4 2

วารสารวิชาการ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2551


ไฟล์เล่มฉบับเต็ม


 
 

No

ชื่อบทความ/นักวิจัย

หน้า

ไฟล์

1

Thai : สภาพและความต้องการการออกกำลังกายของผู้ออกกำลังกายในอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ปีพุทธศักราช 2551

กุศล บุญสบ

1-20

Download

2

Thai : แนวโน้มของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

จารุรินทร์ ภู่ระย้า

21-40

Download

3

Thai : พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2551

วิวัฒน์ กาญจนะ

41-54

Download

4

Thai : การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือกของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคใต้

กัญญา พฤฒิสืบ

55-76

Download

5

Thai : แบบแผนการดำเนินชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพของหญิงวัยรุ่นครรภ์แรกจังหวัดภูเก็ต

พจนา เจริญพงศ์

77-100

Download

6

Thai : ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคลากรชายโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โสมรัตน์ บัณฑิตเลิศรักษ์

101-124 Download
7

Thai : บทเรียนการรับพิบัติภัยสึนามิและเครื่องบินประสบอุบัติเหตุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

รุ่งรังษี วงศ์สุภาพ
กัญญาศิริ ฉวีพงศ์ประทีป

125-142 Download
8

Thai : การประยุกต์ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับสถานประกอบการปรับแต่งและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์และรถจักรยานยนต์

รองศาสตราจารย์สยาม อรุณศรีมรกต

143-162 Download
9

บทวิจารณ์หนังสือ : วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพในระบบสุขภาพชุมชน

ผู้วิจารณ์ : ผศ.ดร.ชญานิศ ลือวานิช

163-170 Download