หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา(ค.ม.)
Master of Education Program in Educational Administration
1/2
1 ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
Master of Education (Educationa
ชื่อย่อ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
M.Ed. (Educational Administration)
 
2 ปรัชญาของหลักสูตร
สถาบันราชภัฏมีเจตจำนงที่จะผลิตและพัฒนานักบริหารการศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้สนับสนุนการศึกษาให้มีความรู้กว้าง รู้ลึก เรียนรู้ทฤษฎี ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถสร้างองค์ความรู้ แสวงหาความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการจัดการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง กับการพัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมโลก
 
3 ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร
ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา และไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
 
4 จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างของหลักสูตร รายละเอียด
หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จัดหลักสูตรเป็น 2 แผน คือ แผน ก (2) และแผน ข หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรแต่ละแผนเรียนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิตโดยมีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้
1) แผน ก (2)

หมวดวิชาสัมพันธ์
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
วิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต และเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละรายวิชา

9 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

2)

แผน ข

หมวดวิชาสัมพันธ์
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
ภาคนิพนธ์
วิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต และเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละรายวิชา

9 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
         
     
  จำแนกหน่วยกิตที่จัดไว้ดังนี้  
 
รายการ
จำนวนหน่วยกิต
แผน ก (2)
แผน ข
หมวดวิชาสัมพันธ์
9
9
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
24
(15)
(9)
30
(15)
(15)
วิทยานิพนธ์
12
-
ภาคนิพนธ์
-
6
วิชาเสริม
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า
45