์กร เพื่อความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ
 
4471231
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
Quantitative Analysis for Business
3(3-0-6)
  วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการวิจัยและการปฏิบัติงานเพื่อการประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจและการตัดสินใจภายใต้ความ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาวิชาประกอบด้วยการศึกษาตัวแบบทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ เช่น การโปรแกรมเชิงเส้น การขนส่ง การวิเคราะห์ข่ายงาน
ทฤษฎีเกมปัญหาการจัดสรรทรัพยากร ตัวแบบสินค้าคงคลัง ตัวแบบแถวคอย การวิเคราะห์มาร์คอฟ และการจำลองทางคณิตศาสตร์
 
4471232
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
3(3-0-6)
  แนวคิดและนโยบายเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นบทบาทและความรับผิดชอบของผู้จัดการในด้านการ
วางแผนกำลังคนการคัดเลือกการพัฒนาการจ่ายค่าตอบแทนการประเมินผลงานการจูงใจตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การ เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์สำหรับการบริการ โดยมีกรณีศึกษาประกอบ
 
4471233
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
3(3-0-6)
  ศึกษาประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับการบริหารทั้งในด้านนโยบายและการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการ
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพเนื้อหาวิชาครอบคลุมถึงระบบการวิเคราะห์และการแก้ไขประเด็นต่างๆ ในปัญหา
ของธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเน้นถึงการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่แตกต่างกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกฎหมาย
ระหว่างประเทศในการวางแผนตลอดจนการศึกษา การจัดองค์การ การประสานงาน การตัดสินใจขององค์การธุรกิจระหว่างประเทศ
การประเมินและควบคุม
 
4471234
การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Planning and Development
3(3-0-6)
  แนวคิด หลักการและขั้นตอนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การ การวางแผน การกำหนดเป้าหมายและนโยบายพัฒนา การสำรวจ
ความจำเป็น การจัดโครงการพัฒนาการใช้เทคนิคต่าง ๆ การประเมินผลรวมทั้งการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและการวางแผนและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การประเทศต่าง ๆ ตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคต่าง ๆ
 
4471235
การเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurship
3(3-0-6)
  บทบาทของผู้ประกอบการ ประเภทของผู้ประกอบการ วิธีการจัดตั้งองค์กรธุรกิจหน้าที่ต่าง ๆ ทางด้านการบริหาร มนุษย์สัมพันธ
์และการปฎิบัติงานในธุรกิจ การควบคุมทางการในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จ
ในภาวะปกติและภาวะวิกฤตสถานการณ์ การจัดองค์การในภาวะวิกฤต ลักษณะการนำ การตัดสินใจ การควบคุมสั่งการ การรักษา
ขวัญกำลังใจของบุคลากร การปรับองค์การ การยุบเลิกกิจการ มีการใช้กรณีศึกษาประกอบ
 
4471236
การบริหารโครงการและการตัดสินใจเพื่อการลงทุน
Project Management and Decision-Making for Investment
3(3-0-6)
  หลักในการวางแผน วิเคราะห์ และประเมินผลทางการเงินและทางเศรษฐกิจ การบริหารโครงการ การออกแบบ การพิจารณาความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของโครงการธุรกิจ ตรวจสอบแนวคิด เครื่องมือเทคนิค และระบบในการบริหารเพื่อการตัดสินในในการลงทุนทางธุรกิจ
รวมทั้งบริหารตามโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
 
4471237
การจัดการโลจิสติกส์
Logistics Management
3(3-0-6)
  การออกแบบเครือข่ายสถานที่และกำหนดกลยุทธ์และนโยบายที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายของวัสดุและข่าวสารระหว่างสถานที่
ปัญหาและเทคนิคของการจัดส่งวัตถุดิบไปยังสถานที่ประกอบการผลิตและการจัดส่งสินค้าไปยังสถานที่ขายการส่งสินค้าจาก
ผู้จัดหาไปยังลูกค้าหรือผู้บริโภคในทางที่จะประสานงานระหว่างฝ่ายผลิตและฝ่ายตลาด
 
4471238 ภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
Leadership and Change Management
3(3-0-6)
  แลกเปลี่ยน วิพากษ์วิจารณ์และสังเคราะห์ทฤษฎีที่หลากหลายโดยมุ่งเน้นที่แนวทางในการใช้ภาวะผู้นำต่างๆ การใช้เทคนิควิธีการ
ในการจัดการการเปลี่ยนแปลง โดยการศึกษามุ่งเน้นการใช้รูปแบบการวิเคราะห์กรณีศึกษา หัวข้อครอบคลุมถึงเรื่องภาวะผู้นำสำหรับ
ทีมงาน ภาวะผู้นำแบบแปลงสภาพ รูปแบบของภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำกับอำนาจ และภาวะผู้นำกับการพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการเปลี่ยนแปลง
การวางแผนการเปลี่ยนแปลงระบบงานใหม่ เทคนิคต่างๆ ในการเปลี่ยนแปลงองค์การ
 
4471239
การจัดการความเสี่ยง
Risk Management
3(3-0-6)
  ถึงแนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยง วิเคราะห์ลักษณะและรูปแบบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในองค์การ การวางแผนและการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เพื่อกำหนดนโยบาย วิธีการและการดำเนินงานเพื่อการจัดการความเสี่ยง การป้องกันและควบคุมความเสี่ยง รวมถึงการฝึกอบรมบุคคล
ในองค์การเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดได้
 
4471240
การเจรจาต่อรองและจัดการความขัดแย้ง
Negotiation and Conflict Management
3(3-0-6)
  สาเหตุ ปัญหา ลักษณะ ธรรมชาติ และผลกระทบของความขัดแย้งในองค์การ ความขัดแยังระหว่างบุคคล งาน และหน่วยงาน เทคนิค
และกระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์กร บทบาทของนักจัดการในการจัดการความขัดแย้ง เทคนิคและกระบวนการเจรจาต่อรอง
ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์โดยรวมที่ดีที่สุด
 
4471241
สัมมนาการจัดการทั่วไป
Seminar in General Management
3(2-2-5)
  วิเคราะห์ปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหาทางการจัดการตลอดจนแนวโน้มและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีผลต่อการจัดการ นักศึกษาจะต้องแลกเปลี่ยน
ความรู้ และข้อคิดเห็น รวมทั้งค้นคว้า วิจัย และรายงานประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือได้รับมอบหมาย และนำเสนอต่อที่ประชุม
 
4471251
การตลาดระหว่างประเทศ
International Marketing
3(3-0-6)
  แนวความคิดการจัดการการตลาดในธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อให้สามารถวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของตลาด
ระหว่างประเทศ เนื้อหาวิชาครอบคลุมการวิเคราะห์ปัจจัยในด้านสภาพแวดล้อมของตลาดต่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินการตลาด
รูปแบบการลงทุนในธุรกิจระหว่างประเทศ การกำหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดหว่างประเทศ การวางแผนและการจัดองค์การ
การตลาดเพื่อการดำเนินงานในการตลาดระหว่างประเทศ ตลอดจนพิธีการส่งออกและนำเข้าสินค้า และกฏหมายการค้าระหว่างประเทศ
การประเมินและควบคุม
 
4471252
การตลาดสมัยใหม่
Modern Marketing
3(3-0-6)
  ปรัชญาและแนวคิดการตลาดสมัยใหม่ ที่นักการตลาดประยุกต์ใช้ในการแข่งขันทางธุรกิจปัจจุบัน เช่น การพัฒนากลยุทธ์การตลาด
ในระดับต่างๆ กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าและเครือข่าย
การจัดการแสดงสินค้าและกิจกรรมการตลาด
 
4471253
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
Product and Price Management
3(3-0-6)
  กลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์หรือบริการของกิจการ โดยเน้นถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่มีต่องาน
ด้านการตลาด ทั้งนี้เพื่อกำหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาด และเพื่อการประสานงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆ
ของธุรกิจ เนื้อหาวิชาครอบคลุมกลยุทธ์ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ นโยบายตราสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
การจัดองค์การเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจนปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์อื่นๆ อันได้แก่ การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ และปัจจัย
กำหนดความสำเร็จและความล้มเหลวของผลิตดภัณฑ์ใหม่ รวมถึงกลยุทธ์การตั้งราคา
 
