Pic12.2

ที่ ชื่อบทความ/นักวิจัย หน้า ไฟล์
1

อัตลักษณ์ครูดีในดวงใจ

เกิดพงศ์ จิตรหลัง
1-25                                     ไฟล์เล่มฉบับเต็ม                                      
2

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สังคมร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

จิตรลดา ทองอันตัง, เพลินพิศ ธรรมรัตน์, อุษา ปราบหงษ์
26-56 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
3

การออกแบบสื่อวิดีทัศน์เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม “รำโทน-นกพิทิด” ถ่ายทอดแก่กลุ่มเยาวชน

เมธาวี แก้วสนิท, กรกฎ จำเนียร
57-80 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
4

ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้สีเขียวกับความผูกพันของพนักงานในธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต

วนิดา หาญเจริญ
81-106 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
5

ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยีของครูวิทยาศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการบริบทชุมชนท้องถิ่นและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ
107-139 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
6

การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จในการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การกับผลดำเนินงานขององค์การในธุรกิจภาคการผลิต

อติมนต์ ยุพกรณ์, บดินทร์ รัศมีเทศ, ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร
140-162 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
7

การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน

ณัฐวุฒิ สิทธิชัย, อัจฉรา เสาว์เฉลิม, จุฑามาศ บัตรเจริญ, ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์
163-192 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
8

บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับการรับใช้สังคม

ชิรวัฒน์ นิจเนตร
193-226 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
9

การศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนหลักในการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

ธณัชนันท์ ศรีงาม, อดุล นาคะโร
227-249 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
10

สัมฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาจารย์มหาวิทยาลัยไทย

นันทะ บุตรน้อย, สมชาย รัตนโกมุท, วรเดช จันทรศร
250-273 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
11

การออกแบบสื่อนิทรรศการเพื่อผู้พิการทางสายตาในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ

สมัชชา อภิสิทธิ์สุขสันติ, วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน, อนุชา แพ่งเกษร
274-294 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
12

การสื่อสารความหลากหลายของพรรณพืชในแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ สวนป่าชุมชน ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

เสาวลักษณ์ ชนะกุล, มัณฑนา นวลเจริญ, ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์
295-323 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
13

การสื่อสารความรู้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับน้ำพุร้อนเค็ม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ให้แก่นักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

อ่อนพักร์ หนูเงิน, มัณฑนา นวลเจริญ, อดุล นาคะโร
324-342 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม