หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสร้างสริมสุขภาพ
Master of Education in Health Promotion
1/2
1 ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสร้างเสริมสุขภาพ
Master of Education in Health Promotion
ชื่อย่อ

วท . ม . ( การสร้างเสริมสุขภาพ )
M.Sc. (Health Promotion)

 
2 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสร้างเสริมสุขภาพ มีเจตจำนงมุ่งที่จะผลิตนักวิชาการท้องถิ่นทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้มีความรู้กว้าง
รู้ลึก รู้ทฤษฎีควบคู่ไปกับการปฏิบัติ มีคุณธรรม จริยธรรม ศรัทธาในวิชาชีพมีวิสัยทัศน์ในวิทยาการสมัยใหม่ของการสร้างเสริมสุขภาพและสามารถประยุกต์ความรู้
ของศาสตร์ที่เป็นสากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยไปใช้แก้ปัญหาในการสร้างเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่นให
้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ
 
3 วัตถุประสงค์เฉพาะของหลักสูตร
 

เพื่อผลิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ที่

1 เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างลึกซึ้ง
2 สามารถทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และศึกษาวิจัย รวมทั้งนำผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพสู่การปฏิบัติได้
3 สามารถเป็นผู้นำท้องถิ่นในการสร้างองค์ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
4 สามารถบริหารจัดการองค์กรการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการเรียนรู้ การสร้างเสริม การเผยแพร่และการฝึกอบรมให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องได้
 
4 จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างของหลักสูตร รายละเอียด
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสร้างเสริมสุขภาพ จัดหลักสูตรเป็น แผน ก(2) และแผน (ข) โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต ดังมีโครงสร้างดังต่อไปนี้
1) แผน ก (2) หมวดวิชาสัมพันธ์
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
- บังคับ
- เลือก
วิทยานิพนธ์
3 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

2)

แผน ข หมวดวิชาสัมพันธ์
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
- บังคับ
- เลือก
ภาคนิพนธ์
3 หน่วยกิต
33หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต