หลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
Master of Education Program in Curriculum
and Instruction
1/2
1 ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
Master of Education (Curriculum and Instruction)
ชื่อย่อ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
M.Ed. (Curriculum and Instruction)
 
2 ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตนักวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในระบบการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพและสังคม ้
 
3 วัตถุประสงค์เฉพาะของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านหลักสูตรและการสอน ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ และสามารถดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุข
2 เป็นผู้มีความสามารถในการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3 เป็นผู้มีคุณลักษณะและสมรรถภาพในการแสวงหาความรู้ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาสาระและกระบวนการการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
  4 เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพและสังคม
 
4 จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างของหลักสูตร รายละเอียด
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
1) แผน ก แบบ ก 2 หมวดวิชาสัมพันธ์
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
- บังคับ
- เลือก
วิทยานิพนธ์
วิชาเสริม
9 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต

2)

แผน ข หมวดวิชาสัมพันธ์
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
- บังคับ
- เลือก
ภาคนิพนธ์
วิชาเสริม
9 หน่วยกิต
24หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
 
ตาราง โครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
หมวดวิชา
บังคับ
เลือก
บังคับ
เลือก
หมวดวิชาสัมพันธ์
9
-
9
-
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
9
9
9
15
วิทยานิพนธ์
12
-
6(ภาคนิพนธ์)
-
รวมหน่วยกิต
30
9
24
15
หน่วยกิตรวม
39
39