1

วารสารวิชาการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - ธันวาคม 2548

 

  

No

ชื่อบทความ/นักวิจัย

หน้า

ไฟล์

1

 Thai : การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเขียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กาญจนา นิรัติศัย วท.บ., ค.ม.

1-25  Download 

2

 Thai : แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานภาคธุรกิจเอกชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)

ชมพูนุท ศรีพงษ์

26-49 

Download 

3

 Thai : การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนอย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย บุญเจริญ

50-65  Download 

4

 Thai : ยุทธศาสตร์การบูรณาการการบริหารจัดการงานพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ประภาศรี อึ่งสกุล

66-81  Download 

5

Thai : การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานบริการโทรศัพท์พื้นฐานของพนักงาน บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดภูเก็ต

ประสิทธิ์ ชูแก้ว

82-99  Download 
6

 Thai : กระบวนการและเงื่อนไขการคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

ส.ต.อ.เชิงฐิภัทธ เอียดแก้ว

 100-120 Download 
7

 Thai : ความรู้และประสบการณ์ “นำพี่กลับบ้าน”

ดร.จิรพันธ์ (อรุณรัตน์) ไตรทิพจรัส

 121-139 Download 
8

 Thai : การพัฒนาชุดการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น สำหรับบุคลากรในวงการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต

กุสุมาลย์ แก้วอุดม

 140-155  Download