4471254
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และเครือข่าย
Customer Relationship Management and Network
3(3-0-6)
  แนวคิดและทฤษฎีการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าจากศาสตร์ของตะวันออกและตะวันตกในด้านการวางแผนและการปฏิบัติ เพื่อ
สร้างสัมพันธ์ระหว่างองค์กรธุรกิจ และลูกค้าทั้งในแบบรายย่อย ลูกค้าองค์กรและภาครัฐ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผสมผสาน
กระบวนการ บุคลากร และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของลูกค้าและการตลาดแบบปากต่อปาก
สอดคล้องกับการบริหารรายได้และกำไรของธุรกิจ ภายใต้ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
 
4471255

พฤติกรรมผู้บริโภค
Consumer Behavior
3(3-0-6)
  ทฤษฎีและรูปแบบต่างๆ ของพฤติกรรมผู้บริโภค ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค
ปัจจัยส่วนตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค การรับรู้ การเรียนรู้ การจูงใจ ความเชื่อ
ทัศนคติ การประมวลข่าวสารของผู้บริโภค พฤติกรรมการตัดสินใจ รวมถึงการประยุกต์ใช้ทฤษฎีด้านพฤติกรรมผู้บริโภคในการสร้าง
กรอบแนวคิดการวิจัยและการสร้างเครื่องมือในการวิจัย
 
4471256
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communication Management
3(3-0-6)
  แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารเพื่อสร้างตราผลิตภัณฑ์ การสร้างตำแหน่งทางการตลาด การสร้างและรักษาคุณค่าและมูลค่าของตร
าสินค้าโดยการสื่อสารการตลาด และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ รวมถึงการแนวคิดและแนวปฏิบัติของเครื่องมือด้านการ
สื่อสารและส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ การขายโดยนักงานขาย การส่งเสริมการขายและ
การตลาดทางตรง โดยการบูรณาการวิธีการดังกล่าวเพื่อวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติ และการประเมินผล
 
4471257
การตลาดทางอินเตอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Marketing on Internet and Electronic Commerce
3(2-2-5)
  แนวคิดและแนวปฏิบัติในการใช้อินเตอร์เน็ตทำหน้าที่ด้านการตลาดเช่น การสื่อสารการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย และอื่นๆ
สำหรับองค์กรในอุตสาหกรรมต่างๆ หลักในการพัฒนาส่วนประสมการตลาดให้เวปไซต์รวมถึงวิธีการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการค้า การทำให้ลูกค้ามีส่วนร่วมและรับรู้ประสบการณ์ โดยสร้างความพึงพอใจและความภักดีในระยะยาว
โดยนักศึกษาต้องมีผลผลิตเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย 1 ชิ้น
 
4471258
การตลาดอุตสาหกรรมบริการและท่องเที่ยว
Marketing for Service and Tourism Industry
3(3-0-6)
  แนวคิดและทฤษฎีของการบริการและการท่องเที่ยว ที่ประยุกต์ใช้ในธุรกิจต่างๆของอุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ซึ่งสัมพันธ์กับการนำการตลาดมาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งสองในระดับธุรกิจและนโยบายของรัฐ โดยเน้นการวิเคราะห์ การวาง
แผนการดำเนินการ และการควบคุมให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวสูงสุด จากการดำเนิน
กระบวนการทางการตลาดของธุรกิจ
 
4471259
สัมมนาการจัดการทางการตลาด
Seminar in Marketing Management
3(2-2-5)
  การนำความรู้ทางวิชาการด้านการตลาดและการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมมาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการแก้ไขปัญหาการจัดการการตลาด
โดยการวิเคราะห์สถานการณ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจทางด้านการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพเนื้อหาวิชาเน้นการการวิเคราะห์ประเด็น
ที่ทันสมัยเพื่อให้มีประสบการณ์ในการนำเอาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ โดยอาศัยเทคนิคทางด้านกรณีศึกษา งานที่มอบหมาย
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เกมจำลองทางธุรกิจและอื่นๆ มาใช้เป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีม ตลอดจนให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
อย่างกว้างขวางและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
 
4471271
ความปลอดภัยในระบบสารสนเทศและการบริหารความเสี่ยง
Information System Security and Risk Management
3(3-0-6)
  ประเภทของภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ การควบคุมและติดตั้งซอฟต์แวร
์เพื่อความปลอดภัย และเครือข่ายสารสนเทศ การควบคุมและการจัดแบ่งประเภทข้อมูล การเข้ารหัสและถอดรหัส การจัดการความเสี่ยง
การออกแบบและวางแผนการกู้คืนระบบอันเกิดจากภัยรุนแรง การควบคุมความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสถาปัตยกรรมความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบ ความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ในด้านกฎหมาย การวางนโยบายด้านความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ การจัด
สมดุลความเสี่ยงระหว่างความปลอดภัยและการดำเนินธุรกิจการประเมินความเสี่ยงของระบบรักษาความปลอดภัยศึกษากรณีศึกษาการใช้
ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
 
4471272
การจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
Business Database Management System
3(3-0-6)
  โครงสร้างและแนวคิดของระบบจัดการฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ คุณลักษณะของฐานข้อมูลเชิงวัตถุ ตัวแบบเชิงวัตถุ
ข้อดีและข้อเสียของฐานข้อมูลเชิงวัตถุ ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย การพัฒนาระบบด้วยระบบจัดการฐานข้อมูล การประมวลผลรายการ
เปลี่ยนแปลง การประเมินการทำงานของระบบการจัดการฐานข้อมูล
 
4471273
ระบบการสื่อสารและเครือข่ายสำหรับผู้บริหาร
Commuunication and Network System for Management
3(3-0-6)
  เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะและอินเทอร์เน็ต การบริหารจัดการเครือข่ายแบบ
มีสายและไร้สาย การให้บริการเครือข่ายแบบรับประกันคุณภาพ (QoS) การสื่อสารภายในเครือข่ายแบบ Peer-to-peer การจัดการ
งานประยุกต์สำหรับบริการสื่อสาร เสียงและภาพผ่านอินเทอร์เน็ต การจัดการเพื่อเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการตาม
พระราชบัญญัติของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้งศึกษากรณีศึกษา
 
4471274
การจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce Management
3(2-2-5)
  ตัวแบบธุรกิจของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ การโฆษณาออนไลน์ การติดตั้งและพัฒนาโปรแกรมสำหรับ
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งแบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและแบบเคลื่อนที่ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในระบบอินเทอร์เน็ต กรณี
ศึกษาการทำธุรกิจโดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 
4471275
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Business Information System Development
3(3-0-6)
  องค์ประกอบและความคิดรวบยอดของระบบ การจำลองแบบระบบ บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์กร การพัฒนาระบบ ผู้เกี่ยว
ข้องกับการพัฒนาระบบ การวางแผนระบบสารสนเทศในองค์กรและขั้นตอนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้แก่ การสำรวจระบบ
งานปัจจุบัน การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การจัดหาระบบ การปฏิบัติการระบบ การบำรุงรักษาระบบ และการทบทวนระบบ เป็นต้น
 
4471276
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปขั้นสูงสำหรับธุรกิจ
Advanced Computer Applications for Business
3(2-2-5)
  การนำโปรแกรมประยุกต์ทั่วไป เช่น การนำโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลมาประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการกับข้อมูลทางธุรกิจขั้นก้าวหน้า
โดยนักศึกษาสามารถวางแผนการจัดการกับข้อมูลทางธุรกิจ เช่น ข้อมูลด้านการตลาด การเงิน การบัญชี การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
และการผลิต เป็นต้น การสร้างตารางจัดเก็บข้อมูล เรียกค้นข้อมูล จัดทำรายงาน รวมถึงการเขียนคำสั่งมาโครได้ และจัดให้ศึกษาการใช้งาน
โปรแกรมกระดาษทำการในขั้นก้าวหน้า เช่น การเขียนคำสั่งมาโคร
 
4471277
การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
Business Information Technology Project Management
3(3-0-6)
  วงจรชีวิตของระบบงานสารสนเทศ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารโครงการ การวางแผนโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อกำหนดความต้องการของผู้ใช้ การสร้างทีมงานและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ
การประมาณการงบประมาณและค่าใช้จ่ายของโครงการฯ การบริหารงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ การวิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายและ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เทคนิคการรายงานและการนำเสนอ วิธีการจัดการทางด้านเทคนิคและพฤติกรรมในโครงการให้มีประสิทธิภาพ
การติดตามประเมินโครงการและการนำเสนอโครงการเทคโนโยลีสารสนเทศธุรกิจ
 
4471278
การศึกษาความเป็นไปได้และการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Feasibility Study and Procurement
3(3-0-6)
  องค์ประกอบ วัตถุประสงค์ ความเหมาะสม และการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และความต้องการของผู้ใช้
วิธีการแก้ปัญหา การกำหนดความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ และบุคลากรท
ี่เหมาะสมกับงบประมาณ โดยครอบคลุมไปถึงการจัดหาจากแหล่งภายนอก การจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกรณีศึกษา
 
4471279
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโซ่อุปทาน
Information Technology for Supply Chain Management
3(3-0-6)
  พื้นฐานของการจัดการโซ่อุปทาน ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในการจัดการโซ่อุปทาน การเลือกและประยุกต์ใช
้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในแต่ละระดับและแต่ละส่วนของโซ่อุปทาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศภายในโซ่อุปทานเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 
4471280
คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล
Data Warehouse and Data Mining
3(2-2-5)
  สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของระบบคลังข้อมูล ระเบียบวิธีการพัฒนาระบบคลังข้อมูล ขั้นตอนการออกแบบคลังข้อมูลและการทำให้เกิดผล
การประยุกต์ใช้งานคลังข้อมูล โครงสร้างข้อมูลแบบลูกบาศก์ กระบวนการค้นพบความรู้กระบวนการเตรียมข้อมูล เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
การค้นพบความรู้ด้วยกฎความสัมพันธ์ การจำแนกประเภทข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล โปรแกรมประยุกต์การทำเหมืองข้อมูล
 
4471281
การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Procurement
3(3-0-6)
  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ กฎระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อพึงปฏิบัติ และการทำสัญญาดำเนินการ การคัดเลือกโครงการ
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (ROI on e-Procurement) การประมูลอิเล็ก
ทรอนิกส์ (e-Auction) ความปลอดภัยในการดำเนินการประมูลอิเล็กทรอนิกส์และการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้ขายส่ง ผู้ขายปลีก และตัวแทนจำหน่าย การทำสัญญาและการจัดการสัญญา การตรวจรับและการส่งมอบ
 
4471282
สัมมนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Seminar in Management of Information Technology
3(2-2-5)
  การรายงานและอภิปรายหัวข้อทางด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่น่าสนใจและทันสมัยโดยวิเคราะห์ข้อมูลจากวารสาร
บทความทางวิชาการ หรือข้อมูลจากการวิจัย
 
4471291
วิทยานิพนธ์
Thesis
12 หน่วยกิต
  ศึกษาค้นคว้าในเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มวิชาที่เลือก โดยจัดทำออกมาในลักษณะเอกสารทางวิชาการระดับสูง มีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล
ทั้งนี้ต้องผ่านการสอบหัวเรื่องและตัวเล่มวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
 
4471293
สารนิพนธ์
Term paper
3 หน่วยกิต
  ศึกษาค้นคว้าในเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มวิชาที่เลือกอาจออกมาในรูปรายงานการศึกษาดูงานและการวิเคราะห์งาน การเขียนกรณีศึกษาของ
องค์การหรือผู้บริหาร รายงานการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ งานวิจัย การจัดทำแผนธุรกิจหรือแผนการตลาดที่มีการวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
โดยเนื้อหาประกอบเป็นเอกสารทางวิชาการ มีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล ทั้งนี้ต้องผ่านการสอบหัวเรื่องและตัวเล่มโดยคณะกรรมการ
สอบสารนิพนธ์
 
4471261
พฤติกรรมผู้บริโภคและจิตวิทยาในอุตสาหกรรมบริการ
Consumer behavior and psychology in Hospitality Industry
3(3-0-6)
  การวิเคราะห์ทฤษฎีและรูปแบบต่าง ๆ ของพฤติกรรมผู้บริโภคและวัฒนธรรมข้ามสมัย ปัจจัยส่วนตัวและสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยว ศึกษาตัวแบบพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยว และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้านกับผู้มาเยือน รวมทั้งบทบาทของนักท่องเที่ยวในฐานะตัวแทนทางวัฒนธรรม ศึกษาจิตวิทยาในการให้บริการ จิตวิทยาจูงใจทางการท่องเที่ยว รวมทั้งการประยุกต์ใช้
 
4471262
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Sustainable tourism Management
3(2-2-5)
  การวิเคราะห์แนวคิดด้านการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ นโยบายและแผนของรัฐในการพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ ระดับชาติและระดับท้องถิ่น การวางแผนจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตลอดจนศึกษาการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ศึกษาความสำคัญ บทบาทของชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว การสร้างความร่วมมือเชิงเครือข่าย รวมทั้งการประยุกต์ให้สอดคล้องกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวและเหมาะสมกับพื้นที่
 
4471263
การจัดการและการปฏิบัติงานบริการ
Service Operations and Management
3(2-2-5)
  การวิเคราะห์องค์ประกอบของระบบการผลิตสินค้าบริการ หลักการและวิธีการในการจัดการและตัดสินใจแก้ปัญหาการผลิตต่าง ๆ เนื้อหามุ่งเน้นถึง การศึกษาความเป็นไปได้ในการให้บริการ การออกแบบกระบวนการและงานบริการ การเลือกทำเลที่ตั้ง การคาดการณ์ยอดขายกับการผลิต การวางแผนกระบวนการการผลิต การวิเคราะห์วิธีทำงาน การวิเคราะห์ศักยภาพของผู้ให้บริการ การกำหนดมาตรฐานการบริการ การกำหนดค่าจ้างแรงงาน การควบคุมคุณภาพบริการ เป็นต้น
 
4471264
การจัดการทรัพยากรมนุษย์และภาวะผู้นำในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
Human Resources Management and Leadership in Tourism and Hospitality Industry
3(3-0-6)
  การวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปในการจ้างงานในอุตสาหกรรมบริการ ปัญหาของการจ้างงาน กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เช่น การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การว่าจ้าง การฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผล การปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน แรงงานสัมพันธ์ แนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจข้ามชาติ ภาวะความเป็นผู้นำ
 
4471265
การบริหารรายได้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
Yield management in Tourism and Hospitality Industry
3(3-0-6)
  การวิเคราะห์ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบริหารรายได้ ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการวางแผน เทคนิคเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ใช้ในการคาดการณ์ เทคนิคการบูรณาการการบริหารรายได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการสร้างประสิทธิภาพของรายได้ เช่น การตั้งมาตรฐาน การวิเคราะห์สาเหตุที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ กลยุทธ์การตัดสินใจโดยใช้ราคา การควบคุมอุปสงค์และอุปทาน การนำกลยุทธ์ไปใช้ในการบริหาร การประเมินผลกลยุทธ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบริหารรายได้ ปัญหาการจัดการภายในและการตลาดภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 
4471266
การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
Risk and Crisis Management in Tourism and Hospitality Industry
3(2-2-5)
  การวิเคราะห์แนวคิดการจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต กลยุทธ์ เทคนิค กระบวนการ ศึกษาขั้นตอนในการคาดการณ์สถานการณ์ความเสี่ยงและวิกฤตในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ การนำแนวคิดและกระบวนการจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ จากตัวอย่างกรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ในด้านการเงิน บุคคลากร ภัยพิบัติ โรคระบาด ภัยก่อการร้ายและปัจจัยอื่นๆ เป็นต้น
 
4471267
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจนำเที่ยว
Strategic Management in Tour Business
3(2-2-5)
  การวิเคราะห์ความรู้ในแขนงต่าง ๆ มาใช้ในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจนำเที่ยว ตามภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเงิน การตลาด การเมือง เทคโนโลยี คู่แข่งขัน ตลอดจนวิธีการดำเนินงานของธุรกิจที่เป็นอยู่ เพื่อเป็นแนวทางเลือกในการวางแผนกลยุทธ์การผลิตบริการนำเที่ยว เพื่อช่วยในการตัดสินใจ โดยใช้กรณีศึกษา การศึกษาในสถานประกอบการ เนื้อหาจะเน้นกระบวนการจัดการกลยุทธ์ โดยเริ่มจากการวางกลยุทธ์ในระดับองค์การ มาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว ระบบการควบคุมและการบริหารทรัพยากร
 
4471268
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจโรงแรม
Strategic Management in Hotel Business
3(2-2-5)
  การวิเคราะห์การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับโรงแรม การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจและความเสี่ยง แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจโรงแรม การวางแผนและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและการจัดการระบบสารสนเทศในโรงแรม การจัดกิจกรรมสำหรับธุรกิจโรงแรม การกำหนดกลยุทธ์ การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการกำหนดตัวชี้วัดสมรรถภาพ การจัดทำแผนธุรกิจ การจัดการคุณภาพมาตรฐานโรงแรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการรักษาความปลอดภัยภายในโรงแรม รวมทั้งการศึกษาจากกรณีศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจโรงแรมทั้งในและต่างประเทศ
 
4471361
การจัดการธุรกิจ การประชุมสัมมนาการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และนิทรรศการ
Caterings Meetings Conferences Special Events and Exhibitions Management
3(2-2-5)
  การวิเคราะห์แนวคิด ลักษณะของธุรกิจ การประชุมสัมมนา และนิทรรศการ รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจ องค์ประกอบของการดำเนินธุรกิจ การจัดการซัพพลายเออร์ เทคนิคการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยี และการจัดการคุณภาพ เทคนิคการช่วงชิงตลาด ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษากลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และศึกษากฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ศึกษาสถานการณ์ ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น
 
4471362
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร
Restaurant Management
3(2-2-5)
  การวิเคราะห์ลักษณะของธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร ตามเกณฑ์มาตรฐาน รูปแบบการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการงานครัว และเครื่องดื่ม แนวคิดและการจัดการธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร การปฏิบัติการด้านสุขอนามัยและโภชนาการอาหาร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจ การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทาน การวิเคราะห์ต้นทุน การวางแผนเมนูเพื่อผลกำไร การประเมินสถานที่หรือทำเลที่ตั้ง แนวคิดการดำเนินการในส่วนงานต่าง ๆ ของธุรกิจ เช่น การจัดโครงสร้างองค์การธุรกิจ การจัดทำแผนการตลาด การเงิน เทคโนโลยี และกลยุทธ์เพื่อการจัดการกับความเปลี่ยนแปลง
 
4471363
การจัดการธุรกิจสปาและแพทย์ทางเลือก
Spa and Alternative Medical Treatments Management
3(2-2-5)
  การวิเคราะห์พัฒนาการธุรกิจสปาและแพทย์ทางเลือก ลักษณะ ประเภทของธุรกิจสปาและแพทย์ทางเลือก ศึกษาความเป็นไปได้ ความสำเร็จในการทำธุรกิจสปาและแพทย์ทางเลือก การออกแบบเมนูเพื่อสุขภาพและโปรแกรมสปาตามความต้องการของผู้บริโภค หลักการจัดการธุรกิจสปาและแพทย์ทางเลือก ความปลอดภัย กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ปัญหาและทิศทาง แนวโน้มในอนาคต รวมทั้งศึกษาการจัดการธุรกิจสปาและแพทย์ทางเลือกของประเทศต่างๆ เช่น ประเทศศรีลังกา อินเดีย อิตาลี ฯลฯ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
 
4471364
การจัดการอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งสินค้าทางอากาศ
Airline Business and Freight Management
3(2-2-5)
  การวิเคราะห์การจัดการธุรกิจการบิน การขนส่งสินค้าทางอากาศ กระบวนการดำเนินธุรกิจ การบริการผู้โดยสาร ระบบการสำรองที่นั่งและจำหน่ายบัตรโดยสาร การขายบริการด้านการสำรองที่นั่งและบัตรโดยสาร การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การเงิน การตลาด เทคโนโลยี กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดการด้านความปลอดภัย หน่วยงานและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน ทั้งองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรภายในประเทศ ปัญหาและแนวโน้มในอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งสินค้าทางอากาศ และศึกษาจากกรณีศึกษา
 
4471365
การจัดการธุรกิจเรือสำราญ
Cruise Business Management
3(3-0-6)
  การวิเคราะห์พัฒนาการของธุรกิจเรือสำราญ องค์ประกอบและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เส้นทางเดินเรือ สายการเดินตั๋ว งานบริการและนันทนาการบนเรือสำราญ ส่วนต่างๆ บนเรือ การวางแผนและการจัดการการตลาด การจัดการนำเที่ยวทางเรือ การจัดการบุคลากร และกฎหมายความปลอดภัยสุขอนามัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรือสำราญ แนวโน้มของธุรกิจเรือสำราญ และจัดให้มีการศึกษานอกสถานที่ประกอบการเรียนรู้
 
4471269
สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
Seminar in Tourism and Hospitality Management
3(2-2-5)
  การวิเคราะห์การนำความรู้ทางวิชาการด้านการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมมาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการแก้ไขปัญหา โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ตามกระบวนการตัดสินใจทางด้านการบริหารจัดการ เนื้อหาวิชาเน้นการวิเคราะห์ประเด็นที่ทันสมัยเพื่อให้มีประสบการณ์ในการนำเอาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ โดยอาศัยเทคนิคทางด้านกรณีศึกษา งานที่มอบหมาย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เกมจำลองทางธุรกิจ การศึกษาดูงานนอกสถานที่และอื่นๆ มาใช้เป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีม ตลอดจนให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
 
4400101
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิต
English for Graduate Students
3(2-2-5)
  ฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การเขียน และการพูดภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการค้นคว้าวิจัย เน้นการอ่านเอกสารและงานวิจัยต่างๆ
การแปลความ การสรุปความ การเขียนบทคัดย่องานวิจัย การหาความรู้จากตำราและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการติดต่อสื่อสาร
การเขียน และนำเสนอรายงานการวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ
 
4400102
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิต
Computer for Graduate Students
3(2-2-5)
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่อสารและการสืบค้นอย่างมีประสิทธิภาพ การประยุกต์
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาของผู้เรียน ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการศึกษาและการฝึกอบรม
 
4471103
กฎหมายธุรกิจ
Business Law
3(2-2-5)
  หลักการและกระบวนการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การธุรกิจ โดยทั่วไปทั้งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมาย ภาษีอากร
ทางด้านสรรพากร ศุลกากร และสรรพสามิต การจัดตั้งและจัดการองค์กรธุรกิจประเภทบริษัทจำกัดและ บริษัทมหาชน ทั้งในด้าน
การบริหารจัดการธุรกิจและบุคลากรในองค์กร
 
4471104
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
Tourism and Hospitality Industry
3(2-2-5)
  ขอบเขตและวิวัฒนาการการท่องเที่ยวระดับนานาชาติในแต่ละยุค โดยเน้นประเทศไทย ความหมายและความสำคัญของการท่องเที่ยว ระบบ องค์ประกอบ รูปแบบผลกระทบการท่องเที่ยว องค์กรทางการท่องเที่ยว นโยบายของรัฐ มาตรฐานการท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว รวมทั้งการตลาดการท่องเที่ยวระดับต้น