20140627175956 4gN6Og0

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการเผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียน วันที่ ๒๔-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริบทของมหาวิทยาลัย กับผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ และเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์พื้นบ้าน (มโนราห์) ด้านการเกษตร และวัฒนธรรมด้านภาษา ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos) และวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์พื้นบ้าน (มโนราห์) ด้านการเกษตร และวัฒนธรรมด้านภาษา กับนักศึกษาและประชาชน ณ โรงเรียนปรารถนา ทั้งนี้ อาจารย์ปรีดา สุวรรณจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรเผยแพร่วัฒนธรรมด้านภาษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนทิรา ไชยตะญากูร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการพืชสวนประดับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรเผยแพร่วัฒนธรรมด้านการเกษตร