วิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์

"บัณฑิตศึกษา เป็นการจัดการศึกษา
ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถสร้าง
และประยุกต์องค์ความรู้ มีคุณธรรม
มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นสากลและ
เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและสังคม"

  ตรวจสอบผลการเรียน

  ใบสมัครสอบประมวลความรู้ ป.โท

  ใบสมัครสอบวัดคุณสมบัติ ป.เอก

 ใบสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ &     คอมพิวเตอร์

ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
1
1
1
1

   ระเบียบการรับสมัครระดับปริญญาเอก
     รป.ด. , บธ.ด. ประจำภาคเรียนที่ 2/56

   ระเบียบการรับสมัครระดับปริญญาโท      ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2/56

   หนังสือรับรอง

 

 

 

ติดต่อ...สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 0-7621-1959 , 0-7622-2370 ต่อ 1400

E-mail : graduate.pkru@outlook.com