คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา
  1. อธิการบดี ประธาน
  2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธาน
  3. รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา รองประธาน
  4. รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง กรรมการ
  5. คณบดีที่เกี่ยวข้อง กรรมการ
  6. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ
  7. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการ
  8. ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา กรรมการและเลขานุการ
 

คณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานบัณฑิตศึกษา

  1. รศ.นิศา ชัชกุล รองอธิการบดี
  2. ผศ.ดร.ชญานิศ ลือวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา
  3. ดร.วิญญู วีรยางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา
  4. นางสาวจันทิมา  ทองนุ่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  5. นางสาวมะลิวัลย์ เพ็งซุย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป