y82

ที่ ชื่อบทความ/นักวิจัย หน้า ไฟล์
1

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้เรื่อง บ้านชินประชา โดยใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

วารี วิเศษ, ปราโมทย์ เงียบประเสริฐ
1-21                                      ไฟล์เล่มฉบับเต็ม                                          
2

การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนของคณะกรรมการห้องเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

สุนิดา แอสบิลลีj, ปราโมทย์ เงียบประเสริฐ
22-41          ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
3

การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกมคอมพิวเตอร์เรื่องการขยายพันธุ์พืชเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ดวงรัตน์ กวดกิจการ
42-58 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
4

การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการใช้ที่ดินในจังหวัดภูเก็ต

วสันต์ ออวัฒนา, วิชัย พันธนะหิรัญ
59-78 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
5

สัมฤทธิผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

อรรถสิทธิ์ ตันติวิรัชกุล, อิมรอน มะลูลีม, นัยนา เกิดวิชัย, จรัญ มะลูลีม
79-99 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
6

การบริหารจัดการบริการสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต

ชนิตา เดชวิทยานุศักดิ์
100-121 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
7

ความพึงพอใจในการซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย

นิตนา ฐานิตธนกร, บุษราคัม คงจินดา
122-141 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
8

บทวิจารณ์เว็บไซต์ : NewsMaster

โดย ดร.วิญญู วีรยางกูร
142 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม