111

ที่ ชื่อบทความ/นักวิจัย หน้า ไฟล์
1

กระบวนการประชาสังคมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในโครงการสวัสดิการชุมชนตาม แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี

ฐิติกร โพธิสาร, ชิรวัฒน์ นิจเนตร
1-27                           ไฟล์เล่มฉบับเต็ม                       
2

การรับรู้คุณภาพการบริการของนักศึกษาต่างชาติที่มีต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

นิติภูมิ ไวยธิรา,นิศา ชัชกุล, เครือวัลย์ ชัชกุล
28-50  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
3

การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ ของสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช

นพรัตน์ ชัยเรือง, สาลินี จงใจสุรธรรม
51-76  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
4

แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ในภาคตะวันออกของประเทศไทย

พัทธ์ยมล สื่อสวัสดิ์วณิชย์
77-101  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูสาขาวิชา การโรงแรมและบริการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

สุนทร พลรงค์
102-129  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
6

กีฬาชนวัวกับวิถีชุมชนตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สฤษดิ์ วีระสุนทร
130-145  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
7

ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลต่างของจำนวนเศษเหลือที่ประกอบด้วยสองจำนวนเต็มกับพหุคูณของเลขโดด 9

สุธีรา โต๊ะมิ และ อัยเรศ เอี่ยมพันธ์
146-156  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
8

ผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษาใน จังหวัดภูเก็ต

ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ และสมชาย ไชยโคต
157-186  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
9

บทวิจารณ์หนังสือ : เครื่องมือภัยพิบัติชุมชน คู่มือเรียนรู้สู้ภัย

โดย ผศ.ดร.ชญานิศ ลือวานิช
187-189  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม