หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
Master of Science Program in Science Communication
1/2
1 ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร์
Master of Science Program in Science Communication
ชื่อย่อ วท.ม. (การสื่อสารวิทยาศาสตร์)
M.Sc. (Science Communication)
 
2 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เป็นหลักสูตร สหวิทยาการ ที่มุ่งเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ และมีทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
3 วัตถุประสงค์เฉพาะของหลักสูตร
1 มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง ตลอดจนมีจริยธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม
2 ความตระหนักในความสำคัญของการทำให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ (science literacy)
3 มีทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่สาธารณชน
4 มีความสามารถในการศึกษา วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ให้มีผลงานที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ขยายผลในชุมชนทุกระดับได้อย่างเหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5 สามารถนำความรู้และทักษะต่างไปใช้เพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป
4 หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ
  แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้น การวิจัย โดยการทำวิทยานิพนธ์ดังนี้
แบบ ก 1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ปริญญาโทซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต อาจเรียนวิชาเพิ่มเติม หรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันศึกษากำหนด
  แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอื่นอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
  แผน ข เป็นการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
 
  จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างของหลักสูตร รายละเอียด
การจัดการเรียนการสอนจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
องค์ประกอบ
แผน ก (แบบ ก 1)
ทำวิทยานิพนธ์
(หน่วยกิต)
แผน ก (แบบ ก 2)
ทำวิทยานิพนธ์
(หน่วยกิต)
แผน ข
ทำการศึกษาอิสระ
(หน่วยกิต)
หมวดวิชาสัมพันธ์
-
7
7
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
วิชาบังคับ
วิชาเลือก

-
-

14
3

14
9
หมวดนิพนธ์
วิทยานิพนธ์
การศึกษาอิสระ

36
-

12
-

-
6
ีรวม
36
36
36