หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสร้างสริมสุขภาพ
Master of Education in Health Promotion
2/2
4 หลักสูตรและแผนการศึกษา
1. หมวดวิชาสัมพันธ์  
บังคับ
4410501
สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
   
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
บังคับ
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หน่วยกิต
4407503
ทฤษฎีและหลักการสร้างเสริมสุขภาพ
3(3-0-6)
4407504
วิทยาการระบาดเพื่องานสร้างเสริมสุขภาพ
3(3-0-6)
4407505
วิธีวิทยาการวิจัยทางสุขภาพ
3(2-2-5)
4407506
การออกแบบโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
3(2-2-5)
4407507
การสื่อสารสุขภาพ
3(2-2-5)
4407601
การสัมมนาการสร้างเสริมสุขภาพ
3(2-2-5)
4407508
ผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดการ
3(2-2-5)
เลือก

แผน ก (2) ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

หน่วยกิต
4407509
องค์กรท้องถิ่นกับการสร้างเสริมสุขภาพ
3(3-0-6)
4407517
ประชากรและวัฒนธรรมสังคมกับสุขภาพ
3(3-0-6)
4407611
วิถีชีวิตศึกษา
3(3-0-6)
4407510
การจัดการสถานที่วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างเสริมสุขภาพ
3(2-2-5)
4407511
นันทนาการและการออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
4407512
กายภาพบำบัดทางกีฬาและการออกกำลังกาย
3(3-2-5)
4407513
การยศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
4407603
จิตวิทยาการกีฬาประยุกต์
3(3-0-6)
4407604
เวชศาสตร์การกีฬาประยุกต์
3(3-0-6)
4407606
การสร้างการทดสอบสมรรถถภาพกาย
3(2-2-5)
4407605
โภชนาการเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
4407607
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
3(2-2-5)
4407608
กฎหมายเกรายวกับสุขภาพ
3(3-0-6)
4407609
การออกกำลังกายสำหรับคนกลุ่มพิเศษ
3(2-2-5)
4407610
สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
4407602
ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ
3(2-2-5)
4407612
การนอดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
4407514
การประกันคุณภาพโครงการทางสุขภาพ
3(3-0-6)
4407515
สุขภาพผู้บริโภค
3(3-0-6)
4407613
การพยาบาลครอบครัว
3(3-0-6)
4407614
การพยาบาลชุมชน
3(3-0-6)
4407516
เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
3(3-0-6)
     
  3. วิทยานิพนธ์  
 
4400502
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
4400503
ภาคนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
     
  4. รายวิชาเสริม  
 

1)  เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา กำหนดให้นักศึกษา
ทุกคนจะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต

 
 
4400501
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3(2-2-5)
4411502
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
3(2-2-5)
 
 

2)  เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษาในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาอาจกำหนดให้นักศึกษาเรียนวิชาเพิ่มเติมจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

 
 

3)  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่ใช่สาขาการศึกษา ให้เรียนรายวิชาทางการศึกษาต่อไปนี้ จำนวน 6 หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิต

 
 
4407501
กระบวนทัศน์ใหม่ด้านสาธารณสุข
3(3-0-6)
4407502
ปัญหาสุขภาพและการป้งอกัน
3(3-0-6)
 
     5 คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสร้างเสริมสุขภาพ จัดหลักสูตรเป็น แผน ก(2) และแผน (ข) โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
4410501

สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
Statistics for Research in Behavioral and Social Sciences

3(2 -2 -5)
 

ศึกษา วิเคราะห์และอภิปรายสถิติพื้นฐาน และสถิติแบบพาราเมตริก ทฤษฎีความน่าจะเป็น ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง
สมมติฐานและการใช้สถิติทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยสหสัมพันธ์ และความแปรปรวน การทดสอบโดย
ใช้สถิติแบบนอนพาราเมตริก การแปลค่าสถิติจากการคำนวณ ฝึกประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล

วิชาเฉพาะด้าน
4407503

ทฤษฎีและหลักการสร้างเสริมสุขภาพ
Theoretical and Principles in Health Promotion

3(3 – 0 -5)
 

ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ หลักการและ
กระบวนการทางการสร้างเสริมสุขภาพ วิเคราะห์แนวคิดและพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมกับปัญหาสุขภาพ

 
4407506 การออกแบบโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
Project Design in Health Promotion
3(2 – 2 -5)
 

ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายแนวคิด ทฤษฎีการออกแบบโครงการ ตลอดจนรูปแบบเพื่อสร้างเสริมสุขภาพในมิติต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของบุคคลทุกเพศทุกวัยทุกสภาวะ วิเคราะห์กระบวนการจัดและบริหารโครงการสร้างเสริมสุขภาพ การฝึกปฏิบัติโครงการการสร้างเสริมสุขภาพในสถานที่ต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ศึกษากรณีตัวอย่างของการบริหารโครงการสร้างเสริมสุขภาพ

 
4407504 วิทยาการระบาดเพื่องานสร้างเสริมสุขภาพ
Epidemiology in Health Promotion
3(3 – 0 -6)
 

ศึกษา วิเคราะห์และอภิปรายหลักการทางระบาดวิทยา ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคและพลวัตรทางสุขภาพของชุมชน
ประเทศ แนวคิดการป้องกัน การคัดกรองโรค การหาสาเหตุของการระบาด แนวคิดการเฝ้าระวังโรค ตลอดจนการประยุกต์ใช้
หลักทางระบาดวิทยาในการสร้างเสริมสุขภาพ

 
4407505 วิธีวิทยาการวิจัยทางสุขภาพ
Research Methodology in Health
3(3 – 0 -6)
 

ศึกษา วิเคราะห์และอภิปรายหลักการและระเบียบวิธีวิจัยทาง
สุขภาพ จรรยาบรรณในการทำวิจัย กระบวนการในการวิจัย ตั้งแต่การเลือกปัญหา การสังเคราะห์ผลวิจัย การออกแบบการวิจัย
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การนำเสนอข้อมูล การนำเสนอผลการวิจัย
ศึกษาและวิเคราะห์งานวิจัยแบบต่าง ๆ และการเขียนโครงการวิจัย

 
4407507 การสื่อสารสุขภาพ
Health Communication
3(2 -2 - 5)
  ศึกษาความสำคัญของการสื่อสารสุขภาพต่อการสร้างเสริมสุขภาพในระดับต่าง ๆ ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายทฤษฎี แบบจำลองการสื่อสารสุขภาพ การสร้างกระแสรณรงค์ด้านสุขภาพด้วยสื่อประเภทต่าง ๆ บทบาทของสื่อในการนำไปสู่การกำหนดวาระต่าง ๆ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพตลอดจนการใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมในการดำเนินการออกแบบ ผลิต การใช้สื่อและการสร้างกระแสรณรงค์ได้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ บริบทสังคมและกลุ่มเป้าหมาย
 
4407508 ผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดการ
Health Promotion Leaders and Management
3(2 -2 -5)
  ศึกษา วิเคราะห์และอภิปราย หลักการ วิธีการและคุณลักษณะของ
ผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาตนสู่การเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ
ทั้งในด้านสังคม จิตวิทยา เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ ศึกษายุทธวิธีในการจัดระบบและการบริหารจัดการสร้างเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดการในองค์การท้องถิ่น
 
4407601 การสัมมนาการสร้างเสริมสุขภาพ
Seminar in Health Promotion
3(2 – 2 -5)
  ศึกษา วิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับแนวโน้มและปัญหาทางด้านสุขภาพของท้องถิ่น กระบวนการแก้ไขปัญหาและกระบวนการทางสังคม
แนวคิดการจัดการด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ศึกษาค้นคว้าและอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยด้านสุขภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วิเคราะห
์และอภิปรายเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรทางด้านสุขภาพ
ฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
 
   
  วิทยานิพนธ์
 
4400602 วิทยานิพนธ์
Thesis
12 หน่วยกิต
 

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเด็นปัญหาด้านการสร้างเสริมสุขภาพการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ และการดำเนินการวิจัย เน้นความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ทางวิชาการ การนำทฤษฎีและหลักการทางการสร้างเสริมสุขภาพมาใช้ในการแก้ปัญหาการศึกษา การออกแบบกิจกรรม ทดลองนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับท้องถิ่น และการค้นหาองค์ความรู้ใหม่ทางการสร้างเสริมสุขภาพ

   
  ภาคนิพนธ์
 
4400603 ภาคนิพนธ์
Term Paper
6 หน่วยกิต
  โครงการศึกษาค้นคว้าปัญหาตามความสนใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ การสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
  หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 
4407509 องค์กรท้องถิ่นกับการสร้างเสริมสุขภาพ
Local Organization in Health Promotion
3(3 -0 -6)
 

ศึกษา วิเคราะห์และอภิปรายถึงบทบาทและการจัดการขององค์กรท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาพในระดับต่าง ๆ ความสำคัญ
ขององค์กรท้องถิ่นต่อการสร้างเสริมสุขภาพ การจัดกิจกรรมขององค์กรทางสังคมที่สร้างเสริมสุขภาพ ศึกษาดูงานบทบาทขององค์กรท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

 
4407510 การจัดการสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างเสริมสุขภาพ
Facilities Management in Health Promotion
3(2 - 2 - 5)
 

ศึกษา วิเคราะห์และอภิปรายถึงหลักการจัดการ การสร้างการใช้และการบำรุงรักษาสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวย
ความสะดวกต่าง ๆ ตามมาตรฐานที่ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ ศึกษาดูงานการจัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างเสริม
สุขภาพในโรงเรียนและชุมชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

 
4407603 จิตวิทยาการกีฬาประยุกต์
Applied Sport Psychology
3(3 - 0 - 6)
  ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยา งานวิจัย การทดลอง การประเมินผล กระบวนการทางด้านจิตวิทยา
การกีฬาในแง่มุมทางการเรียนรู้ทักษะทางกลไก แรงจูงใจ ความวิตกกังวล มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพด้วยการกีฬา
 
4407604 เวชศาสตร์การกีฬาประยุกต์
Applied Sport Medicine
3(3 -0 -6)
 

ศึกษาความหมาย ความเป็นมาของกีฬาเวชศาสตร์ สาเหตุและชนิดของการบาดเจ็บ การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับส่วนต่าง ๆ ของผู้ที่เล่นกีฬาและ
ผู้ออกกำลังกาย การจัดการและบริบาลผู้บาดเจ็บทางการกีฬาและออกกำลังกาย การป้องกันการบาดเจ็บการกีฬาและการออกกำลังกาย การใช้ยาและสารกระตุ้นในนักกีฬาและการออกกำลังกาย

 
4407602 ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ
Practicum in Health Promotion
3(2 - 2 -5)
 

ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์และอภิปรายสภาพปัจจุบัน ปัญหาแหล่งความรู้ และความต้องการในท้องถิ่นของการสร้างเสริมสุขภาพ ฝึกปฏิบัติการ และประเมินผลการสร้างเสริมสุขภาพตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนและในท้องถิ่น

 
4407605 โภชนาการเพื่อสุขภาพ
Nutrition for Health
3(3 - 0 - 6)
  ศึกษาถึงความหมายและความสำคัญของอาหาร โภชนาการเพื่อ
สุขภาพ การจัดโปรแกรมอาหารและโภชนาการสำหรับสุขภาพ ปัญหาโภชนาการกับสุขภาพ ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบงานวิจัยทางโภชนาการและการประเมินผลภาวะโภชนาการเพื่อสุขภาพ
 
4407511 นันทนาการและการออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
Recreation and Exercise for Quality of Life
3(2 – 2 -5)
  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนันทนาการและการออกกำลังกายกับคุณภาพชีวิต ปัจจัยประกอบด้านครอบครัว เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมไทย ศึกษาความเชื่อมโยงของวิถีชีวิตที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต พฤติกรรมการใช้เวลาว่างและ
การออกกำลังกายของประชาชนในท้องถิ่น ศึกษาเรียนรู้หลักการนันทนาการและการออกกำลังกายจากแหล่งภูมิปัญญา
ในท้องถิ่นและฝึกปฏิบัติการเพื่อการเป็นผู้นำด้านนันทนาการและการออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่นโดยมีการ
นิเทศติดตามผลต่อเนื่อง
 
4407606 การสร้างและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
Physical Fitness Test
3(2 - 2- 5)
  ศึกษาวิธีการสร้างและวิเคราะห์และทดสอบสมรรถภาพทางกาย เกณฑ์ หลักการ วิธีเลือกแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยเน้นความสามารถในการออกแบบโปรแกรมการสร้างสมรรถภาพทางกายให
้เหมาะสมตามความแตกต่างของแต่ละบุคคลได้เป็นสำคัญ ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบสอบสมรรถภาพทางกายและประเมินผล
การสร้างและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตลอดจนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ
 
4407607 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
Information Technology in Health Promotion
3(2 - 2- 5)
 

ศึกษาแนวคิด หลักการ รูปแบบ ขอบข่ายและประเภท ตลอดจนการผลิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ
การสร้างเสริมสุขภาพทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน การศึกษาทางไกล
การส่งเสริม การเผยแพร่ การฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

 
4407608 กฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพ
Health Laws
3(3 – 0 -6)
 

ศึกษากฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในประเทศไทย ข้อตกลงทางด้านสุขภาพ ข้อบังคับขององค์กรทางด้านสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น ศึกษาวิเคราะห์ถึงผลกระทบของกฎหมายที่มีต่อการพัฒนาสุขภาพ รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางหรือจัดสร้างระเบียบ
ทางด้านสุขภาพ กฎหมายเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมกับท้องถิ่น

 
4407513 การยศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Ergonomic for Health
3(3 -0 -6)
  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคนและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
การจัดสิ่งแวดล้อม อิริยาบถ ท่าทางที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อสุขภาพและ
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ กลวิธีในการสร้างเสริมสุขภาพในงานด้าน การยศาสตร์
 
4407512 กายภาพบำบัดทางกีฬาและการออกกำลังกาย
Physical Therapy for Exercise and Sport
3(2 - 2- 5)
 

ศึกษา วิเคราะห์และอภิปราย หลักการ กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาและผู้ออกกำลังกายภายหลังการได้รับการบาดเจ็บ ตลอดจนการเตรียมการเชิงกายภาพบำบัด เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ จากการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาทุกเพศทุกวัย

 
4407609 การออกกำลังกายสำหรับคนกลุ่มพิเศษ
Exercise for Special Group
3(2 - 2- 5)
 

ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สำหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ
ได้แก่ ผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายและจิตใจ สตรีก่อนและหลังคลอด ผู้สูงวัย ผู้ป่วยด้วยโรคบางชนิด ผู้ที่ต้องใช้แรงงาน
ในการประกอบอาชีพ ผู้ที่ขาด การออกกำลังกาย วิเคราะห์และดัดแปลงกิจกรรมกีฬาและเกมต่าง ๆ ทั้งในร่มและกลางแจ้ง
ให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละบุคคล ฝึกปฏิบัติการเพื่อการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายสำหรับคนกลุ่มพิเศษ

 
4407610 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
Health for Quality of Life
3(3 – 0 -6)
  ศึกษา วิเคราะห์ถึงความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสังคมไทย ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพกับปัจจัยด้านครอบครัว การศึกษา การประกอบอาชีพที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนงาน
สาธารณสุขมูลฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
4407611 วิถีชีวิตศึกษา
Lifestyle Studies
3(3 – 0 -6)
 

ศึกษาถึงกระบวนการดำเนินชีวิตของคนไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ การกีฬาและนันทนาการในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้บริบท วัฒนธรรมสังคมของแต่ละองค์กรทางสังคม ศึกษา วิเคราะห์ถึงสาเหตุ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคมไทย สรุปหาแนวทางเพื่อการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น ตลอดจนบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพในวิถีชีวิตของสังคมไทย

 
4407612 การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
Thai Traditional Massage for Health
3(2 - 2- 5)
  ประวัติความเป็นมาของการนวดแผนไทยการนวดแบบต่าง ๆ จุดมุ่งหมาย ประโยชน์และกระบวนการนวดต่าง ๆ ข้อควรระวังในการนวด
การนวดด้วยเครื่องมือต่าง ๆ การนวดเพื่อบำบัดการบาดเจ็บทางการกีฬาและการออกกำลังกาย การวิเคราะห์ ประเมินผล การบันทึกผล
การนวดบำบัดเพื่อการศึกษาวิจัย ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบูรณาการการแพทย์แผนไทยในงานสร้างเสริมสุขภาพ
 
4407514 การประกันคุณภาพโครงการทางสุขภาพ
Health Project Quality Assurance
3(3 – 0 -6)
  ศึกษา วิเคราะห์และอภิปรายแนวคิด หลักการ ทฤษฎีจุดมุ่งหมายและวิธีการประกันคุณภาพ โครงการด้านสุขภาพ ตามมาตรฐาน
การจัดและการบริหารในแต่ละระดับ การวิเคราะห์ปัจจัย ตัวชี้วัดและระบบการประเมิน ศึกษากรณีตัวอย่างการประกันคุณภาพ
ขององค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพภายใต้หลักประกันสุขภาพและโครงการทางสุขภาพของคนไทย
 
4407515 สุขภาพผู้บริโภค
Consumer Health
3(3 – 0 -6)
 

ศึกษาแนวคิด วิเคราะห์ถึงหลักการและเทคนิคการเลือกเครื่องอุปโภคและบริโภค นโยบายการดำเนินการทางด้านคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อ
สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค การประยุกต์ใช้วัตถุดิบและวัสดุท้องถิ่น
เพื่อประโยชน์สุขต่อผู้บริโภค วิเคราะห์วิธีการพัฒนาและปรับพฤติกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของผู้บริโภคอย่างเหมาะสม

 
4407613 การพยาบาลครอบครัว
Family Care
3(3 – 0 -6)
  ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์รูปแบบการพยาบาลครอบครัวแบบองค์รวมโดยใช้กระบวนการพยาบาลและกระบวนการวิจัย ในการ
แก้ปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม แนวคิดและบทบาทของพยาบาลครอบครัว ธรรมชาติของครอบครัว ครอบครัวสุขภาพดี ครอบครัววิกฤตจากปัจจัย
ต่าง ๆ แนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพของครอบครัว
 
4407614 การพยาบาลชุมชน
Community Care
3(3 – 0 -6)
  ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่มีผลกระทบต่อชุมชน เทคนิคการทำงานในชุมชน การเยี่ยมบ้าน การบริการผสมผสานความเข้าใจและความต้องการของผู้ใช้บริการ การพยาบาลเชิงรุก โดยใช้หลักการวิจัยในการประเมินปัญหาและการ
แก้ปัญหาของชุมชน ศึกษาดูงานชุมชน และการบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพกับกิจกรรมต่าง ๆ ของในชุมชน
 
4407516 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
Health Economics
3(3 – 0 – 6)
  ศึกษาแนวคิดเศรษฐศาสตร์สุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์สุขภาพกับระบบสุขภาพ ประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์สุขภาพ
กับนโยบายสุขภาพ อุปสงค์และอุปทานการจัดบริการสุขภาพ การประเมินผลเศรษฐศาสตร์สุขภาพกับการจัดบริการสุขภาพ และการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพกับการจัดโครงการหรือกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
 
4407517 ประชากรและวัฒนธรรมสังคมกับสุขภาพ
Socio-cultural and Demography in Health
3(3 – 0 – 6)
  ศึกษาแนวคิด หลักการทางประชากรศาสตร์และสังคมวัฒนธรรม กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับพฤติกรรมสุขภาพ การเลือกบริการทางสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมต่อพฤติกรรมสุขภาพ การพัฒนากลยุทธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
  หมวดวิชาปรับพื้น
 
4407501 กระบวนทัศน์ใหม่ด้านสาธารณสุข
New Paradigms of Public Health
3(3 – 0 – 6)
  ขอบข่ายและความสำคัญของการสาธารณสุข การบริหารและบริการสาธารณสุขที่ครอบคลุมสุขภาพกาย สุขภาพจิต สังคม และ
จิตวิญญาณสภาพปัจจุบันและปัญหาสาธารณสุขของประเทศและท้องถิ่นตลอดจนแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา นโยบาย
และแผนพัฒนาสาธารณสุข ระบบการบริการ การดำเนินงานและนวัตกรรมสาธารณสุข
ของประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
4407502 ปัญหาสุขภาพและการป้องกัน
Health Problem and Prevention
3(3 – 0 – 6)
  ภาวะสุขภาพ ปัญหาสุขภาพในเขตเมืองและชุมชน วิทยาการระบาด กายวิภาค สรีรวิทยา และพยาธิวิทยาของการเกิดโรค
การติดต่อของโรค ลักษณะของโรค การวินิจฉัย การดูแลและการป้องกัน ปัญหาสุขภาพในชีวิตประจำวัน อุบัติภัย โรคที่เกิดจาก
พฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคล ทั้งโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ ปัญหาสุขภาพจิต โรคที่เกี่ยวกับมลพิษ สิ่งแวดล้อม กลุ่มโรคพันธุกรรม
สารเสพติด และอาการผิดปกติต่าง ๆ
  หมวดวิชาเสริม
 
4400501 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต
English for Graduate Students
3(2 - 2- 5)
  ฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในทางวิชาการโดยใช้สื่อจากสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
4411502 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิต
Computer for Graduate Students
3(2 – 2 -5)
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาของผู้เรียน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต