OK2

 

                 สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2555 ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาการศึกษาในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 และได้ดินการขอขยายสภาพการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 แต่เนื่องจากนักศึกษายังดำเนินการในการทำวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระยังไม่เรียบร้อย ดังนั้น ให้ท่านมาดำเนินการขอขยายสภาพนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

 ดาวน์โหลดรายชื่อ

 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ติดต่อ 076-211959 ต่อ 1400

  • บริการออนไลน์

STARDY

webservice

book

CALCULATER

ohec

curriculum

graduate_guide

graduate_02