2.1

 

วารสารวิชาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2549


ไฟล์เล่มฉบับเต็ม


 

No

ชื่อบทความ/นักวิจัย

หน้า

ไฟล์

1

Thai : การพัฒนารูปแบบการสอนระดับอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฏภูเก็ต

สัณหพัฒน์ อรุณธารี

1-22

Download

2

Thai : ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

นิพนธ์ กาญจนกุล

23-43

Download

3

Thai : ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

นิพนธ์ กาญจนกุล

44-68

Download

4

Thai : การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

จิตราพร ลีละวัฒน์

69-84

Download

5

Thai : จิตลักษณะ พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพต่อภาวะสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ชญานิศ ลือวานิช

85-114

Download

6

Thai : โครงการผลการประเมินโครงการสร้างพันธมิตรการสร้างสุขภาพจังหวัดสระแก้ว

ศศิธร ธนัชพรพงศ์

115-148 Download
7

Thai : การเข้าสู่การเล่นพนันฟุตบอลของนักเรียน-นักศึกษา

ดวงนภา เป็นมิตร

149-167 Download
8

Thai : การประเมินผลการดำเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในจังหวัดภูเก็ต

ศรีนวล แก้วเหมือน

168-188 Download