3.2

วารสารวิชาการ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2550


ไฟล์เล่มฉบับเต็ม


 
 

No

ชื่อบทความ/นักวิจัย

หน้า

ไฟล์

1

 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ศูนย์ธุรกิจภูเก็ต

ธิดารัตน์ รัตนา
ธนวรรธ ตั้งสินทรัพย์สิริ

1-23 

Download

2

 ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดพังงา

นงนุช จตุราบัณฑิต

 24-46

Download

3

 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชากรวัยทำงานในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ลัดดาวรรณ์ อังควานิช

47-63 

Download

4

 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยด้วยการวาดภาพในแผนที่ความคิด

จิราพร พรมพุทธา

 64-97

Download