เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งานบัณฑิตศึกษา) จัดประชุมเพื่อดำเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 นำโดย ผศ.ดร.วาสนา ชาชิโย (ผอ.สวก.) รองผู้อำนวยการ สวก. หัวหน้าสำนักงาน สวก. ประธานหลักสูตร และบุคลากร เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุม Conference room ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

S 38813750

S 38813752

S 38813753

S 38813754

S 38813755

  • บริการออนไลน์

STARDY

book

graduate_guide

graduate_02