y72

ที่ ชื่อบทความ/นักวิจัย หน้า ไฟล์
1

การศึกษาผลการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กิจกรรมโครงงาน เพื่อสร้างชิ้นงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นิโรจน์ เนาวบุตร, ปราโมทย์ เงียบประเสริฐ
         1-18                         ไฟล์เล่มฉบับเต็ม                                      
2

ผลการจัดการเรียนรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกิจกรรม ชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝัน สำหรับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ปีการศึกษา 2553

ธวัชชัย อินทรสุวรรณ์, เพ็ญจันทร์ เงียบประเสริฐ
19-38 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม                        
3

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน 4P เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

โชติมา จำปาทอง, ศิริชัย อิสสระโชติ
39-58 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
4

ศึกษาพฤติกรรมการขับแข่งรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นในจังหวัดพังงา

จักรพงศ์ ประดิษฐสัตย์, ชิรวัฒน์ นิจเนตร, กันต์กนิษฐ์ ธนัชพรพงศ์
59-82 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
5

วิถีชีวิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เป็นมุสลิม ในเดือนถือศีลอดและเดือนปกติ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

อนุชาติ สำเภารัตน์, ชญานิศ ลือวานิช, สุวรรณา หล่อโลหการ
83-105 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
6

ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา : ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก และเยาวชนจังหวัดภาคใต้

ธัญลักษณ์ จีนแก้วเปี่ยม
106-135 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
7

บทวิจารณ์หนังสือ : Things They Don’t Tell You About Capitalism

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สรยุทธ มีนะพันธ์
136-147 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม