Pic12.1

ที่ ชื่อบทความ/นักวิจัย หน้า ไฟล์
1

ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

จุติมา พันธุ์ช่วง
1-20                                          ไฟล์เล่มฉบับเต็ม                                    
2

ความสัมพันธ์ระหว่างความสมดุลของชีวิตกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ณัฐพันธุ์ ตติยาภรณ์, ธนายุ ภู่วิทยาธร, นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี
21-43  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
3

การเสริมความสามารถและแรงจูงใจของทายาทธุรกิจครอบครัวด้านการบริการ

Nattamon Chanaphan, Jessada N. Tangchitnob, Chanchai Bunchapattanasakda
44-63  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
4

การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนเรียน กรณีศึกษา : สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านอัจฉรา

รานี ระวังกุล, ปราโมทย์ เงียบประเสริฐ
64-81  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
5

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กรของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่

วรเชษ บุญประกอบ, สมคิด นาคขวัญ, สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
82-102  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
6

แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

วารุต มาลาแวจันทร์, วราภรณ์ เทพสัมฤทธิ์พร
103-122  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
7

การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวของตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

ร้อยตำรวจเอก ปุริมพัฒน์ ธนาพันธ์สิริ
123-150  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
8

โปรแกรมการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมพื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

สุชาติ สุขราช
151-173  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
9

กลวิธีการรำโนราทำบท

สมโภชน์ เกตุแก้ว, สุรพล วิรุฬห์รักษ์, พีระ พันลูกท้าว
174-196  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
10

ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

สัมเริง โภชนาธาร, เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์
197-223  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
11

การศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนาคืออะไรและวิจัยอย่างไร

Chamaiporn Buddharat
224-249  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
12

ดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ ในซาราวัก ประเทศมาเลเซีย

จีรพรพจี ศรีเพชรเจริญ, สุพรรณี เหลือบุญชู
250-271  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
13

บทวิจารณ์หนังสือ : อรรถศาสตร์เบื้องต้น

โดย ดร.พิสุทธิ์พงศ์ เอ็นดู
272-293  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม