15 1

 

ที่ ชื่อบทความ/นักวิจัย หน้า ไฟล์
1

โมเดลสมการโครงสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเอกชน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปรัศนี อัจจิมาพร, ชิรวัฒน์ นิจเนตร และวันชัย ธรรมสัจการ

          1-19                                            

  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม                                                
2

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์สำหรับการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตาแดง

อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
20-43 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
3

ผลของการเข้าร่วมการออกกำลังกายแบบเดินย่ำเท้าอยู่กับที่ควบคู่กับการใช้แรงต้านน้ำหนักตัว

ฐานเก้าอี้ที่มีต่อความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตระบบหายใจและการทรงตัวของผู้สูงอายุ

ณัฐวุฒิ สิทธิชัย, กัมปนาท  ประดิษฐ์เสรี และประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์
44-62 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
4

กระบวนทัศน์การแสวงหาความรู้สู่การวิจัย

เกษฎา ผาทอง และวรวลัญช์ โรจนพล
63-78 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
5

ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต

จิราพร ประสารการ, วิญญู วีรยางกูร และวรพงศ์ ภูมิบ่อพลับ
79-102 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
6

การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูภาษาไทย ในการพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ธีระชัย รัตนรังษี
103-127 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
7

ภูเก็ตเมืองสร้างสรรค์ด้านการศึกษา

ปาริชาต จิรวิศิษฐาภรณ์

128-156 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
8

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรกับประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มณีรัตน์ ศรีคุ้ย และธวัชชัย ทุมทอง
157-174 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
9

การบังคับคดีผู้ประกันในคดีอาญาของประเทศไทย

ไพโรจน์ ทิมจันทร์, ธนวัฒน์ พิมลจินดา และฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค
175-194 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
10

การบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

นพดล จันระวัง และวราภรณ์ เทพสัมฤทธิ์พร
195-230 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
11

การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านทหารกองทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ชมพูนุท ศรีพงษ์, สันติ อารักษ์คุณากร, ปิยะดา มณีนิล, สัสดี กำแพงดี และวัลย์ลดา พรหมเวียง

231-257 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
12

ข้อเสนอเพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์อูรักลาโว้ย ฝั่งอันดามัน

วาสนา ศรีนวลใย, สมหมาย แจ่มกระจ่าง และจันทร์ชลี มาพุทธ
258-298 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
13

แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

วรพร อรรคศรีวร และสุพัฒนชัย โพธิ์แก้ว
299-320 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
14

แนวทางการสร้างนาฏกรรมจากโบราณคติ

วิกรม กรุงแก้ว และอนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์
321-348 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
15

รูปแบบเส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุของการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ในโรงพยาบาลชุมชน

เขตสุขภาพที่ 8

นัทธมณ พันธ์แก้ว, จิตติ กิตติเลิศไพศาล, ปูริดา วิปัชชา และวัชรพงษ์  อินทรวงศ์
349-370 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
16

มานิกลุ่มคนชายขอบ : การประยุกต์สู่งานแสดงเชียร์ลีดเดอร์

ยุทธพงษ์ ต้นประดู่
371-390 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
17

บทวิจารณ์หนังสือ

วิทยาศาสตร์: ปรัชญา ปริศนา และความจริง

สุทธิดา จำรัส
391-404 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม

13.1

ที่ ชื่อบทความ/นักวิจัย หน้า ไฟล์
1

การวิจัยและพัฒนาศักยภาพครูด้านการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์
1-24                                         ไฟล์เล่มฉบับเต็ม                                     
2

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง

สุภารัตน์ ศรีแสง,ธนายุ ภู่วิทยาธร, วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช
25-40  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
3

แนวคิดที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์

นัทธพงศ์ ส่งอำไพ, วิมล สำราญวานิช, ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ
41-61  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
4

การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดตั้งโรงงานผลิตยางแท่งของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นันทวรรณ ช่างคิด
62-82  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
5

พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดียบูรณาการร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ปสุตา แก้วมณี, อาฉ๊ะ บิลหีม
83-103  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
6

โกปี๊เมืองตรัง : วิถีการดื่มโกปี๊สัญญะทางวัฒนธรรม หรือการแสดงตัวตนทางสังคม

ภรณีย ยี่ถิ้น, จุรีรัตน์ บัวแก้ว
104-131  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
7

การจัดการเรียนการสอนดนตรีในมหาวิทยาลัยภูมินทรวิจิตรศิลปะ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

ภัฐธีร์ตา วัฒนประดิษฐ์, สุพรรณี เหลือบุญชู
132-155  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
8

การผลิตสินค้าที่ระลึก “เฉ่งก๋อ” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจระดับจุลภาค ของจังหวัดภูเก็ต

ยุทธพงษ์ ต้นประดู่, วิศนี ศิลตระกูล, อัญชลี จันทรโภ
156-172  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
9

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อกำหนดมาตรฐานท่าราพื้นฐาน และสร้างสรรค์กลอนเพลงท่าราพื้นฐานสาหรับเพลงโคราช

เรขา อินทรกำแหง
173-197  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
10

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

ศศิวิมล ภิวัฒน์
198-215  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
11

การบูรณาการ บ้าน โรงเรียน มัสยิด ในการป้องกันปัญหายาเสพติด ของเยาวชนมุสลิม จังหวัดภูเก็ต

สันติ เกาะกาวี
216-238  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
12

ความสามารถในการคิดอเนกนัยจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาปลายเปิด

อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
239-268  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
13

ตัวแบบการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมือง ในจังหวัดท่องเที่ยวอันดามัน

ถาวร วงศ์แฝด, วราภรณ์ เทพสัมฤทธิ์พร
269-289  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
14

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ฐนิตา กสิคุณ
290-303  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
15

การศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ชยาภรณ์ จันโท , หิรัญ ประสารการ
304-320  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
16

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพครูในการส่งเสริมอาชีพ ของนักเรียนและชุมชน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

เกียรติศักดิ์ สังข์ด้วง, สุเมธ งามกนก, สมพงษ์ ปั้นหุ่น
321-342  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
17

รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

คำนึง สิงห์เอี่ยม
343-359  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม

pcover13

 

ที่ ชื่อบทความ/นักวิจัย หน้า ไฟล์
1

ทัศนคติของนักศึกษาครูต่อการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

คณิตา ลิ่มหัน, ไพวรัญ รัตนพันธ์, อัญชลี ธะสุข

            1-15                                             

ไฟล์เล่มฉบับเต็ม                                                    
2

การจัดตั้งโรงสีข้าวชุมชนตำบลทุ่งใหญ่

คุลยา ศรีโยม และสุรพล ชูสวัสดิ์
16-36 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
3

ทัศนคติการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เทอดศักดิ์ ยอแสงรัตน์ และวราภรณ์ เทพสัมฤทธิ์พร
37-57 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
4

การวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล จังหวัดเลย

ธนูชัย บุตรเต, ภิญโญ มนูศิลป์, ยุพร ริมชลการ
58-81 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
5

การออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สั้น สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

พีชะพะงา นิรัตติมานนท์
82-108 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
6

การพัฒนาชุดแบบวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย)

ภาคินี นนทะศรี, ภัทราพร เกษสังข์, พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์
109-127 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
7

องค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคใต้

พรรณวดี ขำจริง และกัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ
128-149 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
8

รูปแบบการพัฒนาครูภาษาไทยโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง

วารุณี ลัภนโชคดี
150-181 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
9

คุณภาพบริการของธุรกิจโรงแรมในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศิมาภรณ์ สิทธิชัย, สิญาธร ขุนอ่อน, นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี
182-203 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
10

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

สุธาสินี นิรัตติมานนท์
204-226 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
11

การพัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อกำหนดนโยบายโซ่อุปทานชุมชนของสหกรณ์กองทุนสวนยางโดยการมีส่วนร่วม : สหกรณ์กองทุนสวนยาง บ้านหูแร่ จำกัด ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สุวัจนี เพชรรัตน์ และปาริฉัตร พรหมกุล
227-253 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
12

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ SEIR สำหรับการควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคอีสุกอีใสโดยการรณรงค์ให้ความรู้

อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช, อนุรักษ์ วีระประเสริฐสกุล, สุดาทิพย์ หาญเชิงชัย, จุฬาลักษณ์ ใจอ่อน
254-275 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
13

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่ สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13

เทวัน เงาะเศษ, หิรัญ ประสารการ
276-292 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
14

ความพึงพอใจและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากระบี่

วรัญญา ใจเกลี้ยง, อนุศักดิ์ ห้องเสงี่ยม
293-311 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
15

การพัฒนารูปแบบผ้าพื้นเมืองภูเก็ต สู่นาฏยศิลป์ร่วมสมัย

วิกรม กรุงแก้ว และยุทธพงษ์ ต้นประดู่
312-333 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม

Pic12.1

ที่ ชื่อบทความ/นักวิจัย หน้า ไฟล์
1

ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

จุติมา พันธุ์ช่วง
1-20                                          ไฟล์เล่มฉบับเต็ม                                    
2

ความสัมพันธ์ระหว่างความสมดุลของชีวิตกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ณัฐพันธุ์ ตติยาภรณ์, ธนายุ ภู่วิทยาธร, นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี
21-43  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
3

การเสริมความสามารถและแรงจูงใจของทายาทธุรกิจครอบครัวด้านการบริการ

Nattamon Chanaphan, Jessada N. Tangchitnob, Chanchai Bunchapattanasakda
44-63  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
4

การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนเรียน กรณีศึกษา : สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านอัจฉรา

รานี ระวังกุล, ปราโมทย์ เงียบประเสริฐ
64-81  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
5

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กรของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่

วรเชษ บุญประกอบ, สมคิด นาคขวัญ, สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
82-102  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
6

แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

วารุต มาลาแวจันทร์, วราภรณ์ เทพสัมฤทธิ์พร
103-122  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
7

การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวของตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

ร้อยตำรวจเอก ปุริมพัฒน์ ธนาพันธ์สิริ
123-150  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
8

โปรแกรมการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมพื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

สุชาติ สุขราช
151-173  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
9

กลวิธีการรำโนราทำบท

สมโภชน์ เกตุแก้ว, สุรพล วิรุฬห์รักษ์, พีระ พันลูกท้าว
174-196  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
10

ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

สัมเริง โภชนาธาร, เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์
197-223  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
11

การศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนาคืออะไรและวิจัยอย่างไร

Chamaiporn Buddharat
224-249  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
12

ดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ ในซาราวัก ประเทศมาเลเซีย

จีรพรพจี ศรีเพชรเจริญ, สุพรรณี เหลือบุญชู
250-271  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
13

บทวิจารณ์หนังสือ : อรรถศาสตร์เบื้องต้น

โดย ดร.พิสุทธิ์พงศ์ เอ็นดู
272-293  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม