หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา
Doctor of Philosophy Program in Development Strategies
2/2
4 จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างของหลักสูตร
รายวิชาตามหลักสูตร  
1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  24  หน่วยกิต..  
    วิชาบังคับ  12  หน่วจกิต
รหัส
วิชา
หน่วยกิต
4430321
ปรัชญาการพัฒนา ทฤษฎี และกระบวนทัศน์การพัฒนา
3(3-0-9)
4430322
การสร้างยุทธศาสตร์และการจัดการยุทธศาสตร์
3(3-0-9)
4430323
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3 (3-0-9)
4430324
เทคนิควิธีในการวิจัยและพัฒนา
3 (3-0-9)
    วิชาเลือก  12  หน่วยกิต  ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  4  รายวิชา
รหัส
วิชา
หน่วยกิต
4430325
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในสากลและภูมิปัญญาไทย
3 (3-0-9)
4430326
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการพัฒนา
3 (3-0-9)
4430327
สัมมนาโครงการวิจัยและพัฒนา
3 (3-0-9)
4430328
สัมมนาการพัฒนางานโดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม
3 (3-0-9)
4430329
จริยธรรมสำหรับนักพัฒนา
3 (3-0-9)
4430330
สัมมนาการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนาในรูปแบบต่างๆ
3(3-0-9)
 4430331
การพัฒนาองค์การ เพื่อการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบัติ
3 (3-0-9)
4430332
การบูรณาการระบบลอจิสติคส์
3 (3-0-9)
4430333
ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ
3 (3-0-9)
4430334
การจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
3 (3-0-9)
4430335
การพัฒนาระบบสาธารณสุข
3 (3-0-9)
 
2. หมวดวิชาเสริมทักษะ (ไม่นับหน่วยกิต)
รหัส
วิชา
หน่วยกิต
4430301
ประสิทธิภาพในภาษาอังกฤษเชิงวิทยาการ
3 (3-0-9)
4430302
การคิดและเขียนเชิงวิทยาการ
3 (3-0-9)
4430303
ประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-9)
   
 
3. หมวดวิทยานิพนธ์
     หมวดวิทยานิพนธ์  36  หน่วยกิต
รหัส
วิชา
หน่วยกิต
4430391
วิทยานิพนธ์ 1 การสร้างหัวข้อและเค้าโครง วิทยานิพนธ์ฉบับย่อ
6 หน่วยกิต
4430392
วิทยานิพนธ์ 2 การเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ฉบับเต็มรูป
10 หน่วยกิต
4430393
วิทยานิพนธ์ 3 การปฏิบัติงานภาคสนาม
10  หน่วยกิต
4430394
วิทยานิพนธ์ 4 การสอบผลงานวิทยานิพนธ์และ การเสนอเล่มวิทยานิพนธ์
10  หน่วยกิต
 
     หมวดวิทยานิพนธ์  48   หน่วยกิต
รหัส
วิชา
หน่วยกิต
4430381

วิทยานิพนธ์ 1 การสร้างหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับย่อ

12 หน่วยกิต
4430382
วิทยานิพนธ์ 2 การเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ฉบับเต็มรูป
12  หน่วยกิต
4430383
วิทยานิพนธ์ 3 การปฏิบัติงานภาคสนาม
12  หน่วยกิต
4430384
วิทยานิพนธ์ 4 การสอบผลงานวิทยานิพนธ์แล การเสนอเล่มวิทยานิพนธ์
12  หน่วยกิต
   
5 คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  24  หน่วยกิต 
   วิชาบังคับ  12  หน่วจกิต
4430321

ปรัชญาการพัฒนา ทฤษฎี และกระบวนทัศน์การพัฒนา
Development Philosophy, Theory and Paradigms

3(3-0-9)
  ศึกษาปรัชญาตะวันตกปรัชญาตะวันออกญาณวิทยาวิเคราะห์วาทกรรมการพัฒนารวมรูปแบบทางความคิดและทฤษฎีว่าด้วย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือประเด็นที่เชื่อมโยง ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และการประยุกต์ใช้
เช่น ทฤษฎีการบริหารการพัฒนา ทฤษฎีการพัฒนาการเมือง การปกครอง การสาธารณสุข การค้า ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
การทูต การท่องเที่ยว การทหาร การศึกษา ทฤษฎีระบบ รวมทั้งการพัฒนาแนวคิดหลังสมัยใหม่นิยม (Postmodernism)
และสำนักคิดหลัง โครงสร้างนิยม (Poststructuralism) เช่น แนวคิดของ De Saussure, Derrida, Foucault, Gender
ฯลฯ สิทธิชุมชนและ การจัดการทรัพยากร กฎหมายมหาชน นโยบายสาธารณะ การสังเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง localization
กับ globalization แล้วนำมาสัมมนาและศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกันโดยอาจทดลองนำมาใช้กับกรณีเหตุการณ์แล้วสรุปขึ้นเป็น
รูปแบบทางความคิดที่ เหมาะสมเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติงานต่อไป
4430322 การสร้างยุทธศาสตร์และการจัดการยุทธศาสตร์
Development Strategies Formation and Management
3 (3-0-9)
  ศึกษาวิธีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ชุมชนและสังคม การคิดเชิงยุทธศาสตร์ และกระบวนการทางยุทธศาสตร์ การกำหนดรูปแบบและ
วิธีการจัดทำยุทธศาสตร์ การวางแผนและการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งศึกษาเทคนิคและเครื่องมือใหม่ ๆ ในการจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์สมัยใหม่ เช่น SWOT analysis, Balance Score Card, KPI, Strategic Map, Learning Organization,
Knowledge Management ฯลฯ
4430323 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
Advanced Research Methodology
3 (3-0-9)
  ศึกษา ญาณวิทยา วิธีวิทยาการวิจัย ความคิดเชิงระบบ และสถิติขั้นสูง วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวกับลักษณะงานของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยกำหนดโจทย์/ปัญหาการวิจัยและหัวข้อวิจัยที่เป็นความคิดริเริ่มสำคัญ (Originality
Significance) ทบทวนและศึกษาเพิ่มเติมอย่างชัดเจนเรื่องระเบียบวิธีวิจัยแบบต่าง ๆ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การออกแบบวิจัย การวางแผนการวิจัย การพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห
์ข้อมูล และการใช้สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การเผยแพร่ และการประเมินผลการวิจัย
การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบต่าง ๆ ร่วมกันอย่างผสมผสาน ให้ตรงตามลักษณะของปัญหาทางวิจัย ฝึกปฏิบัต
ิเขียนโครงการวิจัย ดำเนินการวิจัย เขียนรายงานการวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ร่วมกันอย่างกว้างขวาง
4430324 เทคนิควิธีในการวิจัยและพัฒนา
Technical Methods in Research and Development
3 (3-0-9)
  ศึกษา วิเคราะห์ตัวแบบทางความคิดรวบยอด (Conceptual Model) ของกระบวนการวิจัย และพัฒนาเทคนิควิธี
สำหรับแต่ละขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา ฝึกสร้างโครงการที่เป็นการวิจัยและพัฒนา ฝึกดำเนินการวิจัยตามโครงการ
เขียนรายงานการวิจัย สัมมนา อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยเน้นการเชื่อมโยงเปรียบเทียบระหว่างการวิจัยและ
พัฒนากับการจัดการองค์กรและการวิจัยอื่น ๆ หรือการดำเนินงานพัฒนาแบบอื่น ๆ
 
     วิชาเลือก  12  หน่วยกิต  ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  4  รายวิชา
4430325 ยุทธศาสตร์การพัฒนาในสากล และภูมิปัญญาไทย
International Development Strategies and Thai Wisdom
3 (3-0-9)
  การวิเคราะห์สังคมเพื่อการสร้างและการจัดการด้านยุทธศาสตร์และศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาในสากล
และที่มีอยู่ในท้องถิ่นระดับต่าง ๆ ของไทย เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสหประชาชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมของประเทศนิวซีแลนด์ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะของประเทศญี่ปุ่น ยุทธศาสตร์การสงคราม
ของประเทศเวียดนาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จ เช่น โครงการรุ่งอรุณ บ้านไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ชุมชนหาดกะตะ-กะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และประเด็นอื่น ๆเป็นต้น โดยการประมวล สังเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ภูมิปัญญาไทยที่ได้นั้นเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบไม่แยกตามแหล่งที่มาแต่แยกตามหมวดหมู่ที่จัดใหม่และควร
สังเกตเป็นพิเศษว่าแต่ละยุทธศาสตร์ได้ครอบคลุมเรื่องการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอะไร
และอย่างไรบ้าง
4430326 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการพัฒนา
Application of Development Theories
3 (3-0-9)
  ศึกษา วิเคราะห์ ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีวิทยาศาสตร์กายภาพ ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา
จิตวิทยาสังคม มานุษยวิทยา ที่ใช้ในการพัฒนาอย่างแพร่หลายในยุคปัจจุบัน โดยมุ่งให้เข้าใจสาระสำคัญของ
แต่ละทฤษฎีและความเชื่อมโยงกับทฤษฎีอื่น ๆ และวิเคราะห์ศักยภาพของทฤษฎีเหล่านั้นที่สามารถนำมาประยุกต์
ใช้ในการพัฒนาหรือการวิเคราะห์วิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนา เช่น ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ทฤษฎี
การเรียนรู้ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ เช่น ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ ทฤษฎีว่าด้วยสังคมมนุษย์
ทฤษฎีว่าด้วยวัฒนธรรมของกลุ่มชน ทฤษฎีโครงสร้างทางสังคม ทฤษฎีว่าด้วยการควบคุมทางสังคม ทฤษฎีว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทฤษฎีว่าด้วยข้อได้เปรียบเชิงแข่งขันทางเศรษฐกิจการค้า ทฤษฎีว่าด้วยการแบ่งสรรงาน
เพื่อการผลิต ทฤษฎีเศรษฐกิจและสังคมเชิงพุทธและทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศึกษาการใช้ตัวแปรเพื่อศึกษา
การพัฒนาและกลยุทธการพัฒนาอันได้แก่ ตัวแปรจิตวิทยา การรับรู้ (Perception) ความคิดเห็น (Opinion)
ทัศนคติ (Attitude) ค่านิยม(Value) ความเชื่อ/อุดมการณ์ (Belief/Ideology) อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ (Identity/
Characteristic) คุณลักษณะ(Trait) ความต้องการ (Need) แรงจูงใจ (Motivate)ตัวแปรสังคมวิทยา เช่น อำนาจ
(Power) องค์การ (Organization) กลุ่ม (Group) บทบาท (Role) ปทัสถานทางสังคม (Social Norms)
การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) และตัวแปรมนุษยวิทยา วัฒนธรรม (Anthropological Culture And Ethos)
4430327 สัมมนาโครงการวิจัยและพัฒนา
Seminar on Research and Evaluation in Development Strategy Projects
3 (3-0-9)
  ศึกษา สัมมนาผลงานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ที่มีลักษณะเป็นการวิจัยยุทธศาสตร์
การพัฒนาโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยการประเมินงานวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วยสาระสำคัญ ได้แก่
การวิเคราะห์และประเมินการตั้งชื่อหัวข้อวิจัย การวิเคราะห์และประเมินการกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิเคราะห์และประเมินการกำหนดคำถามเชิงวิจัย การวิเคราะห์และประเมินการเลือกตัวแบบทางความคิด
การวิเคราะห์และประเมินวิธีดำเนินการวิจัย เช่น กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ วิธีเก็บข้อมูล วิธีวิเคราะห์ข้อมูล และ
วิธีทดสอบสมมติฐานและการวิเคราะห์และประเมิน การเสนอผล และการอภิปราย ตลอดจนการเสนอแนะจากผลงานวิจัย
4430328 สัมมนาการพัฒนางานโดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม
Seminar on Development by Suitable Strategies
3(3-0-9)
  ศึกษา สัมมนาการปฏิบัติการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาและดำเนินการตามแผน โดยนำมาสัมมนาสภาพ
ปัญหาทุกข์ร้อน หรือความต้องการพัฒนา แล้วกำหนดปัญหาเป้าและทำการวิเคราะห์โครงสร้างของปัญหาเป้า
จากนั้นจึงกำหนดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ แล้วทำการกำหนดหน่วยระบบทำงาน และการบริหารทรัพยากรด้าน
ต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบนฐานวัฒนธรรมไทย แล้วจึงตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็น
ไปได้ของการพัฒนางานก่อนลงมือปฏิบัติ ประมวลข้อมูลจากการปฏิบัติงาน ทำการประเมินและสรุปผลการ
ปฏิบัติงานเชิงพัฒนา โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม
4430329 จริยธรรมสำหรับนักพัฒนา
Ethics for Development Agents
3(3-0-9)
 

ศึกษาวิเคราะห์ทำความเข้าใจปรากฏการณ์และกระบวนการของการเกิดทฤษฎีหรือแนวคิดด้านจริยธรรมตั้งแต
่ยุคต้น ๆ ของสังคมมนุษย์จนถึงยุคปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเป็นไปในอนาคต ทั้งนี้รวมถึงทฤษฎีแนวคิดด้านปรัชญา
คุณธรรม ศาสนาเปรียบเทียบ โดยในแต่ละเรื่องควรวิเคราะห์ให้พบความเชื่อมโยงระหว่างระบบคุณค่า และ
ความเชื่อความศรัทธาของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดการประพฤติปฏิบัติที่ดี เอื้อต่อการพัฒนา รวมทั้งวิธีการสร้าง
บ่มเพาะ ดำรงรักษาศรัทธา ความเชื่อ และการปฏิบัติที่ดี สามารถนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ
ของมนุษย์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่มี
ประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อส่วนรวม สังคมและมนุษยชาติ

4430330 สัมมนาการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนาในรูปแบบต่างๆ
Seminar on Development Strategies Research in Various Models
3(3-0-9)
 

ศึกษา สัมมนาทำความเข้าใจหลักการและตัวอย่างการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ และฝึกการคิด
สร้างเค้าโครงวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนา รูปแบบของการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนามีรูปแบบต่าง ๆ เช่น การวิจัย
ตรวจสอบยุทธศาสตร์การพัฒนา การวิจัยปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนา การวิจัยถ่ายโอนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การวิจัยปรับใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนา การวิจัยสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนา การวิจัยวิเคราะห์หรือประเมินความ
ต้องการพัฒนา การวิจัยตรวจสอบหลักวิชาหรือทฤษฎี การวิจัยวิเคราะห์หรือประเมินโครงการพัฒนา การวิจัยอื่น ๆ
ที่เชื่อมโยงกับการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นต้น แล้วนำผลที่ได้มาสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันใน
เชิงยุทธศาสตร์ที่ผู้ศึกษาสามารถนำไปพัฒนารูปแบบการวิจัยเป็นของตนเอง

4430331 การพัฒนาองค์การเพื่อการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบัติ
Organizational Development for Strategy Implementation
3(3-0-9)
 

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ ขอบเขตและทิศทางของผลกระทบ การวิเคราะห์และปรับปรุงระบบงาน
การปรับปรุงการจัดอัตรากำลังคน การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์การ การพัฒนาวัฒนธรรมขององค์การ

4430332 การบูรณาการระบบลอจิสติกส์
Integration of Logistics System
3(3-0-9)
  ระบบและการดำเนินงานด้านลอจิสติกส์ การพัฒนาและการจัดการระบบลอจิสติกส์ ภายใต้บริบทของท้องถิ่น
ในการบูรณาการกลยุทธ์การพัฒนา องค์ประกอบของเครือข่าย เศรษฐกิจ พฤติกรรม ทฤษฎีระบบในการออกแบบ
พัฒนา การจัดการและ การควบคุมระบบลอจิสติกส์ และกระบวนการแก้ปัญหาด้านลอจิสติกส์
4430333 ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ
Disaster Prevention and Relief Strategies
3(3-0-9)
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและหลักการหลากหลายที่กล่าวถึงสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบจากภัยพิบัติ
แนวทางป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติประเภทต่าง ๆ แล้วนำแนวคิดหรือหลักการหลากหลายเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกันในเชิง
วิเคราะห์เพื่อชี้ให้เห็นประเด็นที่แตกต่างระหว่างสิ่งแวดล้อมและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติประเภทต่างๆ ทั้งนี้อาจ
จำลองเอาแนวคิด หลักการเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้กับกรณีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในเชิงเปรียบเทียบกัน โดยแนวคิด
หลักการเหล่านี้ อาจมีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น แต่มีเนื้อหาสาระเชื่อมโยงกับระบบ ดังเช่น ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ การลดภัยพิบัต
ิในสถานศึกษา การปรับปรุงระดับความปลอดภัยในสถานศึกษา การปลูกสร้างอาคารที่ได้มาตรฐานเพียงพอที่จะคุ้มภัยธรรมชาต
ิทุกรูปแบบ การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับคลื่นสึนามิจากชุมชนของตนเอง พื้นฐานของวัฒนธรรมการป้องกันภัย ความระแวด
ระวังด้านความเสี่ยง การป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชนจากภัยพิบัติ การลงทุนด้านสวัสดิภาพของโรงเรียนและการศึกษา
การสอนวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ และการลดภัยพิบัติ มาตรการต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงระดับความปลอดภัยในสถาน
ศึกษา เป็นต้น
4430334 การจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
Sustainable Tourism Management
3(3-0-9)
  ศึกษาแนวคิด หลักการ กลยุทธ์เกี่ยวกับการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพกับการจัดการท่องเที่ยว การพัฒนาศูนย์สุขภาพ ศูนย์กีฬา
และศูนย์ท่องเที่ยวในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้เป็นวิถีชีวิตของชุมชนเข้มแข็ง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจ
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแบบจำลองโครงการเพื่อส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
4430335 การพัฒนาระบบสาธารณสุข
Health System Development
3(3-0-9)
  ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่เป็นตัวกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาระบบสาธารณสุข
วิเคราะห์ผลกระทบดังกล่าวต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านอนามัยและภาวะสุขภาพของประชาชน รวมทั้งศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีและประยุกต์วิชาการด้านต่าง ๆ เพื่อวางแผนพัฒนาระบบสาธารณสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน รวมทั้งระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับการบริการสาธารณสุขของชุมชน
 
2. หมวดวิชาเสริมทักษะ (ไม่นับหน่วยกิต)
4430301 ประสิทธิภาพในภาษาอังกฤษเชิงวิทยาการ
Scholastic English Proficiency
3(3-0-9)
  ศึกษาค้นคว้า สังเคราะห์องค์ประกอบของภาษาอังกฤษ และหลักเกณฑ์สำหรับแต่ละองค์ประกอบ ด้านคำ วลี ประโยค
อนุเฉท บทเล่ม สำรวจการใช้แต่ละองค์ประกอบในตำราเล่มหลักของสาขาวิชาเรียน ฝึกอ่าน ฝึกเขียน ฝึกฟัง และฝึกพูด
ในสาระทางวิชาการของวิชาที่เรียน สามารถอ่านตำราหลักได้อย่างเข้าใจ เขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ได้ พูดได้ และฟัง
ได้เข้าใจ สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและมั่นใจและสามารถสร้างแบบฉบับภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Executive
Language Institution) ของตนเองขึ้นได้
4430302 การคิดและการเขียนเชิงวิทยาการ
Scholastic Thinking and Writing
3(3-0-9)
  ศึกษารูปแบบการคิดรูปแบบต่าง ๆ และฝึกปฏิบัติการคิดแต่ละรูปแบบจนมีความชำนาญ อันได้แก่ การคิดเปรียบเทียบ
ความคิดรวบยอด การคิดเชื่อมโยงความคิดรวบยอด การคิดจัดชั้นความคิดรวบยอด การคิดวิเคราะห์ความคิดรวบยอด
การคิดสังเคราะห์ความคิดรวบยอด การคิดอนุมานความคิดรวบยอด การคิดก่อรูปเชิงระบบ การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ
การคิดประเมินเชิงระบบ การคิดพัฒนาเชิงระบบ การฝึกและพัฒนาทักษะด้านการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การเขียน
เชิงบรรยาย การเขียนเชิงวิเคราะห์ – สังเคราะห์ การเขียนเชิงบูรณาการ การเขียนบทความ การเขียนตำรา เป็นต้น
4430303 ประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Proficiency
3(3-0-9)
  ศึกษาองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแสวงหาความรู้ การจัดเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
เรียนรู้ สัมผัส ฝึกการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศบนระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สร้างสารนิเทศและสาร
สนเทศต่าง ๆ ควบคุมและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแสวงหาข้อมูลความรู้และตอบสนองความต้องการในการ
พัฒนาวิชาการของตนได้อย่างเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว
   
  หมวดวิทยานิพนธ์ (Dissertation )
      1)  หมวดวิทยานิพนธ์   36  หน่วยกิต
 
4430391 วิทยานิพนธ์ 1 การสร้างหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับย่อ
Dissertation 1 Construction of Dissertation Topic and Brief Proposal
6  หน่วยกิต
  วิธีดำเนินการ คือ มีการสัมมนาการสร้างหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมให้คำแนะนำ จนกระทั่งผู้เรียนแต่ละคน
สามารถสร้างหัวข้อวิทยานิพนธ์และเค้าโครงฉบับย่อสำเร็จ และเสนอขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย พร้อมกับขอให้มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ การสัมมนานี้อาจจะยืดเยื้อไปถึงภาคเรียนต่อ ๆ ไป จนกระทั่งผู้เรียนทุกคนได้รับ
อนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ และอาจแบ่งจำนวนหน่วยกิตเพื่อลงทะเบียนมากกว่า 1 ภาคเรียน
 
4430392 วิทยานิพนธ์ 2 การเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มรูป
Dissertation 2 Presentation of Full Dissertation Proposal
10  หน่วยกิต
  วิธีดำเนินการ คือ เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติหัวข้อเค้าโครงวิทยานิพนธ์และเค้าโครงฉบับย่อ และได้รับการแต่งตั้งกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์และเค้าโครงฉบับย่อแล้ว นักศึกษาลงมือสร้างเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มรูปโดยปรึกษาหารือกับ
คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์จนกระทั่งเค้าโครงสำเร็จและผ่านการสอบอนุมัติเค้าโครงฉบับเต็มรูปโดย
มีคณะกรรมการควบคุมและบุคลากรอื่น ๆ เป็นกรรมการสอบตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
 
4430393 วิทยานิพนธ์ 3 การปฏิบัติงานสนาม
Dissertation 3 Conducting of Field Work
10  หน่วยกิต
  วิธีดำเนินการ คือ ผู้เรียนทำการเก็บข้อมูลในสนามและวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลจนได้ข้อสรุปตามที่ได้วางแผนไว้ในเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ฉบับเต็มรูป โดยอยู่ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
 
4430394 วิทยานิพนธ์ 4 การสอบผลงานวิทยานิพนธ์
Dissertation 4 Submission of Dissertation
10  หน่วยกิต
  วิธีดำเนินการ คือ การเขียนเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ฉบับเตรียมสอบ
ปากเปล่า จากนั้นจึงยื่นขอสอบต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อสอบผ่านจึงมีการปรับปรุงขัดเกลาเล่มวิทยานิพนธ์ตามที่กรรมการแนะนำและ
ยื่นเสนอเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อมหาวิทยาลัย รวมทั้งทำบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ไปเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ เป็นอันเสร็จสิ้นการทำวิทยานิพนธ์
      2)  หมวดวิทยานิพนธ์  48  หน่วยกิต
 
4430381 วิทยานิพนธ์ 1 การสร้างหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับย่อ
Dissertation 1 Construction of Dissertation Topic and Brief Proposal
12  หน่วยกิต
  วิธีดำเนินการ คือ มีการสัมมนาการสร้างหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมให้คำแนะนำ จนกระทั่งผู้เรียนแต
่ละคนสามารถสร้างหัวข้อวิทยานิพนธ์และเค้าโครงฉบับย่อสำเร็จ และเสนอขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย พร้อมกับขอให้
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ การสัมมนานี้อาจจะยืดเยื้อไปถึงภาคเรียนต่อ ๆ ไป จนกระทั่ง
ผู้เรียนทุกคนได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ และอาจแบ่งจำนวนหน่วยกิตเพื่อลงทะเบียนมากกว่า 1 ภาคเรียน
 
4430382 วิทยานิพนธ์ 2 การเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มรูป
Dissertation 2 Presentation of Full Dissertation Proposal
12  หน่วยกิต
  วิธีดำเนินการ คือ เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติหัวข้อเค้าโครงวิทยานิพนธ์และเค้าโครงฉบับย่อ และได้รับการแต่งตั้งกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์และเค้าโครงฉบับย่อแล้วนักศึกษาลงมือสร้างเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มรูปโดยปรึกษาหารือกับ
คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์จนกระทั่งเค้าโครงสำเร็จและผ่านการสอบอนุมัติเค้าโครงฉบับเต็มรูปโดยมีคณะกรรมการ
ควบคุมและบุคลากรอื่น ๆ เป็นกรรมการสอบตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
 
4430383 วิทยานิพนธ์ 3 การปฏิบัติงานสนาม
Dissertation 3 Conducting of Field Work
12  หน่วยกิต
  วิธีดำเนินการ คือ ผู้เรียนทำการเก็บข้อมูลในสนามและวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลจนได้ข้อสรุปตามที่ได้วางแผนไว้ใน
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มรูป โดยอยู่ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
 
4430384 วิทยานิพนธ์ 4 การสอบผลงานวิทยานิพนธ์และการเสนอเล่มวิทยานิพนธ์
Dissertation 4 Submission of Dissertation
12  หน่วยกิต
 

วิธีดำเนินการ คือ การเขียนเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ฉบับเตรียมสอบปากเปล่า จากนั้นจึงยื่นขอสอบต่อมหาวิทยาลัย
และเมื่อสอบผ่านจึงมีการปรับปรุงขัดเกลาเล่มวิทยานิพนธ์ตามที่กรรมการแนะนำและยื่นเสนอเล่มวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ต่อมหาวิทยาลัย รวมทั้งทำบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ไปเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
เป็นอันเสร็จสิ้นการทำวิทยานิพนธ์