Pic102

ที่ ชื่อบทความ/นักวิจัย หน้า ไฟล์
1

ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ รูปแบบการเรียนรู้ อัตรา การเข้าเรียน และขนาดชั้นเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การวิจัยทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร
1-32                                   ไฟล์เล่มฉบับเต็ม                             
2

การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันที่ประสบความสำเร็จ: หลักการ และมโนทัศน์

ดร.ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์, ณัฐวุฒิ สิทธิชัย
33-53  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
3

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งประเภทส่วนบุคคล ไม่เกิน 1,500 ซี.ซี. ของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต

ณัฐวุฒิ ลือวานิช, วิญญู วีรยางกูร, หิรัญ ประสารการ
73-93  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
4

การพัฒนาศักยภาพการจัดการธุรกิจชุมชน กรณีศึกษา : ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

อภิสรา ชุ่มจิตร, นิศา ชัชกุล, เครือวัลย์ ชัชกุล
94-115  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
5

แบบจำลองการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย สำหรับครูอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วรลักษณ์ เจียมพิจิตรกุล
116-138  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
6

บทวิจารณ์หนังสือ : เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์

โดย ผศ.ดร.สายธาร ทองพร้อม
139-141  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม