หลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
Master of Education Program in Curriculum
and Instruction
2/2
4 จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างของหลักสูตร
รายวิชาตามหลักสูตร  
1. หมวดวิชาสัมพันธ์ ..  
บังคับ
9 หน่วยกิต
4411111
ปรัชญาและแนวคิดทฤษฎีการศึกษา
3(3-0-6)
4411112
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
4411213
วิทยาการวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ..  
วิชาบังคับ สำหรับแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข บังคับเรียน 9 หน่วยกิต ตามรายวิชา
บังคับ
6 หน่วยกิต
4411121
การพัฒนาหลักสูตร
3(3-0-6)
4411122
การพัฒนาการเรียนการสอน
3(2-2-5)
4411223
สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
3(2-2-5)
 
วิชาเลือก สำหรับแผน ก แบบ ก 2 ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต สำหรับแผน ข ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
วิชาเลือก
4411251 การวิจัยในชั้นเรียน
3(2-2-5)
4411252 สถิติเพื่อการวิจัย
3(3-0-6)
4411253 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
3(2-2-5)
4411254 การจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน
3(3-0-6)
4411255 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
3(3-0-6)
4411256 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
3(3-0-6)
4411257 การพัฒนากระบวนการคิด
3(2-2-5)
4411258 การเรียนการสอนตามหลักศาสนา
3(3-0-6)
4411259 การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา
3(2-2-5)
4411260 การพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม
3(2-2-5)
4411261 การจัดการความรู้
3(2-2-5)
4411262 การประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
4411263 การศึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อการวิจัยด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
3(1-4-4)
4411264 การฝึกภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 1(150ชั่งโมง)
   
 
3.วิทยานิพนธ์และภาคนินธ์
4411291
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
4411279
ภาคนิพนธ์
6 หน่วยกิต
  4. วิชาเสริม
นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกำหนด โดยพิจารณาจากผลการสอบ ผู้ที่คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต
วิชาเสริม
4400101
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิต
3(2-2-5)
4400102
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิต
3(2-2-5)
     
 

ข้อกำหนดเฉพาะ
นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ที่ไม่เคยเรียนวิชาการศึกษามาก่อนหรือผู้ที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูจะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต

 
4411101
หลักการศึกษาและการเรียนรู้
3(3-0-6)
4411102
นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
   
  การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
 
  นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ให้ได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากำหนด  
 

 

5 คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
การจัดการเรียนการสอนจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39หน่วยกิต
หมวดวิชาสัมพันธ์
4411111 ปรัชญาและแนวคิดทฤษฎีการศึกษา
Educational Philosophy and Theory
3(3-0-6)
  ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ปรัชญาพื้นฐาน ปรัชญาการศึกษาและแนวคิดทฤษฎีการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ กระบวนการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กระบวนทัศน์ใหม่ในการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา การประยุกต์ทฤษฎีทางสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี เพื่อกำหนดมโนทัศน์ แนวโน้มในการจัดการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนเชื่อมโยงกับประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย
4411112 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Educational Information Technology and Innovation
3(2-2-5)
  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่ให้ความสะดวกรวดเร็วทั้งในการศึกษาค้นคว้า การสร้างและการเผยแพร่ความรู้ และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การใช้แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้รวมถึงบทเรียนอิเล็กโทรนิกส์และอินเตอร์เน็ต วิเคราะห์ปัญหาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบ การสร้าง การนำไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
4411213 วิทยาการวิจัยทางการศึกษา
Research Methodology in Education
3(2-2-5)
  ศึกษาหลักการวิจัย รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยแบบผสมผสาน การกำหนดปัญหาในการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การสร้างและการพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย ฝึกปฏิบัติการทำวิจัย และการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการศึกษา
 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
บังคับ
4411121 การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
3(3-0-6)
  ศึกษาความหมาย ความสำคัญของหลักสูตร ปัจจัยและพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาการของรูปแบบและโครงสร้างของหลักสูตร มาตรฐานของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา บทบาทและความรับผิดชอบของนักพัฒนาหลักสูตร วิเคราะห์และปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและเหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร
4411122 การพัฒนาเรียนการสอน
Instructional Development
3(2-2-5)
  ศึกษา วิเคราะห์วิวัฒนาการและบริบททางการสอน ความสัมพันธ์ของปรัชญาการศึกษากับการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เป็นสากลและการประยุกต์สู่การสอน ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอนร่วมสมัย วิเคราะห์ความหมายและองค์ประกอบของรูปแบบและระบบการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นสากลและของไทย ฝึกปฏิบัติพัฒนารูปแบบและระบบการเรียนการสอน วิธีสอนแบบต่างๆ และนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติออกแบบและจัดประสบการณ์เรียนรู้การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม เทคนิคและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้และการผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การประเมินผลการเรียนรู้
4411123 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
Seminar in Curriculum and Instructional Development
3(2-2-5)
  นำเสนอประเด็น จัดทำรายงาน บนพื้นฐาน หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เป็นปัจจุบันด้านการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน เพื่อการระดมความคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา รูปแบบ องค์ประกอบ ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย และมีการสัมมนาเสริมโดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ในวงกว้าง
   
  เลือก
  วิชาเลือกทั่วไป
 
4411251 การวิจัยในชั้นเรียน
Classroom Research
3(2-2-5)
  ศึกษารูปแบบและวิธีวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) วิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรียน กำหนดปัญหาวิจัย เลือกนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหา ออกแบบการวิจัยและเขียนเค้าโครงการวิจัย ดำเนินการทดลอง เก็บข้อมูล วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล เขียนรายงานเพื่อนำเสนอผลการวิจัย ประเมินผลการวิจัยและสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียน
 
4411252 สถิติเพื่อการวิจัย
Statistics for Research
3(3-0-6)
  ศึกษาและวิเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษา ประเภทของข้อมูล วิธีรวบรวมข้อมูล สมมติฐานและการทดสอบ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ครอบคลุมสถิติพื้นฐาน สถิติพาราเมตริก และสถิตินอนพาราเมตริก วิเคราะห์ และอภิปรายการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยโดยใช้คอมพิวเตอร์ และการแปลความหมายของข้อมูลจากผลการวิเคราะห์
 
4411253 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
Computer for Instruction
3(2-2-5)
  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบมัลติมีเดียเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การพัฒนาบทเรียนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เนตที่เหมาะสมกับระดับของผู้เรียนและแนวโน้มของการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
 
4411254 การจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน
Curriculum and Instruction Management
3(3-0-6)
  ศึกษาหลักการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนโดยเน้นการบริหารงานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน และการนิเทศการศึกษา ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ที่ส่งผลต่อการบริหารงานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน และการนิเทศการศึกษา ระบบการบริหารจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ อภิปรายปัญหาและแนวโน้มในการบริหารงานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน กระบวนการประยุกต์ระบบนิเทศการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น และสภาวะการจัดการศึกษา
 
4411255 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
Ethics and Morals Development
3(3-0-6)
  ศึกษา วิเคราะห์ความหมายและความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม อภิปรายกระบวนการสร้างและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ปัญหาด้านคุณธรรมและจริยธรรม การวิเคราะห์ระบบ และออกแบบกิจกรรม เพื่อสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การสร้างแบบประเมินระดับคุณธรรมและจริยธรรม
 
4411256 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
Learning Society Development
3(3-0-6)
  ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับสภาพและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ผลกระทบที่มีต่อครอบครัวและชุมชน ระบบการเรียนรู้ในสังคมยุคใหม่ ลักษณะของสังคมแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การเสริมสร้างการเรียนรู้ของชุมชน และการรวมพลังเพื่อการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้เพื่อศึกษาและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งบทบาทของโรงเรียนในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
 
4411257 การพัฒนากระบวนการคิด
Thinking Process Development
3(2-2-5)
  ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย ทฤษฎี หลักการและแนวคิดต่างๆที่เป็นสากลและของไทยเกี่ยวกับการคิด คุณสมบัติที่เอื้อต่อการคิด ทักษะการคิด ลักษณะการคิด และการพัฒนากระบวนการคิดในลักษณะต่างๆ ตามจุดเน้นของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการประเมินความสามารถในการคิด
 
4411258 การเรียนการสอนตามหลักศาสนา
Application of Religions Principles in Instruction
3(3-0-6)
  ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปรายแนวคิดและหลักการในศาสนาต่างๆ เน้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน สังเคราะห์จุดมุ่งหมายของการพัฒนามนุษย์ตามหลักศาสนา แนวทางของศาสนาที่ควรนำมาพัฒนาการเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้หลักศาสนา
 
4411259 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา
Action Research for School Based Curriculum Development
3(2-2-5)
  ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์และสัมมนาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบาย หลักการ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา การวางแผน การดำเนินการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา
 
4411260 การพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม
Training Curriculum and Techniques Development
3(2-2-5)
  ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม หลักการและเทคนิคการฝึกอบรม สังเคราะห์รูปแบบและเทคนิคการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม การพัฒนาและใช้หลักสูตรฝึกอบรม ประเมินผลและรายงานผลการฝึกอบรม
 
4411261 การจัดการความรู้
Knowledge Management
3(2-2-5)
  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการจัดการความรู้และการประยุกต์ใช้ แนวทางการปฏิบัติในการจัดการความรู้ กระบวนการหลักในวัฎจักรของการจัดการความรู้ และแบบจำลองต่างๆสำหรับจัดการความรู้ วิธีจัดการความรู้ระดับองค์กร ได้แก่ การสกัดความรู้ที่มีอยู่ การถ่ายทอดและการแลกเปลี่ยนความรู้ การสร้างความรู้ใหม่ การทำความรู้ให้เป็นระบบ การพัฒนาและการจัดการคลังความรู้ การจัดความรู้เพื่อนำไปใช้งาน การใช้ประโยชน์ การวัดค่า และการประเมินผล
 
4411262 การประกันคุณภาพการศึกษา
Quality Assurance in Education
3(3-0-6)
  ศึกษา แนวคิดและหลักการการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ การกำหนดนโยบาย การวางแผน การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้สถานศึกษาทุกระดับ การขอการรับรองมาตรฐาน การฝึกปฏิบัติวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาตามบท บัญญัติของกฎหมายการศึกษา และหน่วยงานรับรองมาตรฐานการศึกษา
 
4411263 การศึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อการวิจัยด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
Independent Study for Research in Curriculum and Instruction
3(1-4-4)
  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ ประเด็นปัญหาและกรณีศึกษาด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน เพื่อนำมาจัดทำโครงการวิจัยหรือโครงร่างวิทยานิพนธ์ ภายใต้การให้คำปรึกษาแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา
 
4411264 การฝึกภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
Practicum in Curriculum and Instructional Development
3(150)
  ฝึกปฏิบัติภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา
   
   
  วิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์
 
4411291 วิทยานิพนธ์
Thesis
12 หน่วยกิต
  ดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์ด้านหลักสูตรและการสอนตามระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษาและตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 
4411279 ภาคนิพนธ์
Term Paper
6 หน่วยกิต
  ดำเนินการจัดทำภาคนิพนธ์ด้านหลักสูตรและการสอนตามความสนใจโดยเน้นการประยุกต์องค์ความรู้ไปพัฒนางานที่รับผิดชอบ ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคนิพนธ์
   
   
  รายวิชาเสริม
   
 
4400101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิต
English for Graduate Students
3(2-2-5)
  ฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การเขียน และการพูดภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการค้นคว้าวิจัย เน้นการอ่านเอกสารและงานวิจัยต่างๆ การแปลความ การสรุปความ การเขียนบทคัดย่องานวิจัย การหาความรู้จากตำราและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการติดต่อสื่อสาร การเขียน และนำเสนอรายงานการวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ
 
4400102 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิต
Computer for Graduate Students
3(2-2-5)
  ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่อสารและการสืบค้นอย่างมีประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาของผู้เรียน ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการศึกษาและการฝึกอบรม
 
4411101 หลักการศึกษาและการเรียนรู้
Principles of Education and Learning
3(3-0-6)
  ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ ความหมายและความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ ภาระงานของครู คุณลักษณะของครูที่ดี การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู การสร้างศรัทธาและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ พัฒนาการของวิชาชีพครู องค์กรวิชาชีพครู ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 
4411101 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา
Educational Innovation and Evaluation
3(2-2-5)
  ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของนวัตกรรมทางการศึกษา กระบวนการสื่อความหมาย สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การผลิตและการใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การสร้าง การหาคุณภาพ และการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา ฝึกปฏิบัติสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ คือ การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม ระเบียบและการประเมินผลการเรียนการสอน ตามหลักสูตรระดับต่าง ๆ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
   
 


6 การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548