y92

ที่ ชื่อบทความ/นักวิจัย หน้า ไฟล์
1

บทความจากบรรณาธิการ : กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่ซ่อนเร้น

โดย ดร.วิญญู วีรยางกูร
1-2                            ไฟล์เล่มฉบับเต็ม                        
2

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ สำหรับการศึกษางานสถาปัตยกรรม แบบชิโน-โปรตุกีส

นิมิต นิรัติศัย, พงษ์พิพัฒน์ สายทอง, อิทธิพล สิงห์คํา
3-24  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
3

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติ สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา

เศรษฐาพันธ์ สุกใส และ ณรงค์ สมพงษ์
25-52  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
4

การบริหารจัดการสถานีตำรวจภูธรในสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง

ดาบตำรวจ เชิงฐิภัทร์ เดชครุฑธานนท์
53-88  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
5

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตภาคใต้ฝั่งอันดามัน

วิไล หนูนาค, ศิริชัย ชินะตังกูร
89-113  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
6

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

จันทร์จิรา บุรีมาศ, อดุล นาคะโร
114-132  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
7

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่าปอมคลองสองน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

จิรวรรณ เอ่งฉ้วน
133-151  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
8

การพัฒนาศูนย์เรียนรู้หญ้าทะเล โรงเรียนบ้านแหลมกรวด จังหวัดกระบี่

จินตนา ชูแก้ว
152-169  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
9

สภาวะการแข่งขันของธุรกิจร้านเสริมสวย ในจังหวัดภูเก็ต

รัตน์สภา เมืองทองอ่อน, เครือวัลย์ ชัชกุล, หิรัญ ประสารการ
170-194  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม