หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา(ค.ม.)
Master of Education Program in Educational Administration
2/2
4 จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างของหลักสูตร
รายวิชาตามหลักสูตร  
1. หมวดวิชาสัมพันธ..  
สำหรับแผน ก (2) และแผน ข ให้เรียน 9 หน่วยกิต ตามรายวิชาต่อไปนี้  
บังคับ
9 หน่วยกิต
1045204
วิทยาการวิจัย
3(2–2)
1036703
การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ
3(2–2)
1515702
บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา
3(2–2)
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ..  
สำหรับแผน ก (2) และแผน ข ให้เรียน 15 หน่วยกิต ตามรายวิชาต่อไปนี้
บังคับ
15 หน่วยกิต
1065103
นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
3(2–2)
1065113
หลัก ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา
3(2–2)
1065114
ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ
3(2–2)
1065212
ผู้นำทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร
3(2–2)
1065213
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
3(2–2)
 
วิชาเลือก
สำหรับแผน ก (2) เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
สำหรับแผน ข เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
การเปิดสอนวิชาเลือกนั้นควรจัดให้สอดคล้องและตอบสนองต่อลักษณะของบัณฑิตที่ต้องการผลิตหรือพัฒนาให้มากที่สุด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความพร้อมของแต่ละสถาบันและความต้องการของผู้เรียน โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
1045203
สถิติวิจัยขั้นสูง
3(3–0)
1046401
การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
3(3–0)
1046405
การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(2–2)
1065104
ภาวะผู้นำทางการบริหาร
3(3–0)
1065106
มนุษยสัมพันธ์สำหรับผู้บริหาร
3(3–0)
1065107
การวิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาองค์การ
3(2–2)
1065109

การประกันคุณภาพการศึกษา

3(2–2)
1065201
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3–0)
1065205
การบริหารการเงินและพัสดุ
3(3–0)
1065206
การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3(3–0)
1065207
การบริหารการอุดมศึกษา
3(3–0)
1065209
การบริหารการศึกษานอกระบบ
3(3–0)
1065211
หลักการบริหารธุรกิจการศึกษา
3(3–0)
1065401
การนิเทศการศึกษา
3(2–2)
1065501
การบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
3(2–2)
1065502
สถาบันการศึกษากับชุมชน
3(2–2)
1066101
การประเมินโครงการ
3(2–2)
1066201
กฎหมายการศึกษา
3(3–0)
1066301
เศรษฐศาสตร์การศึกษา
3(3–0)
1066701
การบริหารความขัดแย้ง
3(3–0)
1066702
การจัดการความเครียดสำหรับผู้บริหาร
3(3–0)
1066801
การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา
3(150)
1066901
สัมมนาการบริหารการศึกษา
3(2 – 2)
1066902
การศึกษาเอกเทศ
3(150)
1505101
ท้องถิ่นศึกษา
3(2–2)
2535301
ทฤษฏีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3(3–0)
2516301
การพัฒนาทีมงาน
3(3–0)
     
   
 
3. วิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์
เ ลือกเรียนจากรายวิชาในแบบที่ 1 เลือกทั่วไป ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และ เลือกเรียน 1 แขนงวิชาจาก 6 แขนงวิชา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
1066902
ภาคนิพนธ์
6 หน่วยกิต
1066903
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
 
4. รายวิชาเสริม..
(1) นักศึกษา ทั้งแผน ก(2) และแผน ข จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ของคะแนนมาตรฐานที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสถาบันราชภัฏแต่ละแห่งกำหนด โดยพิจารณาจากผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ผู้ที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต
1555101
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา
2(1–2)
4125101
คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิต
2(1–2)
  (2) นักศึกษาทั้งแผน ก (2) และแผน ข ที่ไม่เคยเรียนวิชาการศึกษามาก่อนจะต้องสอบผ่านความรู้พื้นฐานทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากำหนด กรณีสอบไม่ผ่าน จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต  
 
1014101
หลักการศึกษาและการเรียนรู้
3(3–0)
1035101
นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา
3(3–0)
 

 

5 คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
 
1014101 หลักการศึกษาและการเรียนรู้
(Principles of Education and Instruction)
3(3–0)
  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษา การศึกษากับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปรัชญาการศึกษาจิตวิทยาการศึกษา ประวัติและแนวคิดที่มีอิทธิพล ต่อการศึกษาไทย พระราชบัญญัติการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ ครูและผู้บริหารกับการพัฒนาประเทศ องค์กรวิชาชีพและใบประกอบวิชาชีพ หลักสูตรและแนวคิด พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ปัญหาและ แนวโน้มการจัดและบริหารการศึกษา ของไทย
1035101 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา
(Educational Innovation and Evaluation)
3(3–0)
  ความหมาย ขอบข่ายและความสำคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาและการวัดผลการเรียนการสอน กระบวนการสื่อความหมาย สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การผลิตและการใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล หลักการวัดผลประเมินผล การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือการวัดผล ระเบียบและการประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับต่าง ๆ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการวัดและประเมิน ผลการเรียน การสอน
1036703 การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ
(Innovation and Information management)
3(2–2)
  ศึกษาถึงรากฐานขององค์การในแง่ของระบบสารสนเทศ ความสำคัญและบทบาทของระบบสารสนเทศในการบริหาร เทคนิคพื้นฐานของระบบสารสนเทศ การสื่อสารและเครือข่ายการสร้างระบบสารสนเทศ นวัตกรรมทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา การนำนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา นวัตกรรมกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารระบบสารสนเทศ และการบริหารระบบสารสนเทศในองค์การทางการศึกษาให้มี ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เน้นถึงระบบสารสนเทศในยุคปัจจุบัน
1045203 สถิติวิจัยขั้นสูง
(Advanced Statistics)
3(3–0)
  ศึกษาเทคนิควิธีการวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับตัวแปรเชิงพหุ ได้แก่การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Correlation and Multiple Regression Analysis) การวิเคราะห์ความแปรปรวนเชิงพหุ (MANOVA) การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) การวิเคราะห์การจำแนกประเภท (Discriminant Analysis) การวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) Hierarchical Loglinear Models การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงทวิและเชิงพหุของข้อมูลแบบตาราง (Bibanate and Multiple Analysis of Cross - Classification) โดยสามารถนำผลการใช้คอมพิวเตอร์ไปใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ได้
1045204 วิทยาการวิจัย
(Research Methodology)
3(2-2)
  ความหมายและลักษณะของการวิจัย ประเภทของการวิจัย เทคนิค การวิจัยแบบต่าง ๆ ขั้นตอน กระบวนการและการออกแบบการวิจัย การเขียนเค้าโครงหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์การสร้างเครื่องมือ ศึกษาสถิติพื้นฐานและสถิติอ้างอิงเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงาน การวิจัย การประเมิน สังเคราะห์และการนำผลวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับที่เกี่ยวข้อง
1046401 การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
(Research for Educational Administration Development)
3(3–0)
  ศึกษาลักษณะและธรรมชาติของการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัยเพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา ศึกษาและสืบค้นเทคนิควิจัยใหม่ ๆ โดยเฉพาะการวิจัยแบบมีส่วนร่วม การวิจัยเชิงอนาคต การวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการวิจัยทางการบริหารการศึกษา อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้ถูกต้องและศึกษาวิธีการวิจัย การใช้สถิติชั้นสูง ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจัย
1046405 การวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research)
3(2–2)
  แนวคิดและหลักการ ธรรมชาติและประสบการณ์ทางสังคมและการแสวงหาความรู้ ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ กรอบความคิดพื้นฐาน ของการวิจัยเชิงคุณภาพ การกำหนดปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การแปรผลข้อมูล ข้อจำกัดของการวิจัยเชิงคุณภาพ ปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ การสนทนากลุ่ม การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การเขียนและวางแผนการวิจัยเชิงคุณภาพ การฝึกปฏิบัติภาคสนาม ตลอดจนเทค การวิจัยใหม่ ๆ
1065103 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
(Educational Policy and Planning for Locality Developmen
3(2–2)
  ศึกษาวิเคราะห์ หลักการ และแนวคิด กระบวนการกำหนดนโยบายและการวางแผนการศึกษา การวิเคราะห์นโยบายการศึกษา การนำนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่เกี่ยวกับการวางแผนการศึกษา หลักการ กระบวนการ และเทคนิควิธีต่าง ๆ ในการวางแผน กลยุทธ์ และการวางแผนปฏิบัติการ ในการบริหารและการจัดการศึกษาระดับต่าง ๆ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อการวางแผนพัฒนาการศึกษาในระดับท้องถิ่น ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา การประสานแผนและการนำไปปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินผลการใช้แผนพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น
 
1065104 ภาวะผู้นำทางการบริหาร
(Leadership)
3(3–0)
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นำ บทบาท คุณลักษณะและประเภทของผู้นำสังเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำและกรณีตัวอย่าง ศึกษาภาวะผู้นำ เทคนิคการจูงใจ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การปรับเปลี่ยน พฤติกรรม การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้นำในท้องถิ่น การเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำ
 
1065106 มนุษยสัมพันธ์สำหรับผู้บริหาร
(Human Relation for Administrators)
3(3–0)
  ศึกษาทฤษฏี หลักการ และการปฏิบัติในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์การ เทคนิคและทักษะในการสร้าง มนุษยสัมพันธ์ การสร้างแรงจูงใจ ขวัญและกำลังใจในการทำงาน เทคนิค การสื่อสาร และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การใช้กลุ่มสัมพันธ์เพื่อขจัดความ ขัดแย้ง สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 
1065107 การวิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาองค์การ
(Systems Analysis and Organizational Development)
3(2–2)
  ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์การ แนวคิดและทฤษฎีองค์การ การบริหารงานเชิงระบบ เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ระบบงาน การพัฒนาการในการจัดองค์การและการจัดองค์การสมัยใหม่ แนวคิดในการวิเคราะห์องค์การ เทคนิคและกระบวนการในการพัฒนา องค์การเพื่อการเปลี่ยนแปลง แนวโน้มและปัญหาการปฏิบัติการพัฒนาองค์การในประเทศไทยและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 
1065109 การประกันคุณภาพการศึกษา
(Educational Quality Assurance)
3(2–2)
  ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการประกันคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการ หลักสูตร ผู้สอน และผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ ปฏิบัติการวิเคราะห์ปัจจัย ตัวชี้วัดและระบบการประเมิน ระบบการควบคุมคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (Total Quality Management – TQM) การวิเคราะห์และประยุกต์หลักการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จทางธุรกิจ มาพัฒนาองค์การทางการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม และบริบททางสังคมไทย ศึกษาแนวคิดและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษา
 
1065113 หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารการศึกษา
(Principles, Theories, and Practices of Educational Administration)
3(2–2)
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีและวิวัฒนาการเชิงกระบวนทัศน์ด้านการบริหารและการจัดองค์การ โครงสร้างการจัดองค์การและการบริหารการศึกษาของไทยทั้งระบบโดยเน้นระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางการบริหาร โดยเน้นการกระจายอำนาจการบริหาร การบริหารแบบมีส่วนร่วม และการบริหารโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีตัวอย่างโดยใช้กรอบความคิดของกระบวนการบริหารและการจัดการองค์การรูปแบบต่างๆ ประยุกต์ใช้เทคนิคและทักษะในการบริหาร มนุษยสัมพันธ์และภาวะผู้นำ วัฒนธรรมองค์การและการเปลี่ยนแปลงองค์การในการบริหารและการพัฒนาหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา
 
1065114 ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ
(Professional Principalship)
3(2–2)
  ศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะนักบริหารมืออาชีพที่พึงประสงค์ พัฒนาความเป็นนักบริหารมืออาชีพ โดยเฉพาะการเป็นผู้ใฝ่รู้และมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้บริหารมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทำงานร่วมกับ ผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อผลงาน (Accountability) การเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพและการมีส่วนร่วมในองค์กรวิชาชีพ การพัฒนาสมรรถภาพและบุคลิกภาพของ นักบริหารสมัยใหม่ ศึกษาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้กฎหมายการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษาในการบริหารในหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในท้องถิ่น
 
1065201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Management)
3(3–0)
  ศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจูงใจ และจิตวิทยาในการบริหาร การนำแนวคิด ทฤษฎี และหลักพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการบริหารงานบุคคล นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล บทบาทหน้าที่ของ ผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปัญหา แนวโน้ม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา
 
1065205 การบริหารการเงินและพัสดุ
(Administration of School Finance and Materias)
3(3–0)
  ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด ระบบกระบวนการงบประมาณ การเงิน และพัสดุ แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนทางการศึกษา กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณการเงินและพัสดุแนวปฏิบัติในการจัดทำและบริหาร งบประมาณ การเงินและพัสดุ การระดมทรัพยากรและทุนในการจัดการ
ศึกษาของท้องถิ่น ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางพัฒนาเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณการเงินและพัสดุ โดยเน้นการบริหารในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
 
1065206 การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(Basic Education Administration)
3(3–0)
  ศึกษาและวิเคราะห์ปรัชญา นโยบาย และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน บทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การศึกษาระดับต่าง ๆ เน้นหลักการบริหารและนิเทศงานในโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาการบริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในท้องถิ่นปัญหาและแนวโน้มใหม่ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
1065207 การบริหารการอุดมศึกษา
(Higher Education Administration)
3(3-0)
  ปรัชญา ทฤษฎี และกระบวนการในการบริหารการอุดมศึกษา ทั้งในระดับปริญญา และต่ำกว่าปริญญา อาทิ อาชีวศึกษา พลศึกษาและอื่น ๆ การบริหารการอุดมศึกษาไทย การบริหารอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปัญหาและแนวโน้มใหม่การบริหารการอุดมศึกษา
 
1065209 การบริหารการศึกษานอกระบบ
(Non – Formal Education Administration)
3(3–0)
  ศึกษาและวิเคราะห์ปรัชญา นโยบาย และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษานอกระบบ บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การศึกษาระดับต่าง ๆ เน้นหลักการบริหารนิเทศงานในการจัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาการบริหารการศึกษานอกระบบของท้องถิ่น ปัญหาและแนวโน้มใหม่ในการจัดการศึกษานอกระบบ
 
1065211 หลักการบริหารธุรกิจการศึกษา
(Principles of Management in Business Education)
3(3–0)
  ศึกษาหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ ความแตกต่าง
ระหว่างการบริหารการศึกษาและการบริหารธุรกิจ วิวัฒนาการบริหารธุรกิจ หน้าที่ของ ผู้จัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดงานบุคคล การ ควบคุม การตัดสินใจ ปัญหาในการบริหารธุรกิจ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการบริหารธุรกิจ รวมทั้งเทคนิค วิธีการในการบริหารองค์การธุรกิจทางการศึกษา และวิเคราะห์ผลการตอบแทนทางการศึกษา
 
1065212 ผู้นำทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร
(Instructional Leadership and Curriculum Development)
3(2–2)
  ศึกษาวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการ การจัดระบบงานและการบริหารรายวิชา เทคนิคและกระบวนการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ พัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน เน้นการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษาการบริหารหลักสูตรและการสอนในสถานศึกษา การประเมินการสอน การประกัน คุณภาพการศึกษา ศึกษาและพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการและ การพัฒนาหลักสูตร เน้นการระดมทรัพยากรและภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
 
1065213 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
(Administration of Educational Resources)
3(2–2)
  ศึกษาและวิเคราะห์หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ และความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับงานสนับสนุน เช่น การบริหารงาน กิจกรรม นักเรียน งานธุรการ การเงินและพัสดุ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน กับ ชุมชนที่เอื้อต่อการพัฒนาสถานศึกษา เน้นการบริหารในเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาและประยุกต์ใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การศึกษามาใช้ในการวางแผนและการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา โดยเฉพาะการระดมและบริหารทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษา
 
1065401 การนิเทศการศึกษา
(Eductional Supervision)
3(2–2)
  ศึกษาและวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎี รูปแบบ เทคนิค และกิจกรรม การนิเทศการศึกษา การวางโครงการและการประเมินโครงการนิเทศ การศึกษา การศึกษาปรับปรุงการเรียนการสอน และการนิเทศภายในสถานศึกษา บทบาทหน้าที่และทักษะของผู้นิเทศการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์ ปัญหา แนวทาง แก้ปัญหา ฝึกปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือและทักษะการนิเทศการศึกษา การประยุกต์ ใช้ผลการวิจัยและการใช้การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
1065501 การบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
(School Administration for Excellence)
3(2–2)
  ศึกษาปรัชญา วัตถุประสงค์และนโยบายการจัดการศึกษาระดับต่าง ๆ โครงสร้างและการจัดองค์การในการบริหารการศึกษาของไทยในระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่การศึกษา การจัดระบบบริหารงานภายในสถาบัน การศึกษาและการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับประเภท ระดับ และขนาดของสถาบันการศึกษา งานและการจัดระบบงานในการบริหารหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ใน การบริหารสถาบันการศึกษา การรับรองวิทยฐานะและการประกันคุณภาพการศึกษา การประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ในการบริหารเพื่อยกระดับคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
 
1065502 สถาบันการศึกษากับชุมชน
(School and Community)
3(2–2)
  ศึกษาทฤษฎี หลักการ กระบวนการและทักษะสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ การให้บริหารทางการศึกษาและการอาชีพการร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษา กับชุมชนด้านการศึกษา และการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะการนำศักยภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสภาพปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชนและการประชาสัมพันธ์ การ ใช้หลักการประชาสัมพันธ์และจิตวิทยาการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการนำ ผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาชุมชนและการประชาสัมพันธ์องค์การ
 
1066101 การประเมินโครงการ
(Project Evaluation)
3(2–2)
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการประเมิน โครงการ เทคนิค วิธีการ การจัดทำ การวิเคราะห์ การเลือกและการพัฒนาเครื่องมือประเมินโครงการ การรายงานผลการประเมินและการใชัผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
1066201 กฎหมายการศึกษา
(Educational Laws)
3(3–0)
  ศึกษาวิเคราะห์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดและบริหารการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์กรณี ตัวอย่างการใช้กฎหมายทางการศึกษา ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา
 
1066301 เศรษฐศาสตร์การศึกษา
(Economics of Education)
3(3–0)
  ศึกษาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หลักการจัดสรรทรัพยากร การวางแผนกำลังคนกับการลงทุนด้านการศึกษา เปรียบเทียบการลงทุนด้านการศึกษา วิเคราะห์การลงทุนกับผลตอบแทนทางการศึกษาและการพัฒนาประเทศ แหล่งที่มาของการลงทุนในการจัดการศึกษาระดับท้องถิ่น การจัดการศึกษากับการมีงานทำและการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น
 
1066701 การบริหารความขัดแย้ง
(Conflict Management)
3(3–0)
  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้งในองค์การ เทคนิคและกระบวนการบริหารความขัดแย้ง ศึกษากรณีเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความ ขัดแย้งในองค์การ การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีและการเรียนรู้จากกรณีความขัดแย้งเพื่อการพัฒนาองค์การ
 
1066702 การจัดการความเครียดสำหรับผู้บริหาร
(Stress Management for Administrators)
3(3–0)
  ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความเครียด สาเหตุของความเครียด ของผู้บริหารและความกดดันในการเป็นผู้นำทางการศึกษา เทคนิคในการบริหารความเครียดที่จำเป็นต่อการสอนและการบริหารการบริหารเวลาของผู้บริหาร การนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้จัดการความเครียด
 
1066801 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา
(Practicum in Educational Administration)
3(150)
  สร้างประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติงานด้านบริหารการศึกษา การนิเทศ การสอน รวมทั้งปัญหาขององค์การ การวางแผน การประเมินผล การตัดสินใจและกิจกรรมการบริหารอื่น ๆ ตามที่อาจารย์ ผู้สอนกำหนดและมีการศึกษานอกสถานที่
 
1066901 สัมมนาการบริหารการศึกษา
(Seminar in Educational Administration)
3(2–2)
  หลักและกระบวนการสัมมนาเพื่อการเรียนรู้และการแก้ปัญหา เลือก หัวข้อหรือปัญหาทางการบริหารการศึกษาในการสัมมนา การมีส่วนร่วมใน การแสดงความคิดเห็นและการทำงานเป็นกลุ่มในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
 
1066902 การศึกษาเอกเทศ
(Independent Study)
3(150)
  ศึกษาค้นคว้าเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ เพื่อให้มีความเข้าใจลึกซึ้ง โดยศึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
 
1066902 ภาคนิพนธ์
(Term Papers)
6 หน่วยกิต
  โครงการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์
 
1066903 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
12 หน่วยกิต
  ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการบริหารการศึกษา เน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิชาการ การนำทฤษฎีและหลักการมาใช้ใน การแก้ปัญหาทางการศึกษา โดยอาศัยเทคนิควิธีวิจัยและการค้นหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษา
 
1505101 ท้องถิ่นศึกษา
(Locality Studies)
3(2–2)
  ศึกษาความเป็นมา ความคิด ความเชื่อ และลักษณะชุมชนท้องถิ่น ที่สถาบันตั้งอยู่ ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของวิถีชีวิตชุมชน ศึกษา รวบรวมวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มของปัญหา แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ท้องถิ่น เสนอผลการศึกษาในบริบทของชุมชน
 
1515702 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา
(Contexts and Trends in Education)
3(2–2)
  ศึกษาและวิเคราะห์ปรัชญาพื้นฐานและปรัชญาการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแนวคิดในการจัดการศึกษาและภูมิปัญญาไทย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการจัดและบริหารการศึกษา บทบาทของการศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองกระบวนทัศน์ใหม่ในการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา สัมมนาปัญหาและแนวโน้มของการจัดการศึกษาของท้องถิ่น พัฒนามโนทัศน์และแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษา

 
1555101 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต
(English for Graduate Students)
2(1–2)
  ฝึกทักษะ พื้นฐานใน การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการอ่านและสรุปใจความสำคัญของบทคัดย่อและเอกสารทางวิชาการจากฝึกการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ โดยสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
2516301 การพัฒนาทีมงาน
(Team Development)
3(3–0)
  ศึกษาหลักการ ทฤษฎี แนวคิด และความสำคัญของทีมงาน กระบวนการ ขั้นตอน รูปแบบ ของการสร้างทีมงาน การพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพใน การบริหารตลอดจนบทบาทของสมาชิกในทีมงานที่ทำให้เกิดคุณภาพในการบริหาร
 
2535301 ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(National Development Theories According to His Majesty’s Initiatives)
3(3–0)
  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ปรากฎในเอกสารและหลักฐานต่างๆ นับตั้งแต่ทรงครองสิริราชสมบัติ เพื่อนำทฤษฎีหรือแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา และการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา การพัฒนา ท้องถิ่น การพัฒนาประเทศในปัจจุบันและในอนาคต
 
4125101 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิต
(Computer for Graduate Students)
2(1–2)
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการใช้คอมพิวเตอร์ เน้นทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้และการสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ท ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการบริหารงาน
 


5 การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่สภาสถาบันราชภัฏและสภาประจำสถาบันราชภัฏกำหนด และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  1) สอบได้จำนวนหน่วยกิตครบตามข้อกำหนดของหลักสูตร
2) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาต่างๆ ที่เรียนไม่ต่ำกว่า 3.0
3) ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
4) ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับผู้ที่เรียนแผน ก (2)
 


6 วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
มีรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จำนวน 200 เล่ม แยกประเภทได้ดังนี้
  1. ประเภทงานวิจัย Inventory research
2. ประเภทงานวิจัยเชิงปริมาณ
3. ประเภทงานวิจัยอนาคต (Delphi)
4. ประเภทงานวิจัยและพัฒนา
 

7 แหล่งวิทยาการเรียนรู้ท้องถิ่น (Local learning resources)
สถานศึกษา
  1. โรงเรียนนำร่องเพื่อการปฏิรูปการศึกษา จังหวัดภูเก็ต จำนวน 10 โรงเรียนใน เขตอ.เมือง อ.กะทู้ อ.ถลาง
2. โรงเรียนศึกษาพิเศษ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
4. โรงเรียนนานาชาติ ดัลลิช
5. โรงเรียนนานาชาติภูเก็ต
6. สำนักงานการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมเขตการศึกษา 4 อ.เมือง จ.ภูเก็ต
7. สำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จังหวัดภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
8. สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต
9. สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
10. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
11. สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
 

8 แหล่งวิทยาการเรียนรู้อื่นๆ (Local learning resources)
  1. พิพิธภัณฑ์จังหวัดภูเก็ต ชุมชนอนุสาวรีย์ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
2. โรงแรมชั้นหนึ่ง ในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต และชายหาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน เช่น โรงแรมเพิร์ล โรงแรมเมโทรโปล โรงแรมถาวรแกรนด์ โรงแรม มารีนา คอทเทจ โรงแรมป่าตองเมอร์ลิน โรงแรมถาวรปาล์มบีชรีสอร์ท
 

9 ฐานข้อมูลของหอสมุดสถาบันราชภัฏภูเก็ต
  1. ฐานข้อมูล education ของบริษัท wilson
2. ฐานข้อมูล business ของบริษัท wilson
3. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย 36 สถาบัน
4. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต