pic101

ที่ ชื่อบทความ/นักวิจัย หน้า ไฟล์
1

การพัฒนาสื่อความเป็นจริงเสมือนเรื่องการตรวจสถานที่เกิดเหตุในวิชานิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น สำหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชมพูนุช ชัยนวน, สานิตย์ กายาผาด, วิรัตน์ พงษ์ศิริ
1-21                            ไฟล์เล่มฉบับเต็ม                    
2

พฤติกรรมการซื้อยาจากร้านขายยาของประชาชนในจังหวัดสงขลา

มะลิสา บุญรัตน์
22-46  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
3

การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เรื่องสัตว์ในป่าชายเลน โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

ว่าที่ ร.ต.ศิริพันธ์ พัฒนศิริ
47-59  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
4

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน กรณีศึกษา โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต

วิชชุพล สิงหะพล, นิศา ชัชกุล, เครือวัลย์ ชัชกุล
60-78  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
5

การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนของโรงเรียนบ้านหนองจิก จังหวัดกระบี่

อมรศรี บุญสุข
79-95  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
6

ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต

อรกาญจน์ ฉีดเสน, อดุล นาคะโร
96-115  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
7

ความสวยงามวางนัยทั่วไป : พหุคูณของเลขโดด 9 ด้วยจำนวนที่เลขเรียงกันลดลงจากเลขโดด 9 ไปทางขวากับจำนวนที่ทุกหลักเป็นเลขโดด 8

กิตติยา ใจเย็น, อัยเรศ เอี่ยมพันธ์
116-129  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
8

การบริหารวิชาการในสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐ

นริศ แก้วสีนวล, ชูศักดิ์ เอกเพชร, วันชัย ธรรมสัจการ
130-147  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
9

บทวิจารณ์หนังสือ : การจัดการคุณภาพ

โดย ดร.ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
148-152  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม