3.1

วารสารวิชาการ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2550

ไฟล์เล่มฉบับเต็ม


 
 

No

ชื่อบทความ/นักวิจัย

หน้า

ไฟล์

1

 ศึกษาแนวโน้มการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2548 - 2558)

สมเกียรติ รัตนะรัต

1-36

Download

2

 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการวิจัยทางการศึกษาโดยใช้โปรแกรมลิสเรล

จำเริญ จิตรหลัง

37-57

Download

3

 การศึกษาวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศของผู้เรียนที่ปรากฏในฐานข้อมูลบทคัดย่อปริญญานิพนธ์ (PQDT database) ปี พ.ศ.2544 - 2549 

กรรฐิมา ศิริภิญโญกิจ

58-79 

Download

4

 การใช้ทรัพยากรสารนิเทศเพื่องานวิจัยและงานเขียนทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

กันตินันท์ ขาวมะลิ

80-100

Download

5

 ปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้า บริษัท มิตซูพังงา จำกัด

นงนุช มายะการ

101-113  Download 
6

ปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ำมันเชลล์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพังงา

นนทลี อบสุวรรณ และพยอม วงศ์สารศรี

114-126 Download