31 1 64

 

 

ปรัชญา

มุ่งพัฒนาคนให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างมีคุณธรรม

 

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Digital Technology

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัล)

ชื่อย่อ (ไทย) : วท.ม. (เทคโนโลยีดิจิทัล)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science (Digital Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Sc. (Digital Technology)

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

36 หน่วยกิต

 

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ผ่านช่องทางการเรียนรู้แบบออฟไลน์และออนไลน์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 • (25,000) บาท/คน/1 ภาคการศึกษา
 • (50,000) บาท/คน/1 ปีการศึกษา

รวมทั้งสิ้น ตลอดหลักสูตร 2 ปีการศึกษา (4 ภาคการศึกษา) 100,000 บาท

 

การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

 

รายวิชา

 

วิชาบังคับ

 • วิทยาการข้อมูล
 • การทำเหมืองข้อมูลสำหรับธุรกิจดิจิทัล
 • การบริหารความมั่นคงของสารสนเทศ
 • ระเบียบวิธีการวิจัยสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล
 • ปัญญาประดิษฐ์และระบบฐานความรู้

วิชาเลือก

 • ธุรกิจอัจฉริยะ
 • การจัดการและธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
 • การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
 • อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและการประยุกต์
 • การคำนวณแบบคลาวด์และการประยุกต์
 • การค้นคืนสารสนเทศขั้นสูง
 • การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
 • สกุลเงินดิจิทัลและการประยุกต์
 • โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นสูง

วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์

 • วิทยานิพนธ์
 • ภาคนิพนธ์

 

แผนการศึกษา

แผน ก2 กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ดังนี้

 • ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิจหมวดวิชา
4456221 วิทยาการข้อมูล
Data Science
3 (3-0-6) บังคับ
4456223 การบริหารความมั่นคงของสารสนเทศ
Information Security Management
3 (3-0-6) บังคับ
4456224 ระเบียบวิธีการวิจัยสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล
Research Methodologies for Digital Technology
3 (3-0-6) บังคับ
  รวมหน่วยกิต 9 หน่วยกิต  

 

 • ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิจหมวดวิชา
4456222 การทำเหมืองข้อมูลสำหรับธุรกิจดิจิทัล
Data Mining for Digital Business
3 (3-0-6) บังคับ
4456225 ปัญญาประดิษฐ์และระบบฐานความรู้
Artificial Intelligence and Knowledge Based Systems
3 (3-0-6) บังคับ
  .......... วิชาเลือก .......... 3 (3-0-6) เลือก
  รวมหน่วยกิต 9 หน่วยกิต  

 

 • ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิจหมวดวิชา
  .......... วิชาเลือก .......... 3 (3-0-6) เลือก
4456291 วิยานิพนธ์
Theses
6 วิทยานิพนธ์
  รวมหน่วยกิต 9 หน่วยกิต  

 

 • ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิจหมวดวิชา
  .......... วิชาเลือก .......... 3 (3-0-6) เลือก
4456291 วิยานิพนธ์
Theses
6 วิทยานิพนธ์
  รวมหน่วยกิต 9 หน่วยกิต  

 

แผน ข กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ดังนี้

 • ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิจหมวดวิชา
4456221 วิทยาการข้อมูล
Data Science
3 (3-0-6) บังคับ
4456223 การบริหารความมั่นคงของสารสนเทศ
Information Security Management
3 (3-0-6) บังคับ
4456224 ระเบียบวิธีการวิจัยสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล
Research Methodologies for Digital Technology
3 (3-0-6) บังคับ
  รวมหน่วยกิต 9 หน่วยกิต  

 

 • ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิจหมวดวิชา
4456222 การทำเหมืองข้อมูลสำหรับธุรกิจดิจิทัล
Data Mining for Digital Business
3 (3-0-6) บังคับ
4456225 ปัญญาประดิษฐ์และระบบฐานความรู้
Artificial Intelligence and Knowledge Based Systems
3 (3-0-6) บังคับ
  .......... วิชาเลือก .......... 3 (3-0-6) เลือก
  รวมหน่วยกิต 9 หน่วยกิต  

 

 • ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิจหมวดวิชา
  .......... วิชาเลือก .......... 3 (3-0-6) เลือก
  .......... วิชาเลือก .......... 3 (3-0-6) เลือก
4456278 ภาคนิพนธ์
Term Project
3 (3-0-6) ภาคนิพนธ์
  รวมหน่วยกิต 9 หน่วยกิต  

 

 • ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิจหมวดวิชา
  .......... วิชาเลือก .......... 3 (3-0-6) เลือก
  .......... วิชาเลือก .......... 3 (3-0-6) เลือก
4456278 ภาคนิพนธ์
Term Project
3 (3-0-6) ภาคนิพนธ์
  รวมหน่วยกิต 9 หน่วยกิต  

 

อาจารย์ผู้สอน

 

01

ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล

01

ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง

01

ผศ.ดร.ผุสดี พรผล

01

ผศ.ดร.ทรงเกียรติ ภาวดี

01

ผศ.ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์

01

ผศ.พัลลภา ศรีไพโรจน์กุล

01

ผศ.ดร.รัตติยา ซังชาสิทธิ์

01

ดร.ณสิทธิ์ เหล่าเส็น

 

วิทยากร

 

01

ดร.กาญจนา เหล่าเส็น


ติดต่อ

 

ที่อยู่ : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 | วันเสาร์ - อาทิตย์ 8.30 - 16.30

โทรศัพท์ : 061-1455696

แฟกซ์ :

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.