หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา
Master of Science Program in Environmental Education
1/2
1 ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
Master of Science Program in (Environmental Education)
ชื่อย่อ

วท.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
M.Sc. (Environmental Education)

 

2 ปรัชญาและความจำเป็นของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและสังคมให้เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ผสมผสานกับความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประชากรเป้าหมาย มีความสามารถในการวิจัย เป็นผู้นำทางวิชาการ เป็นนักบริหารที่มีการจัดอย่างมีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมที่สามารถพัฒนาตน พัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 
3 วัตถุประสงค์เฉพาะของหลักสูตร
 

เพื่อผลิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา ดังนี้

1 ให้มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมผสมผสานกับความสามารถในการสอน และเผยแพร่สิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม
2 เป็นนักวิจัยค้นคว้า และสามารถเป็นผู้นำทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและสังคมได้
3 เป็นนักบริหารที่มีการจัดการอย่างมีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่นที่ยั่งยืนต่อไป
 
4 หลักสูตรและแผนการศึกษา รายละเอียด
จำนวนหน่วยกิตรวมและโครงสร้างหลักสูตร
1) จำนวนหน่วยกิตรวม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต โดยแยกเป็นวิชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า
8 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
2) โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา แผน ก (2) มีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิต แยกตามหมวดวิชา ดังนี้
  หมวดวิชาสัมพันธ์
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
วิทยานิพนธ์
8 หน่วยกิต
26 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต