02

 

 

 

1. จัดสอบในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพรหมเทพ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

2. ให้นักศึกษาดำเนินการส่งใบขอสอบวิทยานิพนธ์ (บว.15) พร้อมกับเล่มวิทยานิพนธ์ จำนวน 7 เล่ม ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร บว.15

 

หมายเหตุ : 1. การส่งใบขอสอบ (บว.15) ณ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ให้นักศึกษากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยผ่านความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ลงนามรับรอง) และความเห็นจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตร แล้วเท่านั้น

 51

61

2. กรณีค้างชำระค่ารักษาสภาพ นักศึกษาจะต้องดำเนินการชำระค่ารักษาสภาพจนถึงภาคเรียน/ปีการศึกษาปัจจุบัน

71

  • บริการออนไลน์

STARDY

webservice

book

CALCULATER

ohec

curriculum

graduate_guide

graduate_02