Y4 1.51

วารสารวิชาการ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2551


ไฟล์เล่มฉบับเต็ม


 
 

No

ชื่อบทความ/นักวิจัย

หน้า

ไฟล์

1

Thai : มูลค่าประโยชน์ทางนันทนาการของสวนป่าเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

รองศาสตราจารย์สยาม อรุณศรีมรกต

1-21

Download

2

Thai : พฤติกรรมการบริโภคอาหารของหญิงไทยครรภ์แรกที่คลอดทารกน้ำหนักน้อย : กรณีศึกษาโรงพยาบาลภาครัฐ จังหวัดภูเก็ต

กฤตพร เมืองพร้อม

22-46

Download

3

Thai : ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

อรทัย อินทร์แก้ว

47-68

Download

4

Thai : พฤติกรรมการรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีมุสลิม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

จอมขวัญ วนะกรรม

69-89

Download

5

บทวิจารณ์หนังสือ : การจำลองแบบการจัดการลุ่มน้ำและระบบสิ่งแวดล้อม

สุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์

90

Download