13.1

ที่ ชื่อบทความ/นักวิจัย หน้า ไฟล์
1

การวิจัยและพัฒนาศักยภาพครูด้านการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์
1-24                                         ไฟล์เล่มฉบับเต็ม                                     
2

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง

สุภารัตน์ ศรีแสง,ธนายุ ภู่วิทยาธร, วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช
25-40  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
3

แนวคิดที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์

นัทธพงศ์ ส่งอำไพ, วิมล สำราญวานิช, ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ
41-61  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
4

การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดตั้งโรงงานผลิตยางแท่งของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นันทวรรณ ช่างคิด
62-82  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
5

พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดียบูรณาการร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ปสุตา แก้วมณี, อาฉ๊ะ บิลหีม
83-103  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
6

โกปี๊เมืองตรัง : วิถีการดื่มโกปี๊สัญญะทางวัฒนธรรม หรือการแสดงตัวตนทางสังคม

ภรณีย ยี่ถิ้น, จุรีรัตน์ บัวแก้ว
104-131  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
7

การจัดการเรียนการสอนดนตรีในมหาวิทยาลัยภูมินทรวิจิตรศิลปะ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

ภัฐธีร์ตา วัฒนประดิษฐ์, สุพรรณี เหลือบุญชู
132-155  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
8

การผลิตสินค้าที่ระลึก “เฉ่งก๋อ” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจระดับจุลภาค ของจังหวัดภูเก็ต

ยุทธพงษ์ ต้นประดู่, วิศนี ศิลตระกูล, อัญชลี จันทรโภ
156-172  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
9

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อกำหนดมาตรฐานท่าราพื้นฐาน และสร้างสรรค์กลอนเพลงท่าราพื้นฐานสาหรับเพลงโคราช

เรขา อินทรกำแหง
173-197  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
10

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

ศศิวิมล ภิวัฒน์
198-215  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
11

การบูรณาการ บ้าน โรงเรียน มัสยิด ในการป้องกันปัญหายาเสพติด ของเยาวชนมุสลิม จังหวัดภูเก็ต

สันติ เกาะกาวี
216-238  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
12

ความสามารถในการคิดอเนกนัยจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาปลายเปิด

อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
239-268  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
13

ตัวแบบการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเทศบาลเมือง ในจังหวัดท่องเที่ยวอันดามัน

ถาวร วงศ์แฝด, วราภรณ์ เทพสัมฤทธิ์พร
269-289  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
14

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ฐนิตา กสิคุณ
290-303  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
15

การศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ชยาภรณ์ จันโท , หิรัญ ประสารการ
304-320  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
16

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพครูในการส่งเสริมอาชีพ ของนักเรียนและชุมชน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

เกียรติศักดิ์ สังข์ด้วง, สุเมธ งามกนก, สมพงษ์ ปั้นหุ่น
321-342  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
17

รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

คำนึง สิงห์เอี่ยม
343-359  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม