112

ที่ ชื่อบทความ/นักวิจัย หน้า ไฟล์
1

การใช้การประกวดเป็นฐานการเรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

กรกฎ จำเนียร
1-15                                        ไฟล์เล่มฉบับเต็ม                                   
2

การพัฒนาเว็บเพจเพื่อการเรียนรู้สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต

ทิพย์วารี นิธีกุลวัฒน์
16-39  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
3

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการชายหาดสาธาณะเมืองท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอันดามัน

พีระพงศ์ คงช่วย, วงศ์วริศ รัตนชัยสิทธิ์
40-65  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
4

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

เพ็ญลักษณ์ ทิมโม, อดุล นาคะโร
66-80  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
5

องค์ประกอบภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

นัฏจรี เจริญสุข
81-101  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
6

ปัจจัยทางจิตสังคมที่ส่งผลกับพฤติกรรมคนดีตามหลักสัปปุริสธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

กฤต เกษตรวัฒนผล, ชิรวัฒน์ นิจเนตร, โกศล มีคุณ, สังวรณ์ งัดกระโทก
102-127  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
7

การศึกษาการบริหารแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

จุรี เพอบาน, ปราโมทย์ เงียบประเสริฐ
128-147  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
8

ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ขอวสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

วัลยา อินทองมาก
148-164  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
9

การวิเคราะห์การจัดการท่าเรือแวะพักจังหวัดภูเก็ต สำหรับการท่องเที่ยวเรือสำราญ

ไพฑูรย์ มนต์พานทอง, เทิดชาย ช่วยบำรุง
165-188  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
10

ความต้องการของประชาชนในการจัดตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผู้งสายพันธ์ุชันโรงตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

เกียรติภูมิ จันเต, สุนทรี จีนธรรม, ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
189-204  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
11

ตัวแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เทอดศักดิ์ ยอแสดงรัตน์, วราภรณ์ เทพสัมฤทธิ์พร
205-227  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
12

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต้ตอนบน

สุดารัตน์ เพชรปานวงศ์, นิตยา กันตะวงษ์, ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์
228-249  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
13

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันส่งเสริมความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอนด์ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

อาฉ๊ะ บิลหีม, อานันท์ นิรมลม, กฤธนากาญจน์ โตพิทักษ์
250-267  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
14

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสอนดีในสถานศึกษาขั้นพืื้นฐาน

ดวงพร ดุษฏี, บรรจง เจริญสุข, วันชัย ธรรมสัจการ
268-287  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
15

แนวทางการอนุรักษ์ดนตรีมอญ เมืองเมาะตะมะ รัฐมอญ ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์

ณัชพล หะหวัง, สุพรรณี เหลือบุญชู, กาญจนา อินทรสุนานนท์
288-306  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
16

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์จ่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของผู้ถือบัตรเครดิตในจังหวัดนครสวรรค์

สัณฐิติ ทองช่วง
307-325  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
17

การลดมิติข้อมูลด้วยการคัดเลือกคุณลักษณะข้อมูลโดยอาศัยวิธีการจัดลำดับมิติข้อมูลแบบหลายลำดับชั้นด้วยเทคนิค Linear SVM Wieght ร่วมกับ ReliefF

วิภาวรรณ บัวทอง
326-338  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม