หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารวิทยาศาสตร์
Master of Science Program in Science Communication
2/2
4 หลักสูตรและแผนการศึกษา
1. หมวดวิชาสัมพันธ์  
บังคับ
4452211
ปรัชญาวิทยาศาสตร์
2(1-2-4)
4452212
หลักการสื่อสารวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
4452213
สถิติเพื่อการวิจัยทางการสื่อสารวิทยาศาสตร์
2(1-2-4)
   
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
วิชาบังคับทั้งแผน ก แบบ ก2 และแผน ข ให้เรียน 14 หน่วยกิต ตามรายวิชา  
บังคับ
4452221
จริยธรรมและกฏหมายการสื่อสารวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
4452222
วิทยาศาสตร์และสังคม
3(2-2-5)
4452223
ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสารวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
4452224
การสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
4452225
สัมมนาสื่อสารวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์ปัจจุบัน
2(0-3-6)
  วิชาเลือก แผน ก แบบ ก2 ให้เลือก 3 หน่วยกิตและ แผน ข ให้เลือก 9 หน่วยกิต ตามรายวิชาดังนี้
 
 
บังคับ
4452226
การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในที่สาธารณะ
3(2-2-5)
4452227
วิทยาศาสตร์กับศิลปะ
3(2-2-5)
4452228
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และแหล่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
3(2-2-5)
4452229
การสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อสารมวลชน
3(2-2-5)
4452230
การสื่อสารวิทยาศาสตร์สำหรับการเรียนการสอน
3(2-2-5)
 
  3. วิทยานิพนธ์  
  แผน ก แบบ 1
 
4452291
วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
  แผน ก แบบ 2  
 
4452292
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
 
  แผน ข  
 
4452231
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
 
     5 คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
 
 
4125101 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิต
Computer for Graduate Students
3(2-2-5)
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาขา
ของผู้เรียนความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้และการสืบค้นข้อมูลในเครือข่ายอินเตอร์เน็ท
1555101 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต
English for Graduate Students
3(2-2-5)
  ฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน บทความ รายงานการวิจัยต่างๆ รวมทั้งศัพท์วิชาการจากสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
4455101 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพขั้นพื้นฐาน
Fundamental Physical and Biological Science
3 (2-2-5)
  วิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ฟิสิกส์ และชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโลกและผลกระทบต่อมนุษยชาติ รวมทั้งความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นการปฏิบัติการในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ใช้กระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์ การทดลองในห้องปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ การนำเสนอผลงาน ศึกษาจากกรณีศึกษา เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดโลกและผลกระทบต่อมนุษย์
 
4452211 ปรัชญาวิทยาศาสตร์
Philosophy of Science
2(1-2-4)
  ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีและหลักการทางวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ กับการดำเนินชีวิต และวิกฤตที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการ พระราชดำริ แล้วนำมาเสนอรูปแบบต่างๆ เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 
4452212 หลักการสื่อสารวิทยาศาสตร์
Principles of Science Communication
3(2-2-5)
  ทฤษฎีและหลักการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ ความสำคัญของการสื่อสาร การสื่อสารทั้งในระดับบุคคลและการสื่อสารมวลชน ธรรมชาติของสื่อ การเลือกใช้สื่อ การกำหนดสาร การวิเคราะห์ผู้รับสาร ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ บทบาทของการสื่อสารในการเผยแพร่และสร้างวิธีคิด จิตสำนึกและความตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อตนเองและชุมชน
 
4452213 สถิติเพื่อการวิจัยทางการสื่อสารวิทยาศาสตร์
Statistics for Science Communication Research
2(1-2-4)
  วิธีการทางสถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยสื่อสารวิทยาศาสตร์ โดยเน้นทั้งวิธีการสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน สถิติเชิงบรรยาย การทดสอบสมมติฐาน แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบง่าย
 
4452221 จริยธรรมและกฏหมายการสื่อสารวิทยาศาสตร์
Ethics and Laws in Science Communication
3(2-2-5)
  คุณธรรมจริยธรรมการสื่อสารวิทยาศาสตร์ กฎหมายสำคัญต่างๆ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารวิทยาศาสตร์ และสิทธิการรับรู้ข่าวสารวิทยาศาสตร์ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ การนำเสนอข่าวสาร การค้นคว้าทดลองและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ทั้งภาพและเรื่องราวที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องภายใต้กรอบจริยธรรม การนำเสนอขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ศึกษาผลกระทบของการสื่อสารเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์จากแง่มุมต่างๆ โดยวิเคราะห์ภายใต้กรอบจริยธรรมของนักสื่อสารและนักวิทยาศาสตร์ โดยเน้นถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
 
4452222 วิทยาศาสตร์กับสังคม
Science and Society
3(2-2-5)
  หลักการทางวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย บทบาทของนักวิทยาศาสตร์ต่อชุมชนและสังคมที่ใช้ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ สังคม วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันให้เกิดจิตสำนึกทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์และทดลองจัดกิจกรรมในชุมชน เพื่อการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
 
4452223 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสารวิทยาศาสตร์
Research Methodology in Science Communication
3(2-2-5)
  หลักการและแนวคิดของกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ การนำระเบียบวิธีวิจัยมาใช้ในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ การประยุกต์ใช้การวิจัยการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยประสิทธิภาพของการสื่อสารประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมทาง ด้านวิทยาศาสตร์ โดยครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การกำหนดคำถามวิจัย วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม จนสามารถพัฒนาเป็นโครงร่างวิจัย
 
4452224 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อดิจิทัล
Science Communication through Digital Media
3(2-2-5)
  เทคโนโลยีดิจิทัลกับการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ฮารด์แวร์และซอฟแวร์ (Software – Hardware) สื่อดิจิทัลประเภทต่างๆ การวางแผนและการผลิตสื่อดิจิทัลที่เหมาะสมกับการผลิตโดยคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เนตกับสื่อดิจิทัล การทำโครงการสื่อสารวิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อดิจิทัลสู่สังคม
 
4452225 สัมมนาการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์ปัจจุบัน
Current Issue Seminar in Science Communication
2(0-3-6)
  สำรวจ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ประเด็นปัญหาทางการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ยกเป็นกรณีศึกษาโดยวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร วิธีการสื่อสาร ผลที่เกิดขึ้นทั้งในแง่บวกและแง่ลบ และประสิทธิภาพของการสื่อสาร
 
4452226 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในที่สาธารณะ
Science Communication in Public Venue
3(2-2-5)
  ศึกษาวิธีการนำเสนอความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมในที่สาธารณะ โดยเน้นการสื่อสารแบบเผชิญหน้า เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนารูปแบบของกิจกรรมที่เหมาะสมกับแต่ละสถานที่ และการสร้างสรรค์วิธีการนำเสนอความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในที่สาธารณะ
 
4452227 วิทยาศาสตร์กับศิลปะ
Science and Arts
3(2-2-5)
  การนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์ตามหลักการและทฤษฎีทางศิลปะเพื่อการสื่อสารลงสู่ชุมชน เนื้อหาสาระวิชาครอบคลุมการออกแบบจัดแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ การแสดงละครทางวิทยาศาสตร์ สุนทรียของการใช้ภาษาในการ สื่อสารวิทยาศาสตร์ สุนทรียของการใช้ภาพและสัญลักษณ์ในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ รวมถึงศิลปะการบันเทิงกับการสื่อสารวิทยาศาสตร์ โดยศึกษากรณีตัวอย่างและการฝึกปฏิบัติเพื่อเรียนรู้และเกิดความเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์กับศิลปะ
 
4452228 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และแหล่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
Science Museum and Local Science Learning Center
3(2-2-5)
  หลักการจัดพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และแหล่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น โดยองค์ความรู้ที่นำมาจัดแสดงได้จากการศึกษาวิจัยหรือค้นคว้าองค์ความรู้ที่ถูกต้อง ออกแบบการจัดแสดงโดยมีการวิเคราะห์ผู้รับสาร เพื่อให้สามารถนำเสนอสิ่งต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ได้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้รับสาร ทั้งนี้ เน้นการออกแบบให้ผู้รับสารได้มีปฏิสัมพันธ์กับการจัดแสดง จนทำให้เกิดความรู้และความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์
 
4452229 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อสารมวลชน
Science Communication through Mass Media
3(2-2-5)
  หลักการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อสารมวลชน วิเคราะห์บทบาทและการทำหน้าที่ของสื่อในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ การนำเสนอเนื้อหาหรือเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับสื่อแต่ละประเภท ความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือทัศนคติที่ไม่ถูกต้องในการนำเสนอเรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์ของสื่อ
 
4452230 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์สำหรับการเรียนการสอน
Science Communication for Teaching and Learning
3(2-2-5)
  การนำกระบวนการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์มาใช้ส่งเสริมกระบวนการเรียน การสอนแบบที่มีการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน โดยใช้กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่นรูปแบบ สืบเสาะหาความรู้ เกมส์ต่างๆ การทดลองอย่างง่าย การสาธิต บทบาทสมมุติ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง การนำเสนอวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ กระตุ้นให้เกิดความคิด ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ค้นหาการแก้ปัญหาอย่างมีความสุข มีความเข้าใจในวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องและชัดเจน
 
4452231 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
Independent Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :
4452213 สถิติเพื่อการวิจัยทางการสื่อสาร วิทยาศาสตร์
4452223 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร วิทยาศาสตร์
6 หน่วยกิต
  ศึกษาค้นคว้าปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของผู้เรียน และออกแบบการสื่อสารองค์ความรู้สู่ชุมชนภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนักศึกษาจะต้องเสนอโครงร่างของเนื้อหาที่สนใจ จะศึกษาพร้อมทั้งเอกสารอ้างอิง ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบ ส่งผลการศึกษาค้นคว้าอิสระที่สมบูรณ์
 
4452291 วิทยานิพนธ์
Thesis
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :
4452213 สถิติเพื่อการวิจัยทางการสื่อสาร วิทยาศาสตร์
4452223 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร วิทยาศาสตร์
36 หน่วยกิต
  ศึกษาค้นคว้าปัญหาอย่างลึกซึ้งและมีความสำคัญระดับสูง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของผู้เรียนและออกแบบการสื่อสารองค์ความรู้สู่ชุมชน ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาจะต้องได้รับการอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ และเขียนวิทยานิพนธ์ตามข้อมูลที่ได้รวบรวมและการวิเคราะห์แล้วนำ ข้อมูลสรุปผลและอภิปรายผลเพื่อนำเสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
 
4452292

วิทยานิพนธ์
Thesis

12 หน่วยกิต
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :
4452213 สถิติเพื่อการวิจัยทางการสื่อสาร วิทยาศาสตร์
4452223 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร วิทยาศาสตร์
ศึกษาค้นคว้าปัญหาอย่างลึกซึ้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของผู้เรียนและออกแบบการสื่อสารองค์ความรู้สู่ชุมชน ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาจะต้องได้รับการอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ และเขียนวิทยานิพนธ์ตามข้อมูลที่ได้รวบรวมและการวิเคราะห์แล้วนำ ข้อมูลสรุปผลและอภิปรายผลเพื่อนำเสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อสอบป้องกันวิทยานิพนธ์