ระดับปริญญาเอก    
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา)
Doctor of Philosophy Program (Development Strategies)
รายละเอียด
 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขารัฐประศาสนศาสตร์)
รายละเอียด
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (สาขาการจัดการ)

Doctor of Business Administration (Management)

รายละเอียด
 
  ระดับปริญญาโท  
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
Master of Education Program (Educational Administration )
รายละเอียด
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การสร้างเสริมสุขภาพ)
Master of Science Program (Health Promotion)
รายละเอียด
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
Master of Education Program (Curriculum and Instruction)
รายละเอียด
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
Master of Science Program (Environmental Education)
รายละเอียด
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารวิทยาศาสตร)์
Master of Science Program (Science Communication)
รายละเอียด
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
Master of Business Administration (Business Administration)
รายละเอียด
 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
Master of Business Administration (Business Administration)