หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา
Doctor of Philosophy Program in Development Strategies
1/2
1 ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
Doctor of Philosophy Program in Development Strategies
ชื่อย่อ ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
Ph. D. (Development Strategies)
 
2 ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตดุษฎีบัณฑิต ผู้มีความรู้ความสามารถ สร้างองค์ความรู้เชิงปรัชญา แนวคิด ต้นแบบทางความคิด เป็นผู้รู้ / นักวิชาการ สามารถสร้างฐานภูมิปัญญาสากล ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น
 
3 วัตถุประสงค์เฉพาะของหลักสูตร
ด้านการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ
1 มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการวิจัยและการพัฒนา
2 มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการสร้างทฤษฎีและด้าน การปฏิบัติในการกำหนดยุทธศาสตร์และการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น
3 มีทักษะและประสบการณ์สำหรับการปฏิบัติงานระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
  4 มีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมสำหรับงานด้านการพัฒนา
  ด้านการพัฒนาองค์ความรู้และการพัฒนาท้องถิ่น
  1 เพื่อให้ผู้เรียนสร้างผลงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีคุณภาพ เช่น ตำรา ทางวิชาการ งานวิจัย และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้
  2 เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่มหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการสร้าง แนวคิดใหม่ ๆ อันเป็นผลจากการประชุมทางวิชาการ การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และการค้นคว้าวิจัย
  3 เพื่อเป็นแหล่งสะสม และประมวลองค์ความรู้ในการใช้ยุทธศาสตร์ที่เฉียบคมใน การพัฒนาบริบทท้องถิ่นไทย
 
4 จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างของหลักสูตร รายละเอียด
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต  แบ่งออกเป็น 3 หมวด ดังนี้
1) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
     -  บังคับ
     -  เลือก
24 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเสริมทักษะ ไม่นับหน่วยกิต

3)

หมวดวิทยานิพนธ์
     - หมวดวิทยานิพนธ์
     - หมวดวิทยานิพนธ์

36 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต