y81

ที่ ชื่อบทความ/นักวิจัย หน้า ไฟล์
1

การตัดสินใจซื้ออะไหล่เซียงกงของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี

นิตนา ฐานิตธนกร, ชฎาภคินีศ์ ถนอมปัญญารักษ์
          1-21                 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม                    
2

ผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ชิ้นงาน เรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

อุไร เหง่าสุวรรณ, ปราโมทย์ เงียบประเสริฐ
22-43  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
3

ผลการใช้ ELIPA MODEL กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องปี่ไพเราะเสนาะจิตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ยุพิน ต่างใจ2, ปราโมทย์ เงียบประเสริฐ, จตุพงศ์ แก้วใส
44-62  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
4

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านและการเขียนคำที่ไม่มีตัวสะกดโดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยภาพแทนพยัญชนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สุจินต์ ภู่ศรี, จตุพงศ์ แก้วใส, สุวิชา วิริยมานุวงษ์
63-83  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
5

ศึกษาการจัดทำสวนปาล์มน้ำมันในจังหวัดพังงา

สมชาย ณ นคร, ชิรวัฒน์ นิจเนตร, กันต์กนิษฐ์ ธนัชพรพงศ์
84-104  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
6

บทวิจารณ์หนังสือ : เมล็ดพันธุ์ชีวิตบูรณาการคู่มือการเรียนรู้และทดลองปฏิบัติการบูรณาการแบบระบบ ที่มีชีวิตเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในสังคม

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานิศ ลือวานิช
105-107  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม