15 1

 

ที่ ชื่อบทความ/นักวิจัย หน้า ไฟล์
1

โมเดลสมการโครงสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเอกชน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปรัศนี อัจจิมาพร, ชิรวัฒน์ นิจเนตร และวันชัย ธรรมสัจการ

          1-19                                            

  ไฟล์เล่มฉบับเต็ม                                                
2

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์สำหรับการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตาแดง

อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
20-43 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
3

ผลของการเข้าร่วมการออกกำลังกายแบบเดินย่ำเท้าอยู่กับที่ควบคู่กับการใช้แรงต้านน้ำหนักตัว

ฐานเก้าอี้ที่มีต่อความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตระบบหายใจและการทรงตัวของผู้สูงอายุ

ณัฐวุฒิ สิทธิชัย, กัมปนาท  ประดิษฐ์เสรี และประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์
44-62 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
4

กระบวนทัศน์การแสวงหาความรู้สู่การวิจัย

เกษฎา ผาทอง และวรวลัญช์ โรจนพล
63-78 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
5

ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต

จิราพร ประสารการ, วิญญู วีรยางกูร และวรพงศ์ ภูมิบ่อพลับ
79-102 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
6

การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูภาษาไทย ในการพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ธีระชัย รัตนรังษี
103-127 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
7

ภูเก็ตเมืองสร้างสรรค์ด้านการศึกษา

ปาริชาต จิรวิศิษฐาภรณ์

128-156 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
8

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรกับประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มณีรัตน์ ศรีคุ้ย และธวัชชัย ทุมทอง
157-174 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
9

การบังคับคดีผู้ประกันในคดีอาญาของประเทศไทย

ไพโรจน์ ทิมจันทร์, ธนวัฒน์ พิมลจินดา และฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค
175-194 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
10

การบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

นพดล จันระวัง และวราภรณ์ เทพสัมฤทธิ์พร
195-230 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
11

การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านทหารกองทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ชมพูนุท ศรีพงษ์, สันติ อารักษ์คุณากร, ปิยะดา มณีนิล, สัสดี กำแพงดี และวัลย์ลดา พรหมเวียง

231-257 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
12

ข้อเสนอเพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์อูรักลาโว้ย ฝั่งอันดามัน

วาสนา ศรีนวลใย, สมหมาย แจ่มกระจ่าง และจันทร์ชลี มาพุทธ
258-298 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
13

แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

วรพร อรรคศรีวร และสุพัฒนชัย โพธิ์แก้ว
299-320 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
14

แนวทางการสร้างนาฏกรรมจากโบราณคติ

วิกรม กรุงแก้ว และอนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์
321-348 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
15

รูปแบบเส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุของการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ในโรงพยาบาลชุมชน

เขตสุขภาพที่ 8

นัทธมณ พันธ์แก้ว, จิตติ กิตติเลิศไพศาล, ปูริดา วิปัชชา และวัชรพงษ์  อินทรวงศ์
349-370 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
16

มานิกลุ่มคนชายขอบ : การประยุกต์สู่งานแสดงเชียร์ลีดเดอร์

ยุทธพงษ์ ต้นประดู่
371-390 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม
17

บทวิจารณ์หนังสือ

วิทยาศาสตร์: ปรัชญา ปริศนา และความจริง

สุทธิดา จำรัส
391-404 ไฟล์เล่มฉบับเต็ม