pcover13

 

ที่ ชื่อบทความ/นักวิจัย หน้า ไฟล์
1

ทัศนคติของนักศึกษาครูต่อการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

คณิตา ลิ่มหัน, ไพวรัญ รัตนพันธ์, อัญชลี ธะสุข

            1-15                                             

ไฟล์เล่มฉบับเต็ม                                                    
2

การจัดตั้งโรงสีข้าวชุมชนตำบลทุ่งใหญ่

คุลยา ศรีโยม และสุรพล ชูสวัสดิ์
16-36 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
3

ทัศนคติการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เทอดศักดิ์ ยอแสงรัตน์ และวราภรณ์ เทพสัมฤทธิ์พร
37-57 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
4

การวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล จังหวัดเลย

ธนูชัย บุตรเต, ภิญโญ มนูศิลป์, ยุพร ริมชลการ
58-81 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
5

การออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์สั้น สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

พีชะพะงา นิรัตติมานนท์
82-108 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
6

การพัฒนาชุดแบบวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย)

ภาคินี นนทะศรี, ภัทราพร เกษสังข์, พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์
109-127 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
7

องค์ประกอบของคุณลักษณะนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคใต้

พรรณวดี ขำจริง และกัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ
128-149 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
8

รูปแบบการพัฒนาครูภาษาไทยโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง

วารุณี ลัภนโชคดี
150-181 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
9

คุณภาพบริการของธุรกิจโรงแรมในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศิมาภรณ์ สิทธิชัย, สิญาธร ขุนอ่อน, นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี
182-203 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
10

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

สุธาสินี นิรัตติมานนท์
204-226 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
11

การพัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อกำหนดนโยบายโซ่อุปทานชุมชนของสหกรณ์กองทุนสวนยางโดยการมีส่วนร่วม : สหกรณ์กองทุนสวนยาง บ้านหูแร่ จำกัด ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สุวัจนี เพชรรัตน์ และปาริฉัตร พรหมกุล
227-253 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
12

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ SEIR สำหรับการควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคอีสุกอีใสโดยการรณรงค์ให้ความรู้

อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช, อนุรักษ์ วีระประเสริฐสกุล, สุดาทิพย์ หาญเชิงชัย, จุฬาลักษณ์ ใจอ่อน
254-275 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
13

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่ สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13

เทวัน เงาะเศษ, หิรัญ ประสารการ
276-292 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
14

ความพึงพอใจและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากระบี่

วรัญญา ใจเกลี้ยง, อนุศักดิ์ ห้องเสงี่ยม
293-311 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
15

การพัฒนารูปแบบผ้าพื้นเมืองภูเก็ต สู่นาฏยศิลป์ร่วมสมัย

วิกรม กรุงแก้ว และยุทธพงษ์ ต้นประดู่
312-333 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม