ปรัชญา

     บัณฑิตศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างและประยุกต์องค์ความรู้ มีคุณธรรม มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นสากล และเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและสังคม

 

วิสัยทัศน์

     บัณฑิตวิทยาลัยจะพัฒนาในด้านการบริหารการจัดการ การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

พันธกิจ

     1. วางนโยบายและแผนงานการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

     2. ส่งเสริมประสานงานการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการทางสังคม

     3. รักษามาตรฐานทางวิชาการ จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

     4. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ

     5.  ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาต่างๆที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา